Search result for

lahme

(56 entries)
(1.5357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lahme-, *lahme*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lahme มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lahme*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I thought my razor was dull until I heard his speech.O Mann, seine Rede war lahmer als mein Auto! Horse Feathers (1932)
You'd make your crippled grandmother do a fan dance for that paper.Du bringst für diese Zeitung eine lahme Oma zum Flamencotanzen. Libeled Lady (1936)
But a lame duck comes along and you become totally passionate!Aber jede lahme Ente ist wichtig und spannend. Heartbeat (1938)
No, sir. I just don't fit in a sissy town like this.Nein, ich passe nicht in eine so lahme Stadt wie Dodge City. Dodge City (1939)
Sí, one slip of the foot, too slow in the wrist, it's all over.Si. Ein Ausrutscher oder ein lahmes Handgelenk und es ist vorbei. The Bullfighters (1945)
Come on, Bowie, get a move on.Was für eine lahme Schnecke! They Live by Night (1948)
I had the permission to go with him sometimes and to massage his numb leg.Manchmal darf ich ihn auf seinen Reisen begleiten. Manchmal darf ich sein lahmes Bein massieren. Kvinnors väntan (1952)
A big front-page splash on the wedding will help his slipping box office.Eine SchIagzeiIe auf der ersten Seite hilft seinen lahmen VerkaufszahIen. A Star Is Born (1954)
Well, you remember the lame fellow, Louis Lapa? - Well, she married him... a couple of months after we left.Erinnern Sie sich an den Mann mit dem lahmen Bein, Louis Lapa? The Man in the Gray Flannel Suit (1956)
I'm not afraid of you, you lame devil!Ich habe dich lahmen Teufel überhaupt nicht gesehen! Tikhiy Don (1957)
He really needs it for that game leg.Er braucht ihn für sein lahmes Bein. Touch of Evil (1958)
My old game leg is starting to talk to me.Mein altes lahmes Bein fängt an, mit mir zu sprechen. Touch of Evil (1958)
I thought his only hobby was slow horses. - Come on.Und ich dachte, er schwärmt nur für lahme Rennpferde. Midnight Lace (1960)
The lame nag!Der lahme Gaul! The Gentleman from Epsom (1962)
I meant spinach.Das hätte 'n lahmen Arm geben können. Le Doulos (1962)
I grow weak, dear.Ich erlahme, Liebling. Carry On Cleo (1964)
You brush up that corny magic act of yours, or you'll be out in the street.Entweder du verbesserst deine lahme Vorstellung etwas... - ... oder du landest auf der Straße. Grandpa Leaves Home (1964)
The villains.Der "lahme Gaul". The Sucker (1965)
The Arab is now saying something to one of the fans.Beide strotzen vor Kraft und beide sind von einer nie erlahmenden Angriffslust. Mirage (1965)
One paratrooper and with a busted flipper no less.Einen. Zweite Wahl, mit 'nem lahmen Flügel. The Prisoner's Prisoner (1965)
He had heard a rumor that my Kimbya was lame.Er hatte Gerüchte vernommen, mein Kimbya würde lahmen. Cheetah at Large (1966)
Come on.Komm schon, du lahme Ente. Rasputin: The Mad Monk (1966)
In our obedience must be no delay.Und unser Eifer darf nie erlahmen. The Bible: In the Beginning... (1966)
Roll call!Raus mit euch, ihr lahmen Säcke. Don't Forget to Write (1966)
Let's go!Ihr lahmen Enten, wollt ihr aufstehen? The Green Berets (1968)
Obviously would make our bombers sitting ducks.Das macht unsere Bomber zu lahmen Enten. The Big Dish (1969)
You know what to do with the lame ducks?- Kümmern Sie sich um die lahmen Enten. Battle of Britain (1969)
Don't stand there looking at it, you idle shower!Steht nicht da und gafft, ihr lahmen Enten! Battle of Britain (1969)
You know, you don't look near as tough as some of them other sheriffs we've had lately, particularly that old boy who done run off about an hour-and-a-half after he took the job.Sie wirken auf mich noch lahmer, als die müden Sheriffs früher. Genauso wie der alte Sheriff vorher, der vor Angst getürmt ist. Support Your Local Sheriff! (1969)
Oh, so there you are, you crawling coyote.Da bist du ja, du lahmer Kojote. Little Big Man (1970)
And what about you... how could you produce such clever sons sitting on that throne.- Und du lahmer Schweißpavian bist der Papi? Un par de asesinos (1970)
I recall now, didn't the old man have a bag amigo?Der hatte doch 'ne Tasche auf seinem lahmen Flunken. Un par de asesinos (1970)
Did you have to make him lame just before the Sabbath?Musstest du ihn so kurz vor dem Sabbat lahmen lassen? Fiddler on the Roof (1971)
We ain't got nothing but a cow and a hole in the ground.Wir haben nur eine lahme Kuh und ein Erdloch zum Schürfen. Something Big (1971)
Like as not, all three of these horses could have come up lame.Genauso gut könnten jetzt alle drei Pferde lahmen. High Plains Drifter (1973)
They never look at me. They never look at my face, my nose, my lame foot.Man achtet nicht auf mich, mein Gesicht, meine Nase, meinen lahmen Fuß. Black Caesar (1973)
Now move, you mothers!Bewegung, ihr lahmen Enten! Live and Let Die (1973)
Let them sustain me!Lasst meine Kräfte nicht erlahmen. Gebt mir die Kraft. The Golden Voyage of Sinbad (1973)
- Make my jewels! Immediate. - I can tell you.Ihr seid Fettsäcke und lahme Schlappschwänze! The Last Exploits of the Olsen Gang (1974)
Yes, but later. Let's not spoil their fun just yet.Hippokrates hätte diese lahme Entschuldigung nicht akzeptiert, Doktor. The Practical Joker (1974)
I can't get sentimental... over every lame dog, wilted flower...Ich kann nicht mit jedem lahmen Hund, jeder verwelkten Blume Mitleid empfinden... The Promised Land (1975)
With twelve cylinders and pure alcohol fuel... and a gaggle of rockets raring to go... the old bus could hardly be described as a slowcoach.Nunja, mit den 12 Zylindern, die mit reinem Alkohol laufen und einer Schar Raketen, die es kaum erwarten können, zu starten würde ich sagen, dass der alte Bus nicht korrekt als lahme Ente bezeichnet werden kann. Das habe ich mir gedacht! The Pinchcliffe Grand Prix (1975)
Not this time, cripple dick.Diesmal nicht, du lahmer Pimmel. Maggie's Stiletto Sisters (1975)
- Like a glass jaw. Jelly legs, no stamina.Schwacher Kiefer, lahme Beine, keine Ausdauer. Bugsy Malone (1976)
Esther, if you had your way, we'd all be riding lazy mules wearing bedroom slippers.Esther, wenn es nach dir ginge, würden wir alle auf lahmen Mulis reiten, die Bettschuhe tragen. The Great Motorcycle Race (1976)
Legs are goin', everything's goin'!Meine Beine werden lahmer, alles... Rocky (1976)
Once you get to town, give this to the lame cashier at the Evergreen Medicine Shop.Wenn du in der Stadt bist, gib das dem lahmen Kassierer im Immergrün-Medizinladen. Shaolin Wooden Men (1976)
You are slower than molasses these days.Du bist ja lahmer als Zuckersirup. The Long Night (1977)
Were I a young man again, rather than an old, lame creature, I'd ask you to marry me.Wäre ich noch mal ein junger Mann, nicht so ein alter, lahmer Kerl, würde ich dich fragen, ob du mich heiraten willst. The Duellists (1977)
But the engine... is still in perfect condition.Hier, sehen Sie, alles tadellos! Aber ich habe noch meine 3 Flügel im Gegensatz zu Ihrer lahmen Ente. Und jetzt haben Sie 'nen Sonnenschirm! Ace of Aces (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entspannen; erlahmen | entspannend; erlahmend | entspannt; erlahmt | entspannt; erlahmt | entspannte; erlahmteto slacken | slackening | slackened | slackens | slackened [Add to Longdo]
erlahmend; erschlaffendflagging [Add to Longdo]
hinken; humpeln; lahmen | hinkend; humpelnd; lahmend | gehinkt; gehumpelt; gelahmt | er/sie hinkt; er/sie humpelt; er/sie lahmt | ich/er/sie hinkte; ich/er/sie humpelte; ich/er/sie lahmte | er/sie hat/hatte gehinkt; er/sie hat/hatte gehumpelt; er/sie hat/hatte gelahmtto limp; to walk with a limp | limping | limped | he/she limps | I/he/she limped | he/she has/had limped [Add to Longdo]
lahm {adj} | lahmer | am lahmstenlame | lamer | lamest [Add to Longdo]
nachlassen; erlahmen; müde werdento flag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  lahme [laːmə]
     lamely
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top