ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mercerize

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mercerize-, *mercerize*
English-Thai: Longdo Dictionary
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mercerize[VT] ใส่ด่างเพื่อให้ผ้าติดสีย้อม เป็นเงาและคงทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mercerize(เมอ`ชะไรซ) vt. ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอเพื่อเพิ่มความคงทน

English-Thai: Nontri Dictionary
mercerize(vt) ทำให้สีไม่ตก,ทำให้เป็นแพรเทียม,ชุบด้วยด่าง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mercerize (v) mˈɜːʳsəraɪz (m @@1 s @ r ai z)
mercerized (v) mˈɜːʳsəraɪzd (m @@1 s @ r ai z d)
mercerizes (v) mˈɜːʳsəraɪzɪz (m @@1 s @ r ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mercerize \Mer"cer*ize\, v. t. [imp. & p. p. {-ized}; p. pr. &
   vb. n. {-izing}.] [From (John) Mercer (1791-1866), an English
   calico printer who introduced the process + -ize.]
   To treat (cotton fiber or fabrics) with a solution of caustic
   alkali. Such treatment causes the fiber to shrink in length
   and become stronger and more receptive of dyes. If the yarn
   or cloth is kept under tension during the process, it assumes
   a silky luster. -- {Mer`cer*i*za"tion}, n.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mercerize
   v 1: treat to strengthen and improve the luster; "mercerize
      cotton" [syn: {mercerize}, {mercerise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top