Search result for

jas

(83 entries)
(1.1474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jas-, *jas*, ja
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jasper[N] หินประดับชนิดหนึ่งส่วนใหญ่มีสีแดง
jasmine[N] ดอกมะลิ, Syn. jessamine
jasmine[N] ต้นมะลิ, See also: มะลิ, Syn. Jasminum, jessamine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jasminen. ต้นมะลิมีสีเหลืองอ่อน, Syn. jessamine
jaspern. หินควอตว์จำพวกโมราชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
jasmin(n) ดอกมะลิ
jasmine(n) ดอกมะลิ
jasper(n) นิล,หินโมรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jasperแจสเพอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jasminมะลิ [TU Subject Heading]
Jasminum Sambacมะลิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, Jasper. Come and take some of that fat off.มาเถอะ เเจสเปอร์ ไปเดินเล่นเผาผลาญไขมันกัน Rebecca (1940)
Jasper! Here. Not that way!แจสเปอร์อย่าไปทางนั้น มานี่! Rebecca (1940)
That's Jasper. There must be something wrong. - Perhaps he's hurt himself.นั่นแจสเปอร์นี่ ต้องเกิดอะไรขึ้นเเน่มันดูบาดเจ็บ Rebecca (1940)
Jasper! Jasper?แจสเปอร์! Rebecca (1940)
What do you want in there, Jasper? Come on. Come on home.เเกหาอะไรในนั้น แจสเปอร์ มาเถอะ กลับบ้านกัน Rebecca (1940)
Let's go home. Jasper...เเจสเปอร์เเจส-- Rebecca (1940)
Come on, Jasper.มานี่ แจสเปอร์ Rebecca (1940)
Come on, Jasper.มาเถอะ เเจสเปอร์ Rebecca (1940)
I'm sorry I was such a time, but I had to find a rope for Jasper.ขอโทษค่ะที่มาช้า แต่ฉันต้องหาเชือกล่ามเเจสเปอร์ไว้ Rebecca (1940)
Hurry up, Jasper, for heaven's sake.- เร็วสิวะ เเจสเปอร์ Rebecca (1940)
Here, let me have Jasper.- มา ผมจูงเเจสเปอร์เอง Rebecca (1940)
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jasJason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.
jasIf Jason should call me, tell him I'm not in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาลาตี[N] jasmine, Syn. มะลิ, Count unit: ดอก, ต้น, Thai definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)
มัลลิกา[N] jasmine, Syn. ดอกมะลิ, Example: คุณนายให้ตรีและตรองช่วยเด็ดก้านมัลลิกา และเสียบเข้ากับปลายกิ่งกัลปังหา, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกของไม้พุ่มชนิด Jasminum sambac Ait. ในวงศ์ Oleaceae มีสีขาว กลิ่นหอมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัลลิกา[N] jasmine, See also: Jasminum sambac Ait., Syn. ดอกมะลิ, Example: คุณนายให้ตรีและตรองช่วยเด็ดก้านมัลลิกา และเสียบเข้ากับปลายกิ่งกัลปังหา, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกของไม้พุ่มชนิด Jasminum sambac Ait. ในวงศ์ Oleaceae มีสีขาว กลิ่นหอมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลาตี[N] jasmine, Syn. มะลิ, Count unit: ดอก, ต้น, Thai definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)
บุหงามลาซอ[N] Arabian jusmine, See also: Jasminum sambac, Syn. มะลิลา, ดอกมะลิลา, Notes: (ชวา)
บุหงาประหงัน[N] Jasminum auriculatum Vahl., Syn. พุทธชาด, ดอกพุทธชาด, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Jasminum auriculatum Vahl ในวงศ์ Oleaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม, Notes: (ชวา)
ดอกมะลิ[N] jasmine, Example: ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่, Count unit: ดอก
มะลิลา[N] Arabian jasmine, See also: Jasminum sambac, Syn. บุหงามลาซอ, Example: ยายเดินขึ้นจากท่าน้ำ ไม่ลืมที่จะตักน้ำมาด้วยขันบาตรรดน้ำมะลิลาที่หัวกระได, Thai definition: มะลิดอกเล็ก, Notes: (ชวา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ดอกกาญจนิกา[n.] (døk kānjanikā) EN: Night Flower Jasmine   
ดอกมะลิ[n. exp.] (døk mali) EN: jasmine   FR: jasmin [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat   
กาซะลองคำ [n.] (kāsaløngkham) EN: Tree jasmine   
ข้าวหอมมะลิ[n. exp.] (khāo høm mali) EN: jasmine rice ; Hom Mali rice   FR: riz jasmin [m]
เข็มเศรษฐีมาเลเซีย [n. exp.] (khem sētthī Mālēsīa) EN: West indian jasmine   
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daēng) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAS    JH EY1 M Z
JASO    Y AA1 S OW0
JASS    JH AE1 S
JASSO    JH AE1 S OW0
JASON    JH EY1 S AH0 N
JASKO    Y AA1 S K OW0
JASEK    Y AA1 S EH0 K
JASPER    JH AE1 S P ER0
JASPAL    JH AE1 S P AA0 L
JASTER    JH AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jason    (n) (jh ei1 s @ n)
jasper    (n) (jh a1 s p @ r)
jasmine    (n) (jh a1 s m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jasmin {m} [bot.] | Falscher Jasminjasmin | syringa [Add to Longdo]
Jaspis {m}jasper [Add to Longdo]
Jasager {m}yes-man [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
JASマーク[ジャスマーク, jasuma-ku] (n) JAS mark [Add to Longdo]
なんじゃそりゃ[, nanjasorya] (exp) (col) what's that? [Add to Longdo]
アジャスター[, ajasuta-] (n) adjuster [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
アジャスト[, ajasuto] (n) adjust [Add to Longdo]
ゴージャス[, go-jasu] (adj-na,n) gorgeous; (P) [Add to Longdo]
シングルジャストロー[, shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南 [Add to Longdo]
碧玉[bì yù, ㄅㄧˋ ㄩˋ, ] jasper [Add to Longdo]
胡志强[Hú Zhì qiáng, ㄏㄨˊ ㄓˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] Jason Hu (Taiwan foreign minister) [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] jasmine [Add to Longdo]
茉莉[mò lì, ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ, ] jasmine [Add to Longdo]
茉莉花茶[mò li huā chá, ㄇㄛˋ ㄌㄧ˙ ㄏㄨㄚ ㄔㄚˊ, ] jasmine tea [Add to Longdo]
茉莉菊酯[mò lì jú zhǐ, ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˊ ㄓˇ, ] jasmolin [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] jasmine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャストシステム[じゃすとしすてむ, jasutoshisutemu] JustSystem [Add to Longdo]
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet [Add to Longdo]
ジャスト[じゃすと, jasuto] JUST [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
邪宗[じゃしゅう, jashuu] Ketzerei, Irrglaube [Add to Longdo]
邪推[じゃすい, jasui] Argwohn, Misstrauen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  jas [jɑs]
     cloak; mantle
     coat; overcoat
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top