Search result for

humbly

(33 entries)
(0.8304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humbly-, *humbly*, humb
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humbly[ADV] อย่างต่ำต้อย, See also: อย่างง่ายๆ, อย่างประหยัด
humbly to offer[ADV] ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I here humbly submit to the law as the law has judged me.ข้ามาที่นี่... เพราะสิ่งที่ข้าโดนตัดสิน The Other Boleyn Girl (2008)
You're right. In fact, we humbly present you with this token of appreciation.เจ้าพูดถูก ความจริงข้ามีของมาฝากด้วย ของที่ระลึกจากข้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm humbly sorry.ผมขอโทษอย่างนอบน้อม Peekaboo (2009)
Humbly, sir, I know you have greater designs than any of us understand.ผมมันแสนต่ำต้อย ผมรู้ท่านมีแผนการยิ่งใหญ่ เกินเราจะเข้าใจ TRON: Legacy (2010)
For their safety and also for mine I hereby renounce my fealty to the kingdom of Louisiana and I humbly pledge my loyalty to Your Majesty.เพื่อความปลอดภัยของพวกเขา และผม ผมจึงสละความภักดีต่ออาณาจักรหลุยส์ซีอาน่า และผมขอจงรักภักดีต่อฝ่าบาท It Hurts Me Too (2010)
I humbly request permission to hunt your territory for the vampire missing from my area.ผมมาขออนุญาตท่านที่จะเข้าค้นในเขตของท่าน เพื่อหาแวมไพร์ในเขตผมที่หายไป Trouble (2010)
On my father's behalf, I humbly salute Your Majesty.ในฐานะตัวแทนของฝ่าบาท กระหม่อมขอคำนับฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ Episode #1.4 (2010)
Nice titties, yeah? I invoke your holy name and humbly request that you snatch from this demon...อกเธอสวยใช่ไหมละ? ข้าขอเรียกชื่ออันศักดิ์สิทธิ์และขอร้องท่าน ให้ปราบเจ้าปีศาจนี้ \ Pokey hokey, pocus ศักดิ์สิทธิ์ The Rite (2011)
For our app, I would humbly suggest Project Nodlehs.สำหรับแอ๊ปของเรา,ฉันเจียมตัวที่จะเสนอว่าโครงการ Nodlehs The Bus Pants Utilization (2011)
I humbly beg your pardon, my Lord Stark.ข้าขอคำอภัยจากท่านด้วย ท่านลอร์ดสตาร์ค Lord Snow (2011)
I do so most humbly.ข้าทำอย่างสุดสุดแล้วนะ The Hunter's Heart (2011)
All right. I humbly give you leave to depart.เอาล่ะ ฉันอนุญาตให้พวกเธอออกไปได้แล้ว Upper West Side Story (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humblyI may not have much to offer in the way of learning or ability but I want to do whatever I can for us all and humbly ask for your favor.
humblyTo be continued next time, and thus I most humbly request your attendence then.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียม[ADV] modestly, See also: humbly, moderately, Example: เขารำพึงบนเวทีอย่างเจียมตนว่าที่ถูกประกาศชื่อเป็นเรื่องของกรรมเก่า
เจียมตัว[ADV] humbly, See also: modestly, moderately, Example: ฉันต้องนั่งเจียมตัวดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกับคุณนายด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทูนหัวให้[v. exp.] (thūn hūa hai) EN: humbly present ; give away willingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMBLY    HH AH1 M B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humbly    (a) (h uh1 m b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
恐れながら;恐れ乍ら;畏れながら[おそれながら, osorenagara] (exp) let me humbly say; most humbly; with all due respect [Add to Longdo]
恐悦至極[きょうえつしごく, kyouetsushigoku] (n,adj-na) extremely and humbly delighted [Add to Longdo]
謹んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
謹呈[きんてい, kintei] (n,vs) (1) humbly presenting; respecfully presenting; (exp) (2) (when giving a book, etc.) with the author's compliments [Add to Longdo]
真っ平;真平[まっぴら, mappira] (adv) (not) by any means; (not) for anything; humbly; sincerely [Add to Longdo]
端くれ[はしくれ, hashikure] (n) (1) scrap; piece; fag end; (2) (often refers humbly to oneself) unimportant person [Add to Longdo]
拝請[はいしょう, haishou] (n) (arch) humbly inviting [Add to Longdo]
伏して[ふして, fushite] (adv) bowing down; humbly; respectfully [Add to Longdo]
平に[ひらに, hirani] (adv) earnestly; humbly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humbly \Hum"bly\, adv.
   With humility; lowly. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humbly
   adv 1: in a humble manner; "he humbly lowered his head" [syn:
       {humbly}, {meekly}]
   2: in a miserly manner; "they lived meanly and without
     ostentation" [syn: {meanly}, {humbly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top