ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frugal

F R UW1 G AH0 L   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frugal-, *frugal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frugal[ADJ] ประหยัด, See also: ตระหนี่, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, Syn. thrifty
frugality[N] ความประหยัด, See also: ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่, ความกระเหม็ดกระแหม่, Syn. thriftiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty

English-Thai: Nontri Dictionary
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frugal Hoosier started charging 10 cents for bags, so I told them to find another sucker, and I beat 'em at their own game.ห้างฟรูกอล ฮูเซอร์ เริ่มคิดตังค์ 10 เซนต์ถ้าขอถุงใส่ของ ฉันก็เลยบอกพวกเขา ว่าให้ไปเก็บจากคนอื่นเหอะ แล้วฉันก็เอาชนะพวกเขาจนได้ Thanksgiving IV (2012)
I got it at the frugal hoosier. That thing expired two days ago.ฉันซื้อมาจากฟูเกิล ฮูเชอร์ หมดอายุไปสองวันแล้ว Hecking Order (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frugalBy virtue of frugality he has made a fortune.
frugalGermans are a frugal people.
frugalHe is frugal, to say the least of it.
frugalHe is not frugal so you can't trust him with money.
frugalHe is very frugal, not to say stingy.
frugalIt is all very well to be frugal; but he goes too far.
frugalShe is a frugal, not to say stingy.
frugalShe is very frugal, not to say stingy.
frugalThough he is fairly well off he is frugal; he take after his father in that respect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียวแน่น[ADV] frugally, See also: parsimoniously, Example: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น, Thai definition: ระมัดระวังในการใช้จ่าย
ตระหนี่[ADJ] chary, See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy, Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต, Thai definition: ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
เขียม[adj.] (khīem) EN: thrifty ; frugal ; economical   FR: économe ; économique
ไม่ฟุ่มเฟือย[adj.] (mai fumfeūay) EN: frugal   FR: frugal
ประหยัด[v.] (prayat) EN: economize ; be sparing of ; save ; be thrifty ; be frugal ; be economical   FR: économiser
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly   FR: avare ; radin ; rapiat (fam. - vx) ; frugal

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUGAL    F R UW1 G AH0 L
FRUGALLY    F R UW1 G AH0 L IY0
FRUGALITY    F R UW0 G AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frugal    (j) frˈuːgl (f r uu1 g l)
frugally    (a) frˈuːgəliː (f r uu1 g @ l ii)
frugality    (n) frˈuːgˈælɪtiː (f r uu1 g a1 l i t ii)
frugalities    (n) frˈuːgˈælɪtɪz (f r uu1 g a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province, #305 [Add to Longdo]
节约[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] frugal; to be in need, #29,831 [Add to Longdo]
省俭[shěng jiǎn, ㄕㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] frugal; economic; to scrimp and save, #180,443 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedürfnislos; genügsam; frugal {adj} | bedürfnisloser | am bedürfnislosestenfrugal | more frugal | most frugal [Add to Longdo]
einfach {adj} | nicht einfachfrugal | unfrugal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤倹[きんけん, kinken] (n) industry; diligence; frugality [Add to Longdo]
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality [Add to Longdo]
経済家[けいざいか, keizaika] (n) frugal person [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) economizing; thriftiness; prudence; frugality [Add to Longdo]
倹しく暮し[つましくくらし, tsumashikukurashi] (n) living frugally [Add to Longdo]
倹しく暮す[つましくくらす, tsumashikukurasu] (v5s) to live frugally [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] (adj-na,n,vs,adj-no) thrift; economy; frugality; (P) [Add to Longdo]
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P) [Add to Longdo]
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving [Add to Longdo]
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frugal \Fru"gal\, a. [L. frugalis, fr. frugi, lit., for fruit;
   hence, fit for food, useful, proper, temperate, the dative of
   frux, frugis, fruit, akin to E. fruit: cf. F. frugal. See
   {Fruit}, n.]
   1. Economical in the use or appropriation of resources; not
    wasteful or lavish; wise in the expenditure or application
    of force, materials, time, etc.; characterized by
    frugality; sparing; economical; saving; as, a frugal
    housekeeper; frugal of time.
    [1913 Webster]
 
       I oft admire
       How Nature, wise and frugal, could commit
       Such disproportions.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Obtained by, or appropriate to, economy; as, a frugal
    fortune. "Frugal fare." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frugal
   adj 1: avoiding waste; "an economical meal"; "an economical
       shopper"; "a frugal farmer"; "a frugal lunch"; "a sparing
       father and a spending son"; "sparing in their use of heat
       and light"; "stinting in bestowing gifts"; "thrifty
       because they remember the great Depression"; "`scotch' is
       used only informally" [syn: {economical}, {frugal},
       {scotch}, {sparing}, {stinting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top