Search result for

elixir

(31 entries)
(0.6716 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elixir-, *elixir*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elixir    [N] ยาอายุวัฒนะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elixirอิลิกเซอร์,อีลิกเซอร์,อีลิกเซ่อ,ยาอีลิกเซอร์,ยาน้ำที่ละลายในแอลกอฮอล์,ยาน้ำ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elixir(อีลิค'เซอะ) n. สารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวานใช้ทำเป็นน้ำยา,ยาแก้สารพัดโรค (panacea)

English-Thai: Nontri Dictionary
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ,น้ำอมฤต,น้ำทิพย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I won't always take your DNA elixirs.ฉันจะไม่กินยาปรับดีเอ็นเอไปตลอด Bicentennial Man (1999)
Just like an elixir ought to do!อย่างที่น้ำอมฤตควรจะเป็น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Who has-a da nerve-a to say my elixir is piss!ผู้ใดอาจหาญ กล่าวว่าน้ำอมฤตของกระผมเป็นฉี่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I have opened a bottle of Pirelli's elixir, and I say to you that it is...ผมได้ลองเปิดขวดน้ำอมฤตพิเรลลี่แล้ว ผมขอยืนยันว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Just so it's fresh in your mind, this isn't a magic elixir.พูดเพื่อให้คุณจำนะว่า /N นี่ไม่ใช่ยาวิเศษรักษาทุกโรค Just Business (2008)
What elixir have you been drinking?คุณไปดื่มน้ำอมฤตที่ไหนมาเหรอ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Eye contains the elixir from the Pool of Eternal Life.ดวงตาเป็นที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะ จากบ่อน้ำอมฤต ผมอยากให้คุณเปิดมัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
His elixir. Every Immortal has one.ความเป็นอมตะของเขาล่ะ พวกอมตะจะต้องมีสักอย่าง The Forbidden Kingdom (2008)
Wine is his elixir. Please.สุราเป็นเหมือนกับยาอมตะของเขา ขอร้องครับ The Forbidden Kingdom (2008)
The elixir of life that I collected are gone too.โอสถแห่งชีวิตที่ข้ารวบรวมไว้ก็หายไปด้วย Ponyo (2008)
The healing elixir that is my 1000-year-old blood.ยาวิเศษ เลือดอายุ 1000 ปีของฉันเอง Shake and Fingerpop (2009)
With a case of this elixir.กับกล่องที่มียานี้อยู่ Children of the Damned (2010)
He bought rge volumes of the vervain elixir.เขาเอาขวดน้ำมันสกัด ดอกเวอร์เวนมาด้วย Children of the Damned (2010)
The magic elixir that can turn this poor, shy Indian boy into the life of the party.น้ำอมฤตปาฏิหาริย์ที่ทำให้หนุ่ม อินเดียขี้อายกลายเป็นสีสันของงาน The Wheaton Recurrence (2010)
Um, cape of invisibility, lightning hammer, elixir of life, healing.อืมม เสื้อล่องหน ฆ้อนฟ้าผ่า พลังชุบชีวิต พลังเยียวยา Queen Sacrifice (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIXIR    AH0 L IH1 K S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elixir    (n) (i1 l i1 k s @ r)
elixirs    (n) (i1 l i1 k s @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリキシル;エリクシア[, erikishiru ; erikushia] (n) elixir [Add to Longdo]
エリキシル剤[エリキシルざい, erikishiru zai] (n) elixir [Add to Longdo]
仙丹[せんたん, sentan] (n) the elixir (of life) [Add to Longdo]
仙薬[せんやく, senyaku] (n) panacea; elixir (of life) [Add to Longdo]
煉丹[れんたん, rentan] (n) elixir of life (prepared from cinnabar in ancient China) [Add to Longdo]
煉丹術[れんたんじゅつ, rentanjutsu] (n) alchemy; art of making elixirs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] elixirs; sweet wine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elixir \E*lix"ir\, n. [F. ['e]lixir, Sp. elixir, Ar.
   eliks[imac]r the philosopher's stone, prob. from Gr. ? dry,
   (hence probably) a dry powder; cf. Skr. ksh[=a] to burn.]
   1. (Med.) A tincture with more than one base; a compound
    tincture or medicine, composed of various substances, held
    in solution by alcohol in some form.
    [1913 Webster]
 
   2. (Alchemy) An imaginary liquor capable of transmuting
    metals into gold; also, one for producing life
    indefinitely; as, elixir vit[ae], or the elixir of life.
    [1913 Webster]
 
   3. The refined spirit; the quintessence.
    [1913 Webster]
 
       The . . . elixir of worldly delights. --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Any cordial or substance which invigorates.
    [1913 Webster]
 
       The grand elixir, to support the spirits of human
       nature.                --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elixir
   n 1: a sweet flavored liquid (usually containing a small amount
      of alcohol) used in compounding medicines to be taken by
      mouth in order to mask an unpleasant taste
   2: hypothetical substance that the alchemists believed to be
     capable of changing base metals into gold [syn:
     {philosopher's stone}, {philosophers' stone}, {elixir}]
   3: a substance believed to cure all ills

Are you satisfied with the result?

Go to Top