ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iambic

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iambic-, *iambic*
English-Thai: Nontri Dictionary
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iambic dimeterมาตราไอแอมบ์สองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic foot; iambคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic hexameterมาตราไอแอมบ์หกคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic monometerมาตราไอแอมบ์คณะเดียว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic octameterมาตราไอแอมบ์แปดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameterมาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameter coupletสัมผัสคู่มาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic tetrameterมาตราไอแอมบ์สี่คณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic trimeterมาตราไอแอมบ์สามคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you want this in iambic pentameter?ครูอยากให้เขียนเป็นกลอนห้าบทมั้ยคะ? 10 Things I Hate About You (1999)
Now, who'd like to repeat the last few lines of iambic pentameter just to show they were paying attention?ใครอยากจะพูดทวนสองสาม ประโยคหลังโคลงชุดเมื่อกี้นี้บ้าง จะได้รู้ว่าเค้าคนนั้นยังฟังอยู่? The Twilight Saga: New Moon (2009)
Oh, lately he's been knocking in iambic pentameter.ช่วงหลังเขาเริ่มเคาะเป็นจังหวะ มาตราไอแอมพ์ 5 คณะ Scott Free (2011)
I give you the Cold War in iambic pentameter.ฉันขอยกตัวอย่างสงครามเย็น เป็นบทกลอน School's Out (2012)
I have to teach Shakespeare today, and I don't think I should be slurring my way through the iambic pentameter.วันนี้ฉันต้องสอนเรื่องเชคสเปียร์ ฉันไม่อยากพูดอ้อแอ้ในคาบเรียนกลอน What Lies Beneath (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iambic (j) ˈaɪˈæmbɪk (ai1 a1 m b i k)
iambics (n) ˈaɪˈæmbɪks (ai1 a1 m b i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑扬格[yì yáng gé, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄍㄜˊ, / ] iambic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iambic \I*am"bic\, a. [L. iambicus, Gr. ?: cf. F. iambique.]
   1. (Pros.) Consisting of a short syllable followed by a long
    one, or of an unaccented syllable followed by an accented;
    as, an iambic foot.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to, or composed of, iambics; as, an iambic
    verse; iambic meter. See {Lambus}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iambic \I*am"bic\, n.
   1. (Pros.)
    (a) An iambic foot; an iambus.
    (b) A verse composed of iambic feet.
      [1913 Webster]
 
   Note: The following couplet consists of iambic verses.
      [1913 Webster]
 
         Thy gen- | ius calls | thee not | to pur- | chase
         fame
         In keen | iam- | bics, but | mild an- | agram.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. A satirical poem (such poems having been anciently written
    in iambic verse); a satire; a lampoon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iambic
   adj 1: of or consisting of iambs; "iambic pentameter"
   n 1: a verse line consisting of iambs

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top