ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hideousness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hideousness-, *hideousness*, hideousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hideousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hideousness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So that every shriek of every child at seeing your hideousness will be yours to cherish.เพื่อให้เจ้าได้ฟังเสียงกรีดร้องของเด็กๆที่หวาดกลัวความอัปลักษณ์ไงล่ะ เจ้าต้องชอบแน่ๆ The Princess Bride (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheulichkeit {f}hideousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hideous \Hid"e*ous\ (h[i^]d"[-e]*[u^]s; 277), a. [OE. hidous,
   OF. hidous, hidos, hidus, hisdos, hisdous, F. hideux: cf. OF.
   hide, hisde, fright; of uncertain origin; cf. OHG. egid[imac]
   horror, or L. hispidosus, for hispidus rough, bristly, E.
   hispid.]
   1. Frightful, shocking, or offensive to the eyes; dreadful to
    behold; as, a hideous monster; hideous looks. "A piteous
    and hideous spectacle." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Distressing or offensive to the ear; exciting terror or
    dismay; as, a hideous noise. "Hideous cries." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hateful; shocking. "Sure, you have some hideous matter to
    deliver." --Shak.
 
   Syn: Frightful; ghastly; grim; grisly; horrid; dreadful;
     terrible. -- {Hid"e*ous*ly}, adv. -- {Hid"e*ous*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hideousness
   n 1: dreadful ugliness; horrible repulsiveness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top