ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marqueterie

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marqueterie-, *marqueterie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marqueterie[N] เครื่องประดับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marqueterie(มาร์'ควีทรี) n. เครื่องไม้ประดับมุกหรืออื่น ๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せ木細工;寄木細工[よせぎざいく, yosegizaiku] (n) wooden mosaic work; parquetry; wooden mosaic (e.g. on a piece of furniture); marquetry; marqueterie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 marqueterie \mar"que*te*rie\, marquetry \mar"quet*ry\, n. [F.
   marqueterie, from marqueter to checker, inlay, fr. marque
   mark, sign; of German origin. See {Mark} a sign.]
   Inlaid work; work inlaid with pieces of wood, shells, ivory,
   veneer, and the like, of several colors, fitted together to
   form a design or picture that is then used to ornament
   furniture.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marqueterie
   n 1: inlaid veneers are fitted together to form a design or
      picture that is then used to ornament furniture [syn:
      {marquetry}, {marqueterie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top