ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grase

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grase-, *grase*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grase มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grase*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got 80 percent grassers 10 percent half-fats, 10 percent canners.Ich habe 80 Prozent Graser... 10 Prozent Halbfette, 10 Prozent Schlachtvieh. Cowboy (1958)
A piece of waste land, with goats grazing ... and children playing marbles in the paths ...Ein Stück Brachland, mit grasenden Ziegen... und Kindern, die auf den Wegen Murmel spielen. L'Immortelle (1963)
If he succeeds and gets over into the valley he'll be heading for the grasslands where our cattle graze.Wenn er es schafft und dann ins Tal weiterzieht, gelangt er zu den Wiesen, wo unsere Rinder grasen. Shoot to Kill (1966)
Like sylvan nymphs my pages shall be clad, My men, like satyrs grazing on the lawns,Meine Pagen sollen gekleidet sein wie sylvanische Nymphen, meine Männer wie grasende Satyrn, The Deadly Affair (1967)
Forget the overgrazing, and the destruction, and the fire hazard of thousands of dead trees, but one other thing.Sprechen wir nicht vom Abgrasen, der Feuergefahr durch Tausende toter Bäume, das ist eine Sache. The Elephant Raid: Part 1 (1967)
And the grass on Blarney HillUnd des Grases auf Blarney Hill Finian's Rainbow (1968)
Fish have to swim. Cows graze all day.Fische müssen schwimmen, Kühe grasen. Fellini's Satyricon (1969)
I want two units to check the vicinity.Zwei Einheiten sollen alles abgrasen. Chapel of the Damned (1974)
♪ Come'a Kai-Yi Yippee Yippee Yay ♪ ♪ Get Bacon And Beans Most Every Day ♪ ♪ I'll Soon Go To Grazin' On Prairie Hay ♪ ♪ Come'a Kai-Yi Yippee Yippee Yay Yippee Yay ♪j Fast jeden Tag gibt's Bohnen und Speck j Ich grase bald das Heu der Prärie weg The Castaway Cowboy (1974)
They've been up in the high meadow grazing all morning.Sie grasen schon den ganzen Morgen dort oben. The Fledgling (1976)
It's like a flock of sheep grazing in the ruins of a village.Oder mit der Freundschaft, die in den Ruinen grasende Schafe einer vom Krieg zerstörten Stadt entgegenbringen. Mr. Klein (1976)
Maybe if you gave me... a taste?Etwas grasen müssen Sie schon noch. Für mich. Als kleinen Vorgeschmack. Cop or Hood (1979)
There's a note on the back about grazing geese.Auf der Rückseite ist eine Anmerkung über grasende Gänse. A Walk Through H: The Reincarnation of an Ornithologist (1979)
Old Buster can go out to pasture.Dann kann der alte Buster grasen. Bronco Billy (1980)
and armed with a scalpel of the same kind, seeing that the green of the grass had not yet disappeared beneath all the blood which had been shed, he prepares, without planning, to dig his knife courageously into the unfortunate child.und bewaffnet mit einem Skalpell, bemerkt er, dass das Grün des Grases noch nicht ganz unter dem vergossenen Blut verschwunden war. Ohne sich zu beugen, gräbt er mutig sein Messer in das unglückliche Kind. Permanent Vacation (1980)
And on the branch of the Eucalyptus tree where I'd lie for hours, and watch how the clouds change the color of the grass below.Und auf dem Ast eines Eukalyptusbaums, unter dem ich immer stundenlang lag, und dabei zusah, wie die Wolken die Farbe des Grases unter ihm verändert haben. Possession (1981)
Such animals as are presently grazing in the fields... will be permitted to continue to do so.Die Tiere, die auf den Wiesen grasen, haben die Erlaubnis, damit fortzufahren. The Draughtsman's Contract (1982)
But I'm afraid she might not understand that them horses could wipe out in a week... what would be a month's good grazing for my cattle.Aber ich fürchte, sie würde nicht verstehen, dass die Pferde in 1 Woche das abgrasen, was meinem Vieh gut für 1 Monat reicht. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
The scent of an underwater grass mixed with a chemical binder.Der Duft eines Unterwassergrases und chemischer Binder. Dreams of Steele (1984)
White-faced cattle lowingWeiße Rinder graseFor the Love of Larry (1986)
##[80's electronic music playing] [people chattering]Er geht auf die Straße, baut Mist, und jetzt will er es vertuschen. Vielleicht sollten wir das Feld weiter abgrasen, bevor wir ihn verurteilen. Florence Italy (1986)
You've done some driving, haven't you? Yes, sir... I started out when I was nine driving a hay truck.- Grasen wir es weiter ab. Florence Italy (1986)
You going to marry Mr. Blue lmpala and graze around with the other sheep for the rest of your life?Wirst du Mr. Blue lmpala heiraten... und für den Rest deines Lebens mit all den anderen Schafen herumgrasen? Peggy Sue Got Married (1986)
You know, " Move along, Bossie, no grazing here.""Komm weiter, Klarabella, hier darfst du nicht grasen." Do Ya Think I'm Sexy (1990)
"we'll just go grazing'."Wir gehen einfach grasen." There But for the Grace (1991)
Grazin', Grazer.Grasen. Grasen. There But for the Grace (1991)
Grazin', get it?Grasen. There But for the Grace (1991)
Here sleeps a child in the thick grassSo schläft ein Kind im tiefen Grase Mazeppa (1993)
Hey, don't go past the edge of the tall weeds.Gehen Sie nicht weiter als bis zum Rand des hohen Grases. Deep Throat (1993)
"They come to feed off the tundra grasses..."Sie kommen, um auf der Tundra zu grasen... On Deadly Ground (1994)
So if I were you, I would either lose some poundage or start grazing someplace else.Also, wenn ich ihr wäre, würde ich ein paar Pfund abnehmen oder woanders grasen gehen. Wall of Sound (1994)
We're gonna go over every centimeter of the ocean floor.Wir grasen jeden Zentimeter des Meeresbodens ab. Dead End (1994)
I got over 100 head grazing on my ranch.Über 100 grasen schon auf meiner Ranch. Buffalo Girls (1995)
"That is, that has been, and all that is about to be, "knows all by the God Neptune's grace, "whose herd of monsters and hideous seals"Was ist, was war und alles was noch kommen wird, erfährt die Gnade Poseidons, dessen Ungeheuer und Seehunde auf Weiden unter Wasser grasen." Watergate (1995)
Nap of the earth, here we go.Die Erde abgrasen, wird gemacht. Broken Arrow (1996)
In the meantime, Tom, you talk to Nick the Bubble about shifting the weed.Inzwischen spricht Tom mit dem Griechen wegen des Grases. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
- "pastoral" means set in the country, originally seen in the Eclogues of VirgiI. It's from the Latin "pascere", "to graze"."Pastoral" heißt ländlich, wie in den Eclogae von Vergil, aus dem Lateinischen "pascere", "grasen". Never Been Kissed (1999)
Then we'll grab the keys, go through the whole joint, cell by cell... and I will icepick the fucking spines of every prisoner in this division.Danach greifen wir uns die Schlüssel und grasen den ganzen Laden ab, Zelle für Zelle. Und mit einem Eispickel werde ich allen Brüdern in dieser Abteilung das Rückgrat zermatschen, bis sie alle im Rollstuhl Platz nehmen können. Chopper (2000)
I am standing by the Nile.Ich stehe am Nil. Sieben gesunde Kühe grasen friedlich am Ufer. Joseph: King of Dreams (2000)
He makes me lie down in green pastures.Er lässt mich auf seinen grünen Wiesen grasen. Works of Mercy (2000)
She'll be fine. Let her graze.Lassen Sie sie grasen! Spirit Folk (2000)
We work the streets harder than ever.Wir werden die Straße abgrasen wie nie zuvor. From Hell (2001)
In fact, you can see at the front of the group the alpha male grazing there.An der Herdenspitze sehen Sie das Alphamännchen beim Grasen. Jurassic Park III (2001)
Eddie preferred to leave things unsaid and went back to grazing in greener pastures.Eddie zog es vor, sich auszuschweigen. Er ging wieder dazu über, auf saftigen Weiden zu grasen. Someone Like You... (2001)
If the thing was any rarer, it'd still be grazing somewhere.Wäre das Ding ein bisschen roher, würde es noch irgendwo grasen. The Forsaken (2001)
"Horses grazing at night ...""Pferde, die in der Nacht grasen..." Falling Sky (2002)
No, I'm talkin' about, like, the contact.Ich rede von dem Kontakt... und dem Geruch des Grases. Kirbed Enthusiasm (2002)
It depends on the quality of the weed.Es kommt auf die Qualität des Grases an. Politics (2003)
(LAUGHS) I gotta go, but let`s throw on the old feedbag some time.Ich muss los, aber lass uns mal zusammen grasen gehen. Home on the Range (2004)
I don't care if we have to comb every inch of California.Und wenn wir ganz Kalifornien abgrasen müssen, ist mir egal. Torque (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRASER    G R EY1 Z ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigrasen verlegento lay turf [Add to Longdo]
mit Fertigrasen bedeckento turf [Add to Longdo]
abgrasen; abweiden; grasen; weiden | abgrasend; abweidend | abgegrast | er/sie/es grast; er/sie/es grast abto graze | grazing | grazed | he/she/it grazes [Add to Longdo]
entlangrasento pelt along [Add to Longdo]
grasen; äsen; weiden | grasend | grast | grasteto browse | browsing | browses | browsed [Add to Longdo]
Kapgraseule {f} [ornith.]Grass Owl [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放牧[ほうぼく, houboku] das_Weiden (des Viehs), das_Grasen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top