ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glaringly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glaringly-, *glaringly*, glaring
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glaringly obvious. Go on.ชัดแจ๋วเลย ว่าต่อ The Tangible Affection Proof (2013)
There were glaringly obvious markers of human intervention in the code.มันมีชื่อติดอยู่ ของคนที่คิดโค้ดนั่น Trompe L'Oeil (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพลง(adv) brightly, See also: glaringly, luminously, ablaze, Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง, Example: พวกเราช่วยกันเก็บหาไม้ฟืนมาสุมให้ไฟลุกโพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
โพลง[phlōng] (adv) EN: brightly ; glaringly ; luminously
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎろぎろ[girogiro] (adv,adv-to,vs) glaringly (staring) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glaring \Glar"ing\, a.
   Clear; notorious; open and bold; barefaced; as, a glaring
   crime. -- {Glar"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glaringly
   adv 1: in a glaring manner; "it was glaringly obvious"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top