ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glean

G L IY1 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glean-, *glean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glean[VI] รวบรวมข้อมูล, See also: เก็บตกข้อมูล, Syn. distill, extract
glean[VT] เก็บรวงข้าวที่ร่วงหล่น, Syn. collect, gather
glean[VT] รวบรวม, See also: ผสมผสาน, Syn. collect, gather
glean from[PHRV] ได้รับ (บางสิ่งเช่น ข้อมูล) จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glean(กลีน) v. เก็บรวงข้าวที่ร่วง,รวบรวม, See also: gleaner n., Syn. pluck

English-Thai: Nontri Dictionary
glean(vt) เก็บรวบรวม,รวบรวม,สะสม,เก็บสะสม,ผสมผเส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid I didn't glean much.เกรงว่าฉันไม่ได้ความคืบหน้าเท่าไหร่ Engagement (2013)
Computers generate random numbers in an attempt to glean meaning out of probability.คอมพิวเตอร์พยายามทำการสุ่ม ตัวเลข เพื่อรวบรวมความหมาย จากความเป็นไปได้ Noosphere Rising (2012)
He was able to glean some informationเขาน่าจะมีรวบรวมข้อมูลไว้น่า Lost (2010)
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleanHe has gleaned knowledge from various books.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเก็บตก[N] gleaning, See also: gathering, Example: การเก็บตกผลงานของผู้อื่นเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น นับว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็บตก[n.] (kān keptok) EN: gleaning   FR: glanage [m]
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick up information ; glean information   
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate   FR: choisir ; sélectionner

CMU English Pronouncing Dictionary
GLEAN    G L IY1 N
GLEANED    G L IY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glean    (v) glˈiːn (g l ii1 n)
gleans    (v) glˈiːnz (g l ii1 n z)
gleaned    (v) glˈiːnd (g l ii1 n d)
gleaner    (n) glˈiːnər (g l ii1 n @ r)
gleaners    (n) glˈiːnəz (g l ii1 n @ z)
gleaning    (v) glˈiːnɪŋ (g l ii1 n i ng)
gleanings    (n) glˈiːnɪŋz (g l ii1 n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
拾遺[しゅうい, shuui] (n) gleaning; gleanings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, v. t. [imp. & p. p. {Gleaned}; p. pr. & vb. n.
   {Gleaning}.] [OE. glenen, OF. glener, glaner, F. glaner, fr.
   LL. glenare; cf. W. glan clean, glanh?u to clean, purify, or
   AS. gelm, gilm, a hand?ul.]
   [1913 Webster]
   1. To gather after a reaper; to collect in scattered or
    fragmentary parcels, as the grain left by a reaper, or
    grapes left after the gathering.
    [1913 Webster]
 
       To glean the broken ears after the man
       That the main harvest reaps.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To gather from (a field or vineyard) what is left.
    [1913 Webster]
 
   3. To collect with patient and minute labor; to pick out; to
    obtain.
    [1913 Webster]
 
       Content to glean what we can from . . . experiments.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, v. i.
   1. To gather stalks or ears of grain left by reapers.
    [1913 Webster]
 
       And she went, and came, and gleaned in the field
       after the reapers.          --Ruth ii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To pick up or gather anything by degrees.
    [1913 Webster]
 
       Piecemeal they this acre first, then that;
       Glean on, and gather up the whole estate. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, n.
   A collection made by gleaning.
   [1913 Webster]
 
      The gleans of yellow thyme distend his thighs.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glean \Glean\, n.
   Cleaning; afterbirth. [Obs.] --Holland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glean
   v 1: gather, as of natural products; "harvest the grapes" [syn:
      {reap}, {harvest}, {glean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top