Search result for

easter

(113 entries)
(0.8757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easter-, *easter*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Easter    [N] เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา
eastern    [ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
eastern    [ADJ] ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
easterly    [ADJ] เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, ซึ่งจะมาทางทิศตะวันออก, Syn. eastern
easterly    [ADV] ไปทางทิศตะวันออก, See also: ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก
easterly    [N] ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก, Syn. east wind
easterner    [N] คนที่มาจากทางตะวันออกของประเทศหรือภูมิภาค (โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา)
Easter egg    [N] ไข่ที่เขียนภาพบนเปลือกในเทศกาลอีสเตอร์ (Easter), See also: ไข่ช็อกโกแล็ตที่ให้เป็นของขวัญในเทศกาลอีสเตอร์
Eastertide    [N] ช่วงระยะเวลาของเทศกาลอีสเตอร์
easternmost    [ADJ] สุดทิศตะวันออก, See also: สุดทิศบูรพา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Easter Islandเกาะอีสเตอร์ [TU Subject Heading]
Easterly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Easterly windลมฝ่ายตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Eastern African Communityประชาคมแอฟริกาตะวันออก " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ คือ เคนยา ยูกันดา และแทนซาเนีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และการจัดตั้งตลาดร่วมขึ้น " [การทูต]
Eastern Seaboard Projectโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
easterly(อีส'เทอะลี) adj.,adv.,n. (ลม) เกี่ยวกับทางตะวันออก, See also: easterliness,n.
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind

English-Thai: Nontri Dictionary
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easterThe city is on the eastern bank of the Hudson.
easterFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
easterWe lack an incentive for pursuing the eastern market.
easterThe strong easterly wind lashed at our faces.
easterI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
easterThere is a tinge of red in the eastern sky.
easterThe eastern sky was getting light.
easterJapan is in eastern Asia.
easterThe museum's eastern gallery was closed for cleaning.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Doesn't the eastern flavour come expensive?ได้รสชาติตะวันออก ค่อนข้างแพงมา? Help! (1965)
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก The Blues Brothers (1980)
In a dream I saw the eastern sky grow dark but in the West a pale light lingered.In a dream... ...I saw the eastern sky grow dark... ...but in the West a pale light lingered. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Mordor Orcs now hold the eastern shore of the Anduin.เหล่าออร์คจากมอร์ดอร์ ได้ยึดครองฝั่งตะวันออกของเอดูอินไว้แล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Orcs patrol the eastern shore. We must wait for cover of darkness.เหล่าออร์คเดินลาดตระเวณที่ชายฝั่งตะวันออก เราต้องรอจนกว่าจะค่ำ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It is not the eastern shore that worries me.มันไม่ใช่ทางฝั่งตะวันออกหรอก ที่ข้าวิตก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Hurry! Frodo and Sam have reached the eastern shore.เร็วเข้า โฟรโดและแซมถึงฝั่งตะวันออกแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There's a tidal flow on the eastern face of the island.มันมีกระแสคลื่นบนผิวน้ำ ทางด้านตะวันออกของเกาะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Federal officials are still baffled by the massive blackout that darkened the entire eastern half of the country early this morning.It's aII right. It's okay. It's okay. Deja Vu (2006)
An ice dam on the eastern border formed and one day it broke.เขื่อนน้ำแข็งด้านชายแดนตะวันออกก่อตัวขึ้น พอถึงวันหนึ่งมันก็แตกออก An Inconvenient Truth (2006)
It came to the eastern shore of maryland in 1999.มันมาถึงชายฝั่งตะวันออกของแมรีแลนด์ในปี 1999 An Inconvenient Truth (2006)
There's an apb out on the eastern seaboard.มีรูปเขาโผล่ไปทั่วฝั่งตะวันออก Resistance Is Futile (2007)
That headline could have read "tsunami wipes out eastern seaboard.พาดหัวนั่นอาจได้เป็น "ซึนามิ กวาดเรียบชายฝั่งตะวันออก" Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Only on christmas and easter.มีแค่คริสมาสกับอีสเตอร์เท่านั้น The Right Stuff (2007)
- What is that, what am I looking at? - That is the eastern hub.อะไร ฉันกำลังดูอะไรอยู่ / มันคือฮับที่อยู่ตะวันออก Live Free or Die Hard (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะวันออก    [N] east, See also: eastern, Syn. ทิศตะวันออก, Ant. ทิศตะวันตก, Example: จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย, Thai definition: เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
บรรพ์    [ADJ] eastern, Syn. ตะวันออก, บูรพา, Ant. ตะวันตก
ชาวตะวันออก    [N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
คนเอเชีย    [N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย    [N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ[n. exp.] (nok krajit hūa mongkut) EN: Eastern Crowned Warbler   FR: Pouillot de Temminck [m] ; Pouillot à couronne [m] ; Pouillot couronné [m]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ภาคตะวันออก[n. prop.] (Phāk Tawan Øk) EN: Eastern Thailand   FR: Est (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Est [f]
ภาษาดารี[n. exp.] (phāsā Dārī) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ผีเสื้อจันทรา[n. exp.] (phīseūa janthrā) EN: Eastern Courtier   
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง[n. exp.] (phīseūa sī tān jut tā hā sī jāng) EN: Eastern Five-ring   
ติ่ง[n.] (ting) EN: Eastern Mole   

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTER    IY1 S T ER0
EASTERN    IY1 S T ER0 N
EASTERLY    IY1 S T ER0 L IY0
EASTERLIN    AH0 Z T ER1 L IH2 N
EASTERDAY    IY1 S T ER0 D EY2
EASTERN'S    IY1 S T ER0 N Z
EASTERNER    IY1 S T ER0 N ER0
EASTERLING    IY1 S T ER0 L IH0 NG
EASTERWOOD    IY1 S T ER0 W UH2 D
EASTERNERS    IY1 S T ER0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Easter    (n) (ii1 s t @ r)
Easters    (n) (ii1 s t @ z)
eastern    (j) (ii1 s t @ n)
easterly    (j) (ii1 s t @ l ii)
easternmost    (j) (ii1 s t @ n m ou s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Osterei {n}Easter egg [Add to Longdo]
Ostermontag {m}Easter Monday [Add to Longdo]
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break [Add to Longdo]
Ostersonntag {m}Easter Sunday; Easter [Add to Longdo]
Ostern {n}; Osterfest {n} | zu Ostern; an OsternEaster | at Easter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースター[, i-suta-] (n) Easter; (P) [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
イースターエッグ[, i-suta-eggu] (n) easter egg [Add to Longdo]
イースターバニー[, i-suta-bani-] (n) Easter bunny [Add to Longdo]
イースター島[イースターとう, i-suta-tou] (n) Easter Island [Add to Longdo]
イースタエッグ[, i-sutaeggu] (n) {comp} Easter egging [Add to Longdo]
イースタン[, i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复活节[Fù huó jié, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Easter [Add to Longdo]
复活节岛[Fù huó jié dǎo, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄠˇ, / ] Easter Island [Add to Longdo]
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, / ] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权 [Add to Longdo]
东周[dōng zhōu, ㄉㄨㄥ ㄓㄡ, / ] Eastern Zhou (770-221 BC) [Add to Longdo]
东方马脑炎病毒[dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] eastern equine encephalitis (EEE) virus [Add to Longdo]
东欧[dōng ōu, ㄉㄨㄥ ㄡ, / ] Eastern Europe [Add to Longdo]
东正教[Dōng zhèng jiào, ㄉㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] Eastern Orthodox Church [Add to Longdo]
东洋[Dōng yáng, ㄉㄨㄥ ㄧㄤˊ, / ] Eastern world [Add to Longdo]
东汉[Dōng hàn, ㄉㄨㄥ ㄏㄢˋ, / ] Eastern or later Han dynasty, 25-220 [Add to Longdo]
东缅高原[Dōng Miǎn gāo yuán, ㄉㄨㄥ ㄇㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, / ] Eastern Myanmar plateau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Movable \Mov"a*ble\, a. [Cf. OF. movable. See {Move}.]
   1. Capable of being moved, lifted, carried, drawn, turned, or
    conveyed, or in any way made to change place or posture;
    susceptible of motion; not fixed or stationary; as, a
    movable steam engine. [Also spelled {moveable}.]
 
   Syn: transferable, transferrable, transportable.
     [1913 Webster]
 
   2. Changing from one time to another; as, movable feasts, i.
    e., church festivals, the date of which varies from year
    to year.
    [1913 Webster]
 
   {Movable letter} (Heb. Gram.), a letter that is pronounced,
    as opposed to one that is quiescent.
 
   {Movable feast} (Ecclesiastical), a holy day that changes
    date, depending on the lunar cycle. An example of such a
    day is {Easter}.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Easter \Eas"ter\ ([=e]s"t[~e]r), n. [AS. e['a]ster, e['a]stran,
   paschal feast, Easter; akin to G. ostern; fr. AS. E['a]stre,
   a goddess of light or spring, in honor of whom a festival was
   celebrated in April; whence this month was called in AS.
   E['a]sterm[=o]na[eth]. From the root of E. east. See {East}.]
   1. An annual church festival commemorating Christ's
    resurrection, and occurring on Sunday, the second day
    after Good Friday. It corresponds to the pascha or
    passover of the Jews, and most nations still give it this
    name under the various forms of {pascha}, {pasque},
    {p[^a]que}, or {pask}.
    [1913 Webster]
 
   2. The day on which the festival is observed; Easter day.
    [1913 Webster]
 
   Note: Easter is used either adjectively or as the first
      element of a compound; as, Easter day or Easter-day,
      Easter Sunday, Easter week, Easter gifts, Easter eggs.
      [1913 Webster]
 
         Sundays by thee more glorious break,
         An Easter day in every week.    --Keble.
      [1913 Webster]
 
   Note: Easter day, on which the rest of the movable feasts
      depend, is always the first Sunday after the fourteenth
      day of the calendar moon which (fourteenth day) falls
      on, or next after, the 21st of March, according to the
      rules laid down for the construction of the calendar;
      so that if the fourteenth day happen on a Sunday,
      Easter day is the Sunday after. --Eng. Cyc.
      [1913 Webster]
 
   {Easter dues} (Ch. of Eng.), money due to the clergy at
    Easter, formerly paid in communication of the tithe for
    personal labor and subject to exaction. For Easter dues,
    Easter offerings, voluntary gifts, have been substituted.
    
 
   {Easter egg}.
    (a) A painted or colored egg used as a present at Easter.
    (b) An imitation of an egg, in sugar or some fine
      material, sometimes made to serve as a box for jewelry
      or the like, used as an Easter present.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Easter \East"er\, v. i. (Naut.)
   To veer to the east; -- said of the wind. --Russell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Easter
   n 1: a Christian celebration of the Resurrection of Christ;
      celebrated on the Sunday following the first full moon
      after the vernal equinox
   2: a wind from the east [syn: {east wind}, {easter}, {easterly}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top