ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manicurist

M AE1 N IH0 K Y ER2 AH0 S T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manicurist-, *manicurist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manicurist[N] ช่างแต่งเล็บและมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manicurist(แมน'นะเคียวริสทฺ) n. ช่างแต่งเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
manicurist(n) ช่างแต่งเล็บ,ช่างทำเล็บ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just have to drop off a gift to my manicurist.เดี๋ยวแวะเอาของไปให้คนทำเล็บก่อน In Buddy's Eyes (2008)
I bought all this shit off my manicurist.ฉันซื้อต่อมาจากช่างทำเล็บน่ะ Finding Freebo (2008)
We have a rocking GPA and our very own Korean manicurist.พวกเรามี GPA แล้วก็มีช่างแต่งเล็บชาวเกาหลี สวนตัวของพวกเรา The House Bunny (2008)
You want me set beds before manicurists arrive or...คุณต้องการใช้ฉันจัดเตียง \ ก่อนที่ช่างทำเล็บจะมาถึง หรือ . .. Dan de Fleurette (2009)
I already made an appointment with an adoption agency, which was right next door to my manicurist.ฉันไปติดต่อกับสำนักงานจัดหาลูกบุญธรรมเอาไว้แล้ว พอดีมันอยู่ข้างๆกับร้านทำเล็บพอดี Searching (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแต่งเล็บ[n. exp.] (chang taeng lep) EN: manicurist   FR: manucure [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANICURIST    M AE1 N IH0 K Y ER2 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manicurist    (n) mˈænɪkjuːrɪst (m a1 n i k y uu r i s t)
manicurists    (n) mˈænɪkjuːrɪsts (m a1 n i k y uu r i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manicure \man"i*cure\, n. [F., fr. L. manus hand + curare to
   cure.]
   A person who makes a business of taking care of people's
   hands, especially their nails; -- an older term for a
   {manicurist}.
   [1913 Webster]
 
      [Men] who had taken good care of their hands by wearing
      gloves and availing themselves of the services of a
      manicure.                --Pop. Sci.
                          Monthly.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manicurist \man"i*cur`ist\, n. [F., fr. L. manus hand + curare
   to cure.]
   A person who makes a business of taking care of people's
   hands, especially their fingernails; -- formerly called a
   {manicure}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manicurist
   n 1: a beautician who cleans and trims and polishes the
      fingernails

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top