ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go wrong

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go wrong-, *go wrong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go wrong[PHRV] ทำงานผิดพลาด, See also: ผิดปกติ, , Ant. go right
go wrong[PHRV] ประพฤติผิด, See also: ออกนอกลู่นอกทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you do when things go wrong?คุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งผิดไป? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Something may go wrong.บางสิ่งบางอย่างอาจจะ ไปอย่างผิดปกติ Contact (1997)
Something´s bound to go wrongSomething's bound to go wrong Never Been Kissed (1999)
Isn't it possible, in the course of these procedures that something might go wrong?เป็นไปได้ไหมว่า ระหว่างที่ทำ... อาจเกิดความผิดพลาดได้ Bicentennial Man (1999)
In the unlikely event that something did go wrong you'd, of course, replace Andrew.และถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจะเปลี่ยนแอนดรูให้ใหม่ Bicentennial Man (1999)
- You're right. Nothing could go wrong.- แกพูดถูก ไม่มีอะไรพลาดได้แล้ว Bringing Down the House (2003)
The hypnosis could go wrong and distort your memoriesการสะกดจิตอาจเกิดความผิดพลาด และอาจจะบิดเบือนความทรงจำของคุณ Oldboy (2003)
- And if things do go wrong uncle Mike, all my friends in the firehouse, you know they never let anything happen to me.ลุงไมค์ และเพื่อนพ่อที่สถานี ลูกก็รู้ว่าพวกเขาไม่ปล่อยให้พ่อเป็นอันตราย Ladder 49 (2004)
Nothing can go wrong, right?ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไม๊.. Formula 17 (2004)
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น Episode #1.3 (2006)
- So should anything go wrong..เพราะ ฉะนั้นหากเกิดผิดพลาด... The Da Vinci Code (2006)
If anything's gonna go wrong, it'll go wrong in the first 10 minutes.ถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมา มันจะผิดพลาดใน 10 นาทีแรก The Astronaut Farmer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go wrongBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
go wrongEverything chose to go wrong during his absence.
go wrongEverything seemed to go wrong with me.
go wrongLittle did I imagine that my plan would go wrong.
go wrongShe felt something go wrong with her car.
go wrongShould the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.
go wrongWhy did I go wrong.
go wrongYou can't go wrong if you are advised by me.
go wrongYou can't go wrong if you read the instructions carefully.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดนัก[X] (phit nak) EN: if things go wrong ; if not ; if it does not   FR: sans quoi
ผิดท่า[v.] (phitthā) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong   

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong") [Add to Longdo]
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong [Add to Longdo]
駄目になる[だめになる, dameninaru] (exp,v5r) (See 駄目・1) to spoil; to break; to go bad; to go wrong; to fail [Add to Longdo]
罷り間違う[まかりまちがう, makarimachigau] (v5u,vi) to go wrong; to turn for the worse [Add to Longdo]
罷り間違えば[まかりまちがえば, makarimachigaeba] (n) if things go wrong; if the worst happens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go wrong
   v 1: be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?";
      "The attempt to rescue the hostages failed miserably" [syn:
      {fail}, {go wrong}, {miscarry}] [ant: {bring home the
      bacon}, {come through}, {deliver the goods}, {succeed},
      {win}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top