ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marital

M EH1 R AH0 T AH0 L   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marital-, *marital*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marital[ADJ] เกี่ยวกับการแต่งงาน
marital status[N] สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marital(แม'ริเทิล) adj. เกี่ยวกับ (การแต่งงาน,การสมรส,สามี) .
premarital(พรีแม'ริเทิล) adj. ก่อนสมรส

English-Thai: Nontri Dictionary
marital(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marital conditionภาวะสมรส [ดู nuptiality] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์ของผู้สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital privilegesเอกสิทธิ์ของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital propertyทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital rights and dutiesสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital statusสถานภาพสมรส [ดู conjugal status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital statusสถานภาพทางการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marital Crisisวิกฤติคู่สมรส [การแพทย์]
Marital propertyทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา [TU Subject Heading]
Marital Sexual Problemปัญหาการมีความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตสมรส [การแพทย์]
Marital statusภาวะสมรส [TU Subject Heading]
Marital Statusสภาวะการแต่งงาน, สถานภาพสมรส [การแพทย์]
Marital therapyการบำบัดคู่สมรส [TU Subject Heading]
Marital Therapyสมรสบำบัด, การรักษาชีวิตสมรส, การรักษาชีวิตสมรส [การแพทย์]
Marital violenceความรุนแรงในคู่สมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
I don't know what their career slump has to do with our marital problems.ฉันไม่เข้าใจว่า การตกงานของเขา เกี่ยวกับปัญหาของเราตรงไหน The Story of Us (1999)
I guess we could call this your first little bump on the road to marital bliss.ถือซะว่าเป็นอุปสรรคแรก ของชีวิตวิวาห์ก็ได้นะ The Time Machine (2002)
I'm sure a nice B.M. is the perfect solution for marital problems.โอ้, ใช่. ฉันแน่ใจว่า มันสุดยอดยา ที่ใช้แก้ปัญหาพวกที่มีปัญหาคู่สมรส Shrek 2 (2004)
I was speaking to a friend of mine who had marital and financial problems.ผมเคยคุยกับเพื่อน ที่มีปัญหาครอบครัวและการเงิน Faith Like Potatoes (2006)
Oh, dude. I'm gonna marital street the fuck out of this,โอ้ เพื่อน ฉันจะเล่นให้สุดแรงเกิด Zack and Miri Make a Porno (2008)
And let's not forget about marital deductions.และอย่าลืมเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงาน All in the Family (2008)
Not about my tortured marital history.ไม่ใช่ประวัติการแต่งงานของฉัน We're So Happy You're So Happy (2008)
It might be a husband licking his wounds after a marital battle... or two parents rallying from an attack of doubt.อาจจะเป็นสามีที่เลียแผลตัวเอง หลังจากเิกิดสงครามในชีวิตคู่ หรือคนเป็นพ่อแม่ ที่พยายามต่อสู้กับความเคลือบแคลงสงสัย Me and My Town (2008)
Since Thanksgiving I pretty much hung up the marital "do not disturb" sign.ฉันยังอยากจะแชวนป้าย เอิ่ม It's a Wonderful Lie (2008)
This is no time for a marital quarrel-นี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- You don't want to hear about my marital problems.- คุณไม่อยากฟังปัญหาชีวิตคู่ผมหรอก Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maritalLet's use our experiences to nurture the sense needed to make marital relations go well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพการสมรส[N] marital status

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate   
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARITAL    M EH1 R AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marital    (j) mˈærɪtl (m a1 r i t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familienstand {m}marital status; family status [Add to Longdo]
Personenstand {m}; Zivilstatus {m}marital status; civilian status [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結婚相談[けっこんそうだん, kekkonsoudan] (n) marriage counseling; marital counseling [Add to Longdo]
公武合体[こうぶがったい, koubugattai] (n) shogunate marital union with the Imperial Family [Add to Longdo]
婚外[こんがい, kongai] (adj-f) extramarital (e.g. sex) [Add to Longdo]
婚外交渉[こんがいこうしょう, kongaikoushou] (n) extramarital sex [Add to Longdo]
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse [Add to Longdo]
婚前[こんぜん, konzen] (adj-no) premarital; prenuptial [Add to Longdo]
婚前交渉[こんぜんこうしょう, konzenkoushou] (n) premarital sexual relations (intercourse) [Add to Longdo]
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce [Add to Longdo]
比翼連理[ひよくれんり, hiyokurenri] (n) marital vows [Add to Longdo]
夫の権利[おっとのけんり, ottonokenri] (n) marital rights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marital \Mar"i*tal\ (m[a^]r"[i^]*tal), a. [F., fr. L. maritalis,
   fr. maritus belonging to marriage, n., a husband. See
   {Marry}, v.]
   1. Of or pertaining to a husband; as, marital rights, duties,
    authority. [archaic] "Marital affection." --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to marriage; matrimonial.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marital
   adj 1: of or relating to the state of marriage; "marital
       status"; "marital fidelity"; "married bliss" [syn:
       {marital}, {matrimonial}, {married}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top