ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have on

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have on-, *have on*
English-Thai: Longdo Dictionary
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have on[PHRV] สวมใส่, See also: สวม, ใส่, Syn. put on
have on[PHRV] มีไว้กับตัว, Syn. have about
have one's way[IDM] ทำตามปรารถนา, See also: ได้ตามต้องการ
have one's eye on[IDM] เฝ้าดู
have one's own back[IDM] แก้แค้น, See also: ลงโทษกลับ, Syn. get even
have one's hands tied[IDM] กันให้พ้นจากบางสิ่ง, See also: โดนขัดขวาง, Syn. one's hand are tied, Ant. one's hand are tied
have one's heart set on[IDM] ปรารถนา, See also: อยากมาก
have one's tail down down[IDM] เสียกำลังใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ท้อถอย, Syn. have up
have one's wits about one[IDM] ฉลาด, See also: เก่ง
have one's wits about onw[IDM] ฉลาด, See also: เก่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, what do we have on Osmond?ล้วงลึกออสมอนด์ได้ความไหม Ghost in the Shell (2017)
- This is everything we have on her.- ยังครับ Patriots Day (2016)
What do we have on the location?เรารู้ที่อยู่ไหม Jason Bourne (2016)
Do you have any idea the shit-storm I'll have on my hands if this arrangement becomes public?คุณรู้ไหมว่าผมจะซวยหนักหนาสาหัสแค่ไหน หากคนรู้เรื่องที่เราตกลงกัน Jason Bourne (2016)
And have you given any thought to the effect that would have on the people?ผลของการที่จะมีคนที่? The Vessel (2016)
Oh, yeah? How many beers did you have on the sea?เหรอ แล้วดื่มเบียร์กลางทะเลกันเท่าไหร่ล่ะ Manchester by the Sea (2016)
This one is everything I have on your British intelligence agency, the GCHQ.นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมมี เกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองอังกฤษ GCHQ Snowden (2016)
I'll file for disclosure. They'll turn over whatever evidence they have on you.ฉันจะยื่นขอข้อมูล พวกเขาจะซัดหลักฐานทุกอย่างเข้าใส่คุณ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
We have children, injured, the elderly. You know, what chance do they have on the open road?เรามีทั้งเด็ก คนเจ็บ และคนแก่ มีโอกาสรอดแค่ไหนกลางถนนโล่ง Resident Evil: The Final Chapter (2016)
I mean, this has code that's like identical to what you have on the phone.ผมหมายถึงโค้ดพวกนี้มันเหมือนกับ ที่อยู่ในมือถือคุณเปี้ยปเลย Beyond Redemption (2015)
What does this guy Peterson have on you?ปีเตอร์สันรู้เรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณ? Copper Bullet (2015)
What does this guy Peterson have on you?คุณ กับ ปีเตอร์สัน มีอะไรกันเหรอ ? Green Light (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have onBetter to have one plough going than two cradles. [Quote, Fuller]
have onCould I have one for tomorrow morning?
have onCould I have one more coffee please?
have on"Do you have a pen?" "Yes, I have one."
have onDo you have one?
have onDo you have one a little smaller?
have onGive me any books you have on the subject.
have onHave one's head in the clouds.
have onHow many classes do you have on Monday?
have onHow many classes do you have on Mondays?
have onHow many classes do you have on Saturdays?
have onI have once been to Europe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกเรือน[V] have one's own family, See also: be in a separate house, Syn. แยกบ้าน, แยกครัว, Example: ลูกฝรั่งจะจัดให้พ่อแม่อยู่ต่างหาก หรือแยกเรือนไป, Thai definition: แยกไปมีครอบครัวของตน
สมปรารถนา[V] fulfil one's wish, See also: have one's wish fulfilled, Syn. สมประสงค์, Example: ตอนนี้คุณก็สมปรารถนาแล้ว ขอให้มีความสุขมากๆ, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ
สมหวัง[V] fulfil one's hope, See also: have one's hopes fulfilled, Ant. ผิดหวัง, Example: กระไรหนอเพื่อนของหล่อนจึงไม่เคยสมหวังในสิ่งใดเลย, Thai definition: บรรลุดังหวัง
ตั้งถิ่นฐาน[V] settle down, See also: have one's home, have one's domicile, take up residence, make one's home, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว, Thai definition: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน
ผูกจิต[V] have one's heart, See also: tie with affection, form ties of affection, Syn. ผูกใจ, Example: เราได้แต่ผูกจิตในรักเฝ้าคะนึงหานางอยู่ทุกเวลา, Thai definition: เอาใจใส่ผูกพันด้วยความรักหรือปรารถนาดี
สมใจอยาก[V] satisfy, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, be satisfied, Syn. สมใจนึก, สมใจคิด, Example: เขาได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมใจอยากแล้วในสมัยนี้, Thai definition: ได้ผลดังที่ตั้งใจไว้, ได้ผลดังที่ต้องการ
สมประสงค์[V] attain one's desires, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: เขาลงทุนสืบข่าวด้วยตนเองอยู่เสมอ แต่ไม่สมประสงค์สักครั้ง, Thai definition: สำเร็จดังประสงค์, ได้ดังใจหวัง
สมหมาย[V] have one's wish fulfilled/gratified, See also: fulfill one's desire, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: งานคราวนี้คงจะทำให้เขาสมหมายได้
ใจหายวาบ[V] be badly frightened, See also: have one's heart in one's mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety, Syn. ใจหายใจคว่ำ, ใจหาย, ขวัญเสีย, ตกใจ, Example: เขารู้สึกใจหายวาบเมื่อถูกอาจารย์ใหญ่เรียกตัวไปพบ
ปลงผม[V] remove hair, See also: have one's head shaved, Syn. โกนผม, Example: เขาปลงผมออกบวชในบวรพระพุทธศาสนา, Thai definition: ใช้แก่บรรพชิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth   
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be wanting ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand   
มีประจำเดือน[v. exp.] (mī prajam deūoen) EN: have one's period   FR: avoir ses règles
ปฏิบัติตัวดี[v. exp.] (patibat tūa dī) EN: behave oneself well ; conduct oneself well ; give a good account of oneself   
ผูกจิต[v. exp.] (phūk jit) EN: have one's heart ; tie with affection ; form ties of affection   
ประพฤติตน[v. exp.] (praphreut ton) EN: behave oneself   
สมองโปร่ง[v. exp.] (samøng prōng) EN: have one's mind clear   FR: avoir les idées claires
สวมใส่[v.] (sūamsai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don   FR: porter ; revêtir ; être vêtu de

Japanese-English: EDICT Dictionary
運が開ける[うんがひらける, ungahirakeru] (exp,v1) to be in luck's way; to have one's fortune changes to the better [Add to Longdo]
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P) [Add to Longdo]
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through [Add to Longdo]
横車を押す[よこぐるまをおす, yokogurumawoosu] (exp,v5s) to have one's own way (against all reason); to push through an unreasonable idea [Add to Longdo]
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way [Add to Longdo]
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative [Add to Longdo]
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with [Add to Longdo]
泣き濡れる;泣濡れる;泣きぬれる[なきぬれる, nakinureru] (v1,vi) to be tear-stained; to have one's face covered with tears [Add to Longdo]
胸にジーンと来る[むねにジーンとくる, muneni ji-n tokuru] (exp,vk) to have one's heart touched (by something very moving) [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  have on
      v 1: be dressed in; "She was wearing yellow that day" [syn:
           {wear}, {have on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top