ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexperience

IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexperience-, *inexperience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexperience[N] ความอ่อนหัด, See also: ความไม่มีประสบการณ์, Syn. unfamiliarity, ignorance, Ant. experience
inexperienced[ADJ] ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For whatever reason, putting students in such danger shows your inexperience as a teacher.อย่างไรก็แล้แต่ การดึงนักเรียนเข้าไปเกี่ยวกับอันตราย แสดงว่าเธอยังอ่อนประสบการณ์ Gokusen: The Movie (2009)
I'm sure there are some girls who I've never met that find inexperience kind of sweet.ฉันแน่ใจว่ามีผู้หญิงบางคน ที่ฉันไม่เคยได้พบกับ หาประสบการณ์หวานครับ ใช่ แต่ i dont wanna be We're the Millers (2013)
Renan's inexperience really didn't give me any reason to pause.ความไร้ประสบการณ์ของเรแนน ไม่ได้ทำให้ผมชะงัก Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inexperienceAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
inexperienceGiven her inexperience, she has done well.
inexperienceHe is young and inexperienced, but quite enterprising.
inexperienceThey look down on us as inexperienced young men.
inexperienceThey look down on us inexperienced young men.
inexperienceYou must make allowance for his inexperience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือใหม่[ADJ] inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
อ่อนหัด[ADJ] inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]
การขาดประสบการณ์[n. exp.] (kān khāt prasopkān) EN: inexperience   FR: inexpérience [f]
การไม่มีประสบการณ์[n. exp.] (kān mai mī prasopkān) EN: inexperience   FR: inexpérience [f]
ขาดประสบการณ์[adj.] (khāt prasopkān) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter   
ไม่มีประสบการณ์[adj.] (mai mī prasopkān) EN: inexperienced   
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green   
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced   

CMU English Pronouncing Dictionary
INEXPERIENCE IH2 N IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S
INEXPERIENCED IH2 N EH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexperience (n) ˌɪnɪkspˈɪəʳrɪəʳns (i2 n i k s p i@1 r i@ n s)
inexperienced (j) ˌɪnɪkspˈɪəʳrɪəʳnst (i2 n i k s p i@1 r i@ n s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没经验[méi jīng yàn, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] inexperienced [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unerfahrenheit {f} | Unerfahrenheiten {pl}inexperience | inexperiences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
世事に疎い[せじにうとい, sejiniutoi] (n) inexperienced; unrealistic; knowing but little of the world [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive [Add to Longdo]
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexperience \In`ex*pe"ri*ence\, n. [L. inexperientia, cf. F.
   inexp['e]rience. See {In-} not, and {Experience}.]
   Absence or lack of experience; lack of personal and
   experimental knowledge; as, the inexperience of youth.
   [1913 Webster]
 
      Failings which are incident to youth and inexperience.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Prejudice and self-sufficiency naturally proceed from
      inexperience of the world, and ignorance of mankind.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexperience
   n 1: lack of experience and the knowledge and understanding
      derived from experience; "procedural inexperience created
      difficulties"; "their poor behavior was due to the rawness
      of the troops" [syn: {inexperience}, {rawness}] [ant:
      {experience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top