ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gravimeter

G R AE1 V AH0 M IY2 T ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravimeter-, *gravimeter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravimeter[N] เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravimeter(กระวิม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ, See also: gravimetry n.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVIMETER G R AE1 V AH0 M IY2 T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
重力計[じゅうりょくけい, juuryokukei] (n) gravimeter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gravimeter \Gra*vim"e*ter\, n. [L. gravis heavy + -meter: cf. F.
   gravim[`e]tre.] (Physics)
   An instrument for ascertaining the specific gravity of
   bodies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gravimeter
   n 1: a measuring instrument for determining the specific gravity
      of a liquid or solid [syn: {hydrometer}, {gravimeter}]
   2: a measuring instrument for measuring variations in the
     gravitational field of the earth [syn: {gravimeter}, {gravity
     meter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top