Search result for

foxes

(25 entries)
(0.8683 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foxes-, *foxes*, foxe
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Foxes.สุนัขจิ้งจอก Pineapple Express (2008)
Foxes, hounds, bugles, that kind of thing.หมาป่า หมาไล่เนื้อ เขาวัว แบบนั้นล่ะ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
So you're a Wyler fan? Have you ever seen "Little Foxes"?แล้วคุณเป็นแฟนของไวเลอร์รึเปล่า คุณเคยดูลิตเติ้ลฟ๊อกเซสมั๊ย The Age of Dissonance (2009)
Holy foxes.มูชตั้งใจหน่อย เร็วเข้าอีหนู G-Force (2009)
We saw bears that looked like Dae-woong and Fattie, and foxes, too.ที่สวนสัตว์เห็นหมีเหมือนแดวุง หมีตัวเล็กๆ หมีขนาดดุงจา แล้วก็จิ้งจอก Episode #1.13 (2010)
Arctic foxes can cry and so can desert foxes.จิ้งจอกที่ขั้วโลกหรือทะเลทราย อาจจะร้องไห้ก็ได้ Episode #1.5 (2010)
Do desert foxes not cry?เพราะงั้นจิ้งจอกทะเลทรายคงไม่ร้องไห้? Episode #1.5 (2010)
I run a hospital for animals. I can treat foxes, too.ที่นี่เป็นโรงพยาบาลสัตว์ จิ้งจอกอย่างคุณ ทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะ Episode #1.5 (2010)
The bears in the north and the foxes of the south, all the birds in the sky and the beasts in the sea--ยาวคม เหมือนเล็บของท่าน" และแล้วเขาจึงเอ่ยปาก และแล้วเขาจึงเอ่ยปาก Blackwater (2012)
Foxes are vermin, cuz. You should've driven it over.พวกตำรวจชอบแส่ น่าจะชนมันให้เละ Kingsman: The Secret Service (2014)
That's what foxes me.คุณรู้สึกอย่างไร? Help! (1965)
I hunt chickens, you hunt foxes. - But I don't.- ฉันล่าไก่ เธอล่าหมาจิ้งจอก The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foxesDid you know that some foxes lived on this mountain.
foxesThey captured foxes with snares.
foxesThey hunted deer and foxes.
foxesThey hunted foxes.
foxesWe found out recently that some foxes live here on this mountain.

CMU English Pronouncing Dictionary
FOXES    F AA1 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foxes    (v) (f o1 k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
稲荷[いなり, inari] (n) (1) (See 稲魂) Inari (god of harvests, Uka-no-Mitama); (2) Inari shrine; Fushimi Inari shrine (in Kyoto); (3) (See 狐・1) fox (said to be messengers of Inari); (4) (See 油揚げ・1) fried tofu (said to be a favourite food of foxes); (5) (abbr) Inari-zushi; (P) [Add to Longdo]
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow [Add to Longdo]
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, ] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fox \Fox\ (f[o^]ks), n.; pl. {Foxes}. [AS. fox; akin to D. vos,
   G. fuchs, OHG. fuhs, foha, Goth. fa['u]h[=o], Icel. f[=o]a
   fox, fox fraud; of unknown origin, cf. Skr. puccha tail. Cf.
   {Vixen}.]
   1. (Zool.) A carnivorous animal of the genus {Vulpes}, family
    {Canid[ae]}, of many species. The European fox ({V.
    vulgaris} or {V. vulpes}), the American red fox ({V.
    fulvus}), the American gray fox ({V. Virginianus}), and
    the arctic, white, or blue, fox ({V. lagopus}) are
    well-known species.
    [1913 Webster]
 
   Note: The black or silver-gray fox is a variety of the
      American red fox, producing a fur of great value; the
      cross-gray and woods-gray foxes are other varieties of
      the same species, of less value. The common foxes of
      Europe and America are very similar; both are
      celebrated for their craftiness. They feed on wild
      birds, poultry, and various small animals.
      [1913 Webster]
 
         Subtle as the fox for prey.    --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The European dragonet.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The fox shark or thrasher shark; -- called also
    {sea fox}. See {Thrasher shark}, under {Shark}.
    [1913 Webster]
 
   4. A sly, cunning fellow. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       We call a crafty and cruel man a fox. --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) Rope yarn twisted together, and rubbed with tar;
    -- used for seizings or mats.
    [1913 Webster]
 
   6. A sword; -- so called from the stamp of a fox on the
    blade, or perhaps of a wolf taken for a fox. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou diest on point of fox.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. (Ethnol.) A tribe of Indians which, with the Sacs,
    formerly occupied the region about Green Bay, Wisconsin;
    -- called also {Outagamies}.
    [1913 Webster]
 
   {Fox and geese}.
    (a) A boy's game, in which one boy tries to catch others
      as they run one goal to another.
    (b) A game with sixteen checkers, or some substitute for
      them, one of which is called the fox, and the rest the
      geese; the fox, whose first position is in the middle
      of the board, endeavors to break through the line of
      the geese, and the geese to pen up the fox.
 
   {Fox bat} (Zool.), a large fruit bat of the genus {Pteropus},
    of many species, inhabiting Asia, Africa, and the East
    Indies, esp. {P. medius} of India. Some of the species are
    more than four feet across the outspread wings. See {Fruit
    bat}.
 
   {Fox bolt}, a bolt having a split end to receive a fox wedge.
    
 
   {Fox brush} (Zool.), the tail of a fox.
 
   {Fox evil}, a disease in which the hair falls off; alopecy.
    
 
   {Fox grape} (Bot.), the name of two species of American
    grapes. The northern fox grape ({Vitis Labrusca}) is the
    origin of the varieties called {Isabella}, {Concord},
    {Hartford}, etc., and the southern fox grape ({Vitis
    vulpina}) has produced the {Scuppernong}, and probably the
    {Catawba}.
 
   {Fox hunter}.
    (a) One who pursues foxes with hounds.
    (b) A horse ridden in a fox chase.
 
   {Fox shark} (Zool.), the thrasher shark. See {Thrasher
    shark}, under {Thrasher}.
 
   {Fox sleep}, pretended sleep.
 
   {Fox sparrow} (Zool.), a large American sparrow ({Passerella
    iliaca}); -- so called on account of its reddish color.
 
   {Fox squirrel} (Zool.), a large North American squirrel
    ({Sciurus niger}, or {S. cinereus}). In the Southern
    States the black variety prevails; farther north the
    fulvous and gray variety, called the {cat squirrel}, is
    more common.
 
   {Fox terrier} (Zool.), one of a peculiar breed of terriers,
    used in hunting to drive foxes from their holes, and for
    other purposes. There are rough- and smooth-haired
    varieties.
 
   {Fox trot}, a pace like that which is adopted for a few
    steps, by a horse, when passing from a walk into a trot,
    or a trot into a walk.
 
   {Fox wedge} (Mach. & Carpentry), a wedge for expanding the
    split end of a bolt, cotter, dowel, tenon, or other piece,
    to fasten the end in a hole or mortise and prevent
    withdrawal. The wedge abuts on the bottom of the hole and
    the piece is driven down upon it. Fastening by fox wedges
    is called foxtail wedging.
 
   {Fox wolf} (Zool.), one of several South American wild dogs,
    belonging to the genus {Canis}. They have long, bushy
    tails like a fox.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foxes \Fox"es\, n. pl. (Ethnol.)
   See {Fox}, n., 7.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top