ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heirship

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heirship-, *heirship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heirship[N] ความเป็นทายาท, See also: สิทธิ์ของทายาท, สิทธิการสืบทอดมรดก, Syn. heirdom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heirshipn. ความ (สิทธิ) เป็นทายาท,สิทธิของทายาท, Syn. inheritance

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heirshipการเป็นทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相続権[そうぞくけん, souzokuken] (n) heirship; (claim) the (right of) succession; one's inheritance rights [Add to Longdo]
儲位[ちょい, choi] (n) heirship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heirship \Heir"ship\, n.
   The state, character, or privileges of an heir; right of
   inheriting.
   [1913 Webster]
 
   {Heirship movables}, certain kinds of movables which the heir
    is entitled to take, besides the heritable estate. [Scot.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top