Search result for

festigen

(90 entries)
(1.526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -festigen-, *festigen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา festigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *festigen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To ensure your complete confidence in this performance, we've asked the Reverend HenryJackson to inspect the hood... and secure it on Sammy's helmet.Damit ihr ihm trauen könnt, baten wir Pfarrer Henry Jackson, die Haube zu begutachten... und sie auf Sammys Helm zu befestigenSlammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
Not taking it out, just reinforcing it.Wir bringen es nicht weg, wir befestigen es. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Reinforcing it?Wie "befestigen"? Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
I was told to reinforce it, so I'm reinforcing it.Mit wurde gesagt, ich soll es befestigen. Also tue ich es auch. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
They told me to strengthen the hook.Uns wurde gesagt, wir sollen den Haken befestigenBlue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
One, we're on our way to the beach.Also, wir sind unterwegs zum Strand. - Und wenn wir dort ankommen, werden Sie sich einen Fallschirm umschnallen und eine Schleppleine an meiner Stoßstange befestigenKnight in Retreat (1985)
So you gotta go in far as you can, extending the charge on the end of the pole.Versuch, so nah heranzukommen, wie du kannst. Wir befestigen die Ladung an einer Stange. Hellfire (1985)
That's why I joined the hunt, to reinforce our friendship.Ich habe mich Eurer Jagd angeschlossen, um unsere Freundschaft zu festigenRan (1985)
You will support Taro in the first castle.Ihr werdet die Burgen befestigen und Taro unterstützen. Ran (1985)
You put this on your left ear... and you will see what I see.Befestigen Sie den an Ihrem linken Ohr, und Sie werden sehen, was ich sehe. Voo Doo Knight (1986)
I think we should wait till things settle.Wir sollten warten, bis sich die Dinge etwas festigenHannah and Her Sisters (1986)
When you use it, I want you to wear this pad under the collar of your uniform.Man kann es an der Innenseite des Uniformkragens befestigenSukeban deka (1987)
That's my name. Ask me again, and i'll tell you the same. Alf ?Ich würde sie an einem großen Pullover reiben und sie an der Decke des Weißen Hauses befestigenHail to the Chief (1987)
Secure casket.Sarg befestigenGardens of Stone (1987)
He shouldn't be allowed to tail a jibsheet.Der sollte nicht mal die Fockschot befestigen dürfen. Masquerade (1988)
Aah! It's ok, alf. It's an aftershock.Es macht ja wohl keinen Sinn, es mit Klebeband zu befestigen, oder? Shake, Rattle and Roll (1989)
Actually, the Second World War, although disastrous, did grant the US its place as a dominant power and cultural influence in the second half of the 20th century.Na ja, da haben Sie Recht, der 2. Weltkrieg endete verheerend. Aber so konnten die Amerikaner im 20. Jahrhundert ihre Stellung als Weltmacht festigenManhunt (1989)
There remain and fortify it strongly against the French.Ihr werdet hier bleiben und die Stadt stark gegen die Franzosen befestigenHenry V (1989)
Our men went to Rautu and Metsäpirtti to fortify the border.Unsere Männer sind nach Rautu, um die Grenze zu befestigenThe Winter War (1989)
Do you mind if I Scotch tape you to the refrigerator?Darf ich dich mit Tesafilm am Kühlschrank befestigenShape Up (1990)
I can be inside that house in one minute. Flashbangs at the door.Ich könnte Blendgranaten am Eingang befestigen lassen. Desperate Hours (1990)
You'll have to fix that.Die müssen Sie befestigenDelicatessen (1991)
Now jam the red one against the door.Befestigen Sie den roten an der Tür. Blind Faith (1991)
You can solidify things.Vielleicht können wir das hier wieder verfestigenEye of Osiris (1991)
We can mount the rockets against the float struts.Wir befestigen Sie an den Streben. Hind-Sight (1991)
I wish this handshake would never end, but we still have...Ja, man sollte nur trinken, um seine gesellschaftliche Stellung zu festigen. Unser Dr. Seuss-Dialog. Blood Feud (1991)
Well, I guess that's how you strengthen those bonds of male friendship.So festigen sie wahrscheinlich die Bande ihrer Freundschaft. Sisters in Crime (1991)
I believe that a mental and cultural migration back to Africa not necessarily a physical one but a mental and cultural migration back to Africa which means we reaffirm our bond with our brothers over there would help to strengthen, uh, us here, black people in America.Eine geistige und kulturelle Wanderung zurück nach Afrika muss nicht physisch sein, aber doch geistig und kulturell. Das bedeutet, dass wir unsere Bindung mit unseren Brüdern und Schwestern dort festigen, was uns Schwarzen in Amerika helfen würde, stärker zu werden. Malcolm X (1992)
Computer, produce a pair of scissors attached to the armature.Computer, am Gerät ein scherenartiges Werkzeug befestigenSchisms (1992)
I'm just showing this homeboy around. It's Miklo from my barrio.Wenn du deinen Ruf festigen willst, Killer, bin ich der Richtige für dich. Blood In, Blood Out (1993)
I just have to re-attach them with a little adhesive.Ich muss es mit Klebstoff befestigenMrs. Doubtfire (1993)
I look forward to strengthening our relationship.Ich freue mich darauf, unsere Beziehung zu festigenThe Parliament of Dreams (1994)
I'm supposed to attach a bracket-y thing to the side things using a bunch of these little worm guys.Ich soll da so ein klammerartiges Teil an den Seiten befestigen, mit einem Haufen von diesen kleinen Holzdingern. The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
How about pausing it and helping me string these lights up on the roof there?Mach doch eine Pause und hilf mir, die Lichter am Dach zu befestigen'Twas the Night Before Chaos (1994)
You think you can work out a way to attach the thrusters to the pod?Können wir die Ruder an der Kapsel befestigenDead End (1994)
Well, if they're attaching those thrusters, I think it may be a good time to test that pod before that dragon worm or the water comes back.Wenn sie die Triebwerke befestigen, sollten wir jetzt die Kapsel testen, bevor der Wurm oder das Wasser zurückkommen. Dead End (1994)
Nick, you take that head out of there, attach it there.Nick, nehmen Sie den Schlauch und befestigen Sie ihn hier. The Langoliers (1995)
... to bungee the entire filter assembly to the bulkhead...- Steck sie rein. ... den gesamten Filter am Spant befestigenApollo 13 (1995)
They're fortifying their positions and deploying orbital defense systems.Sie festigen ihre Position und errichten orbitale Verteidigungssysteme. The Way of the Warrior (1995)
Such an act would solidify the relations between the Federation and Bajor.Das würde die Beziehungen zwischen der Föderation und Bajor festigenShakaar (1995)
I may be able to reattach the organs if we get them back.Möglicherweise könnte ich sein eigenes Organ wieder befestigenPhage (1995)
You're required to display temporary tags, either in the plate area or taped to the inside of the back window.- Sie müssen Überführungskennzeichen... im Bereich des Nummernschilds oder im Rückfenster befestigenFargo (1996)
Yeah, I was gonna tape up those... The tag.Ich wollte sie ja befestigen, diese Kennzeichen. Fargo (1996)
You wrap the scarf around the split hose, and then tighten the belt around the scarf.Sie wickeln den Schal um den geplatzten Schlauch und befestigen den Gürtel um den Schal. Burnin' Love (1996)
We'll fasten those down with our two-by-four braces using wood screws...Wir befestigen sie mit den 5 mal 10 cm langen Klammern - wobei wir Holzschrauben nehmen. The Feminine Mistake (1997)
The white brother went west to develop the power of reason. The red brother stayed behind to develop the power of spirit.Der weiße Bruder ging nach Westen, um die Macht des Verstandes zu verfestigen, der rote Bruder blieb zurück, um sich der Macht des Geistes zu widmen. A Single Blade of Grass (1997)
Have Engineering attach a cargo pod with 200 kilograms of trilithium to each torpedo.Unter jedem Torpedo ein Frachtaggregat mit 200 Kilo Trilithium befestigenFor the Uniform (1997)
That wouldn't be necessary. I'd simply attach a small neuro-transceiver to the base of your skull.Ich würde nur einen Neurotransceiver an lhrem Schädel befestigenUnity (1997)
All you have to do is attach the Insta-clips... to the key lift points on your scalp.Befestigen Sie die Instantklammern an den Schwachstellen im Gesicht. Holy Man (1998)
"To legitimise your claim to the throne of England, His Holiness proposes"Um Euren Anspruch auf den Thron zu festigen, schlägt Seine Heiligkeit vor, Elizabeth (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befestigen {n}; Festmachen {n}attachment [Add to Longdo]
Öse {f}; Nase {f}; Fahne {f} (zum Befestigen)lug [Add to Longdo]
anbinden; befestigen | anbindend; befestigend | angebunden; befestigtto fasten | fastening | fastened [Add to Longdo]
anbringen; befestigen (an) | anbringend; befestigend | angebracht; befestigt | er/sie bringt an | ich/er/sie brachte an | er/sie hat/hatte angebrachtto put up (on) | putting on | put on | he/she put on | I/he/she put on | he/she has/had put on [Add to Longdo]
anfügen; anbringen; festmachen; befestigen | anfügend; anbringend; festmachend; befestigend | angefügt; angebracht; festgemacht; befestigtto attach | attaching | attached [Add to Longdo]
anhängen; befestigen; stecken; stechen | anhängend; befestigend; steckend; stechend | angehängt; befestigt; gesteckt; gestochento stick {stuck; stuck} | sticking | stuck [Add to Longdo]
befestigen (an)to attach (to) [Add to Longdo]
befestigen | befestigend | befestigt | befestigtto fixate | fixating | fixated | fixates [Add to Longdo]
befestigento mount [Add to Longdo]
befestigento secure [Add to Longdo]
befestigen; klammern; halten; einspannento clamp [Add to Longdo]
befestigen; verstärken; verschanzen [mil.] | befestigend; verstärkend; verschanzend | befestigt; verstärkt; verschanzt | befestigtto fortify | fortifying | fortified | fortifies [Add to Longdo]
befestigen; festlegen; fixierento fix [Add to Longdo]
befestigen; feststeckento pin [Add to Longdo]
mit Draht befestigen; mit Draht zusammenbindento wire [Add to Longdo]
(Straße) befestigen; mit Fahrbahndecke versehento seal [Add to Longdo]
befestigendaffixing [Add to Longdo]
befestigendappending [Add to Longdo]
befestigendclamping [Add to Longdo]
befestigendgartering [Add to Longdo]
befestigend; einspannendfixing [Add to Longdo]
einmauern; in einer Mauer befestigento fix in a wall [Add to Longdo]
festigen; fest (sicher) machento steady [Add to Longdo]
festigendsolidifying [Add to Longdo]
festmachen; befestigen (an) | festmachend; befestigend | festgemacht; befestigte | macht fest; befestigt | machte fest; befestigteto fasten (to) | fastening | fastened | fastens | fastened [Add to Longdo]
konsolidieren; festigen | konsolidierend; festigend | konsolidiert; gefestigt | er/sie konsolidiert | ich/er/sie konsolidierte | er/sie hat/hatte konsolidiert | es ist/war konsolidiertto consolidate | consolidating | consolidated | he/she consolidates | I/he/she consolidated | he/she has/had consolidated | it is/was consolidated [Add to Longdo]
pflastern; befestigen | pflasternd | gepflastert | pflastert | pflasterteto pave | paving | paved | paves | paved [Add to Longdo]
verfestigento rigidify [Add to Longdo]
versteifen; absteifen; stützen; abstützen; befestigen; verstreben; verankern | versteifend; absteifend; stützend; abstützend; befestigend; verstrebend; verankerndto brace | bracing [Add to Longdo]
wieder festigento refasten [Add to Longdo]
zu befestigenfortifiable [Add to Longdo]
zusammenziehen; fest ziehen; festigento tighten [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
付ける[つける, tsukeru] befestigen [Add to Longdo]
[かつ, katsu] ZUSAMMENBINDEN, BEFESTIGEN [Add to Longdo]
留める[とめる, tomeru] befestigen, festhalten, einschliessen, schliessen [Add to Longdo]
縛る[しばる, shibaru] -binden, anbinden, befestigen, in_Anspruch_nehmen [Add to Longdo]
[ふ, fu] BEFESTIGEN, BEGLEITEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  festigen [fɛstigən]
     to tighten
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top