Search result for

hurry

(69 entries)
(0.7832 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurry-, *hurry*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurry    [N] ความรีบร้อน, See also: ความรีบเร่ง
hurry    [VI] รีบ, See also: รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน
hurry in    [PHRV] รีบเข้า
hurry on    [PHRV] รีบไป, Syn. hurry along, hurry forward
hurry up    [PHRV] รีบเร่ง, See also: เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น, Syn. buck up, bustle up
hurry off    [PHRV] รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry away
hurry out    [PHRV] รีบออกไป, See also: ออกไปอย่างเร็ว
hurry away    [PHRV] รีบหนี, See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว, Syn. hurry off
hurry back    [PHRV] รีบกลับ
hurry down    [PHRV] รีบลงไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurryYou make mistakes if you do things in a hurry.
hurryWell, I thought that even though you were in a hurry, you'd have to go back into the kitchen and get a soup plate; then you'd have to slide the cup slowly and carefully over to the edge of the table...
hurryThe train was hurrying west.
hurrySomehow I just don't feel like hurrying. I have enough time.
hurry"Don't hurry," he added.
hurryOh, take your time. I'm in no hurry.
hurryYou don't need to go in such a hurry.
hurryYou must hurry up.
hurryI didn't have much time. Could you hurry?
hurryIt's better to take your time at this job than to hurry and make mistakes.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
hurry-skurry n.adv.,adj.,vi. ดูhurry-scurry (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวีกระวาด    [V] hurry, See also: make haste, bustle, Thai definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
เครื่องร้อน    [V] hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
ลุกลี้ลุกลน    [V] hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
เรื่องด่วน [N] urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count unit: เรื่อง
กุลีกุจอ    [V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ลุกลน    [V] hurry, See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry, Syn. ลุกลี้ลุกลน, Ant. เรียบร้อย, Example: เด็กคนนั้นลุกลนเหมือนมีพิรุธ, Thai definition: ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ, ไม่สุภาพเรียบร้อย
รีบร้อน    [V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
เร่งร้อน [V] hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
ตาลีตาเหลือก    [V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตะลีตะลาน    [ADV] flurriedly, See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry, Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบ, รีบร้อน, Ant. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า, Example: เขาวิ่งตะลีตะลานให้ถึงที่ทำงานก่อนเวลาเข้างาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūa suk hūasun) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong   FR: tête baissée
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry   FR: être agité
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[v.] (reng-rīp) EN: hasten ; hurry ; rush   FR: se dépêcher ; se hâter
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous ! vite vite !
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nøi) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous (un peu) !

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRY    HH ER1 IY0
HURRYING    HH ER1 IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurry    (v) (h uh1 r ii)
hurrying    (v) (h uh1 r i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeil dich!Hurry up! [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
そこそこに[, sokosokoni] (adv) hurriedly; in a hurry [Add to Longdo]
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush [Add to Longdo]
気がせく;気が急く[きがせく, kigaseku] (exp,v5k) to feel under pressure; to feel impatient; to be in a hurry [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) [Add to Longdo]
急かす[せかす, sekasu] (v5s) to hurry; to urge on; (P) [Add to Longdo]
急かせる[せかせる, sekaseru] (v1,vt) to hurry up [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赶来[gǎn lái, ㄍㄢˇ ㄌㄞˊ, / ] hurry (here) [Add to Longdo]
赶忙[gǎn máng, ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ, / ] hurry; hasten; make haste [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] hurry; go to and fro [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] hurry; fast; suddenly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, v. i.
   To move or act with haste; to proceed with celerity or
   precipitation; as, let us hurry.
   [1913 Webster]
 
   {To hurry up}, to make haste. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, n.
   The act of hurrying in motion or business; pressure; urgency;
   bustle; confusion.
   [1913 Webster]
 
      Ambition raises a tumult in the soul, it inflames the
      mind, and puts into a violent hurry of thought.
                          --Addison.
 
   Syn: Haste; speed; dispatch. See {Haste}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Hurried}; p. pr. & vb. n.
   {Hurrying}.] [OE. horien; cf. OSw. hurra to whirl round,
   dial. Sw. hurr great haste, Dan. hurre to buzz, Icel. hurr
   hurly-burly, MHG. hurren to hurry, and E. hurr, whir to
   hurry; all prob. of imitative origin.]
   1. To hasten; to impel to greater speed; to urge on.
    [1913 Webster]
 
       Impetuous lust hurries him on.    --South.
    [1913 Webster]
 
       They hurried him abroad a bark.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To impel to precipitate or thoughtless action; to urge to
    confused or irregular activity.
    [1913 Webster]
 
       And wild amazement hurries up and down
       The little number of your doubtful friends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to be done quickly.
 
   Syn: To hasten; precipitate; expedite; quicken; accelerate;
     urge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurry
   n 1: a condition of urgency making it necessary to hurry; "in a
      hurry to lock the door" [syn: {hurry}, {haste}]
   2: overly eager speed (and possible carelessness); "he soon
     regretted his haste" [syn: {haste}, {hastiness}, {hurry},
     {hurriedness}, {precipitation}]
   3: the act of moving hurriedly and in a careless manner; "in his
     haste to leave he forgot his book" [syn: {haste}, {hurry},
     {rush}, {rushing}]
   v 1: move very fast; "The runner zipped past us at breakneck
      speed" [syn: {travel rapidly}, {speed}, {hurry}, {zip}]
   2: act or move at high speed; "We have to rush!"; "hurry--it's
     late!" [syn: {rush}, {hasten}, {hurry}, {look sharp},
     {festinate}]
   3: urge to an unnatural speed; "Don't rush me, please!" [syn:
     {rush}, {hurry}] [ant: {delay}, {detain}, {hold up}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top