Search result for

furniture

(61 entries)
(0.7291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furniture-, *furniture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furniture[N] เครื่องเรือน, See also: เครื่องตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furniture(เฟอร์'นิเชอะ) n. เฟอร์นิเจอร์,เครื่องเรือน

English-Thai: Nontri Dictionary
furniture(n) เครื่องเรือน,เครื่องเฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Furnitureเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture and fixturesเครื่องตกแต่งและติดตั้ง [การบัญชี]
Furniture designการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture industry and tradeอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture paintingการทำสีเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture workersคนงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Furniture, equipment, etcเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No furniture-- you did the right thingนายทำถูกแล้ว There Might be Blood (2008)
I doubt she's hiding under the furniture.ฉันพนันได้ว่า เธอคงกำลังซ่อนอยู่ใตเฟอร์นิเจอร์ Odyssey (2008)
You're spending almost $100,000 on furniture?คุณใช้เงินเกือนแสนเหรียญ\ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะ Adverse Events (2008)
Looks like she builds her own furniture.ดูเหมือนเธอจะทำเฟอร์นิเจอร์ใช้เอง Emancipation (2008)
She builds her own furniture.เธอทำเครื่องเรือนใช้เอง Emancipation (2008)
What does her furniture look like?เฟอร์นิเจอร์ที่เธอทำดูเหมือนอะไร Emancipation (2008)
We didn't have a stick of furniture.พวกเราไม่ใช้เฟอรนิเจอร์บิวอินเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm picking up some furniture in Silverton. I could use a hand.ฉันแค่จะไปขนเฟอร์นิเจอร์ ที่ซิลเวอร์ตัน ฉันอยากได้คนช่วย The Lazarus Project (2008)
Left Marley at their house to go to Disney World. Had to buy 'em new baby furniture.ทิ้งมาร์ลีย์ไว้กับบ้านเพื่อไปเที่ยวดิสนีย์เวิร์ลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กให้พวกเค้าใหม่ Marley & Me (2008)
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน Marley & Me (2008)
The Smith family requested that the furniture be put back in place.ทางครอบครัวสมิธต้องการให้เราย้าย เครื่องเฟอร์นิเจอร์กลับไปที่เดิม Frost/Nixon (2008)
- Tightly lock and secure doors and windows and bring all deck furniture, anything which may be blown away, inside.ปิดประตูหน้าต่างล็อคให้แน่นหนา ..เอาเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่บนดาดฟ้า ทุกอย่างที่น่าจะโดนลมพัดไปได้มาไว้ข้างใน Nights in Rodanthe (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furnitureA few years ago our room had little furniture in it.
furnitureAll the furniture in the room was all worn out.
furnitureAll the furniture was covered with dust.
furnitureFurniture made of good materials sells well.
furnitureHe bought a piece of furniture at the store.
furnitureHe deals in furniture.
furnitureHe is rich enough to buy the furniture.
furnitureHe made a bargain with them about the furniture.
furnitureI assisted her in moving the furniture.
furnitureI bought three pieces of furniture.
furnitureI changed the arrangement of the furniture in my room.
furnitureI got him to help me when I moved the furniture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟอร์นิเจอร์[N] furniture, Syn. เครื่องเรือน, Example: การโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องที่ไม่สนุกและค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่, Count unit: ชิ้น, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องเรือน[N] furniture, See also: household furnishings, Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน, เครื่องประดับบ้าน, Example: บ้านหลังนี้ให้เช่าโดยมีเครื่องเรือนพร้อมรถยนต์ โทรทัศน์ และตู้เย็น, Thai definition: เครื่องตกแต่งภายในเรือน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreūoen) EN: furniture ; household furnishings   FR: mobilier [m] ; meuble [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FURNITURE    F ER1 N IH0 CH ER0
FURNITURE'S    F ER1 N IH0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furniture    (n) (f @@1 n i ch @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möbelhändler {m}furniture dealer [Add to Longdo]
Möbeltransportgeschäft {m}furniture removers [Add to Longdo]
Möbelwagen {m} | Möbelwagen {pl}furniture lorry; van | vans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンファーニチャー[, a-banfa-nicha-] (n) urban furniture [Add to Longdo]
カナッペ;カナペ[, kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
スチール家具[スチールかぐ, suchi-ru kagu] (n) steel furniture [Add to Longdo]
ストリートファーニチャー[, sutori-tofa-nicha-] (n) street furniture [Add to Longdo]
ストリートファーニチュア[, sutori-tofa-nichua] (n) street furniture [Add to Longdo]
ファーニチャー[, fa-nicha-] (n) furniture [Add to Longdo]
ユニット家具[ユニットかぐ, yunitto kagu] (n) unit furniture [Add to Longdo]
ラタン家具[ラタンかぐ, ratan kagu] (n) rattan furniture [Add to Longdo]
家具[かぐ, kagu] (n) furniture; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] furniture; tool [Add to Longdo]
家具[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] furniture; also written 家俱 [Add to Longdo]
家俱[jiā jū, ㄐㄧㄚ ㄐㄩ, ] furniture [Add to Longdo]
家俱[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, ] furniture; variant of 傢俱|家具 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furniture \Fur"ni*ture\, n. [F. fourniture. See {Furnish}, v.
   t.]
   1. That with which anything is furnished or supplied;
    supplies; outfit; equipment.
    [1913 Webster]
 
       The form and all the furniture of the earth.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The thoughts which make the furniture of their
       minds.                --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   2. Articles used for convenience or decoration in a house or
    apartment, as tables, chairs, bedsteads, sofas, carpets,
    curtains, pictures, vases, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. The necessary appendages to anything, as to a machine, a
    carriage, a ship, etc.
    (a) (Naut.) The masts and rigging of a ship.
    (b) (Mil.) The mountings of a gun.
    (c) Builders' hardware such as locks, door and window
      trimmings.
    (d) (Print) Pieces of wood or metal of a lesser height
      than the type, placed around the pages or other matter
      in a form, and, with the quoins, serving to secure the
      form in its place in the chase.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A mixed or compound stop in an organ; -- sometimes
    called mixture.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furniture
   n 1: furnishings that make a room or other area ready for
      occupancy; "they had too much furniture for the small
      apartment"; "there was only one piece of furniture in the
      room" [syn: {furniture}, {piece of furniture}, {article of
      furniture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top