ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interplanetary

IH2 N T ER0 P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interplanetary-, *interplanetary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interplanetary(adj) ระหว่างดาวเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interplanetary voyagesการท่องอวกาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Plumbers are a secret interplanetary security force, saving the world so we don't have to.ช่างประปา คือ หน่วยรักษาความลับระหว่างดาวต่างหาก ทำหน้าที่ปกป้องโลกแทนเรา Ben 10: Alien Swarm (2009)
- Maybe I just got bored painting over your interplanetary ass dojo.bored painting over your interplanetary ass dojo. The Landlord (2012)
Meteorites of the type that hit Nakhla are the vehicles of a natural interplanetary transit system that sends rocks between the planets.อุกกาบาตชนิดที่ตี นัคลา เป็นยานพาหนะของระบบ ขนส่งอวกาศธรรมชาติ ที่ส่งหินระหว่างดาวเคราะห์ The Immortals (2014)
Such a meteorite can safely shelter microscopic cargo-- the seeds of life-- an interplanetary ark.ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยอุกกาบาต สามารถกำบังสินค้ากล้องจุลทรรศน์ เมล็ดของชีวิต หีบอวกาศ The Immortals (2014)
If life can withstand the hardships of space and endure for millennia, then it could ride the natural interplanetary transit system from world to world.ถ้าชีวิตสามารถทนต่อ ความยากลำบากของพื้นที่ และอดทนเป็นพันปี แล้วมันจะขี่ระบบ ขนส่งอวกาศธรรมชาติ The Immortals (2014)
Does life on Earth carry any traces of interplanetary voyages made in the distant past?ไม่ชีวิตบนโลกดำเนินร่องรอยใด ๆ การเดินทางของดาวเคราะห์ ที่เกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพ้น? The Immortals (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERPLANETARY IH2 N T ER0 P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interplanetary (j) ˌɪntəplˈænɪtriː (i2 n t @ p l a1 n i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行星际[xíng xīng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] interplanetary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interplanetary \In`ter*plan"et*a*ry\, a.
   Between planets; as, interplanetary spaces; interplanetary
   travel. --Boyle.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interplanetary
   adj 1: between or among planets; "interplanetary travel"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top