ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epochal

EH1 P AH0 K AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epochal-, *epochal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epochal[ADV] เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ (คำทางการ)
epochal[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. momentous, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epochal(เอพ'พะเคิล) adj. เกี่ยวกับยุคใหม่,เกี่ยวกับศักราชใหม่, เปิดศักราชใหม่.

CMU English Pronouncing Dictionary
EPOCHAL EH1 P AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epochal (n) ɛpˈɒkəl (e p o1 k @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epochal \Ep"o*chal\, a.
   Belonging to an epoch; of the nature of an epoch. "Epochal
   points." --Shedd.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epochal
   adj 1: highly significant or important especially bringing about
       or marking the beginning of a new development or era;
       "epochal decisions made by Roosevelt and Churchill"; "an
       epoch-making discovery" [syn: {epochal}, {epoch-making}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top