ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

italian

IH2 T AE1 L Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -italian-, *italian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี
Italian(n) ภาษาอิตาลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
italian(อิแทล'เยิน) adj. เกี่ยวกับอิตาลี (ประเทศ,ภาษา,ผู้คนและอื่น ๆ) . n. ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี., See also: italianesque adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Italian Diseaseโรคของอิตาเลียน [การแพทย์]
Italian languageภาษาอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italian literatureวรรณกรรมอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italiansชาวอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There! Italian recreation eyeties!ไอไทส นันทนาการอิตาลี! How I Won the War (1967)
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด The Godfather (1972)
-I'm going to speak Italian to Mikey.- ฉันจะพูดภาษาอิตาลีที่จะกี้ The Godfather (1972)
He's the Italian consul in Geneva.เขาเป็นกงศุลอิตาลีประจำที่เจนีวา. Suspiria (1977)
The Defense Ministry... has released a new list of Italian dead... until now considered missing.กระทรวงกลาโหม... ได้เปิดเผยรายชื่อใหม่ ของชาว อิตาเลี่ยน ที่ตาย... และบุคคลที่สูญหายจนถึงบัดนี้. Cinema Paradiso (1988)
Thank you. It's my Italian look.- ขอบคุณ มาดอิตาเลี่ยนของผมน่ะ Punchline (1988)
She don't want to go out with Italians alone.เธอไม่ออกเดทกับ คนอิตาลีสองต่อสอง Goodfellas (1990)
Sweetheart, half mick, half guinea? I'll sing with an Italian accent.ไอหนุ่ม ลูกครึ่งอิตาเลี่ยนใช่ไหม ฉันจะร้องสำเนียงอิตาลี Goodfellas (1990)
And a lot is expected of the Italian team.มีหลายคนคาดหวังกับทีมอิตาลี Cool Runnings (1993)
An Italian ice cream maker.เครื่องทำไอศครีมอิตาลี In the Name of the Father (1993)
Italian food.อาหารอิตาเลี่ยน Léon: The Professional (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
italianAs more time passed, these Creoles became separate languages: Spanish, French, Italian, etc.
italianCould you put this report into Italian for me?
italianGiotto is credited with sowing the seeds of the Italian Renaissance.
italianHave you ever heard this opera sung in Italian?
italianHe is an Italian.
italianHe is Italian by birth.
italianHe is proficient in both Spanish and Italian.
italianHe likes Italian food.
italianI can't even read Italian, let alone write it.
italianI find Italian food very desirable.
italianI heard the song sung in Italian.
italianI know a good Italian restaurant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิตาเลียน(adj) Italian, Example: คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมภาษาสเปน และภาษาอิตาเลียนแก่บุคคลทั่วไป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอิตาลี[chāichāo Itālī] (n, exp) EN: Italian  FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[Chāo Itālī] (n, prop) EN: Italian  FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
มะแว้งเทศ[mawaēng thēt] (n, exp) EN: Glycine ; Italian jasmine ; St. vincent lilac
ภาษาอิตาลี[phāsā Itālī] (n, exp) EN: Italian  FR: italien [m] ; langue italienne [f]
ภาษาอิตาเลี่ยน[phāsā Itālīen] (n, exp) EN: Italian  FR: italien [m] ; langue italienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ITALIAN IH2 T AE1 L Y AH0 N
ITALIANA IH2 T AE2 L IY0 AE1 N AH0
ITALIANO IH2 T AA0 L IY0 AA1 N OW0
ITALIANS IH2 T AE1 L Y AH0 N Z
ITALIANATE IH2 T AE1 L Y AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Italian (n) ˈɪtˈælɪəʳn (i1 t a1 l i@ n)
Italians (n) ˈɪtˈælɪəʳnz (i1 t a1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意大利语[yì dà lì yǔ, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄩˇ, / ] Italian (language) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
イタめし[ita meshi] (n) (abbr) Italian food [Add to Longdo]
イタカジ[itakaji] (n) (abbr) Italian casual [Add to Longdo]
イタリアルネッサンス[itariarunessansu] (n) the Italian renaissance [Add to Longdo]
イタリアン[itarian] (n,adj-na) Italian [Add to Longdo]
イタリアンカット[itariankatto] (n) Italian cut [Add to Longdo]
イタリアンコーヒー[itarianko-hi-] (n) Italian coffee [Add to Longdo]
イタリア語[イタリアご, itaria go] (n) Italian (language) [Add to Longdo]
イタリア人[イタリアじん, itaria jin] (n) Italian (person) [Add to Longdo]
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Italian \I*tal"ian\, a. [Cf. F. italien, It. italiano. Cf.
   {Italic}.]
   Of or pertaining to Italy, or to its people or language.
   [1913 Webster]
 
   {Italian cloth} a light material of cotton and worsted; --
    called also {farmer's satin}.
 
   {Italian iron}, a heater for fluting frills.
 
   {Italian juice}, Calabrian liquorice.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Italian \I*tal"ian\, n.
   1. A native or inhabitant of Italy.
    [1913 Webster]
 
   2. The language used in Italy, or by the Italians.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Italian
   adj 1: of or pertaining to or characteristic of Italy or its
       people or culture or language; "Italian cooking"
   n 1: a native or inhabitant of Italy
   2: the Romance language spoken in Italy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top