ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drub

D R AH1 B   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drub-, *drub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drub[VT] กระทืบเท้า, Syn. annihilate
drub[N] การตี, See also: การฟาด, การหวด
drub[VT] ตี, See also: ฟาด, หวด, ซัด, Syn. beat, batter, buffet
drub[VT] เอาชนะ, See also: ทำให้พ่ายแพ้, ชนะขาดลอย, Syn. defeat, beat, whip overwhelm, Ant. lose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drub(vt) เฆี่ยน,ตี,หวด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drubWe administered a drubbing to the enemy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกบ้อม[v. exp.] (thūk bǿm) EN: get lambasted ; get a drubbing   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUB    D R AH1 B
DRUBBED    D R AH1 B D
DRUBBING    D R AH1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drub    (v) drˈʌb (d r uh1 b)
drubs    (v) drˈʌbz (d r uh1 b z)
drubbed    (v) drˈʌbd (d r uh1 b d)
drubbing    (v) drˈʌbɪŋ (d r uh1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大破[たいは, taiha] (n,vs) serious damage; drubbing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drub \Drub\ (dr[u^]b), v. t. [imp. & p. p. {Drubbed}; p. pr. &
   vb. n. {Drubbing}.] [Cf. Prov. E. drab to beat, Icel. & Sw.
   drabba to hit, beat, Dan. dr[ae]be to slay, and perh. OE.
   drepen to strike, kill, AS. drepan to strike, G. & D. freffen
   to hit, touch, Icel. drepa to strike, kill.]
   To beat with a stick; to thrash; to cudgel.
   [1913 Webster]
 
      Soundly Drubbed with a good honest cudgel.
                          --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drub \Drub\, n.
   A blow with a cudgel; a thump. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drub
   v 1: beat thoroughly and conclusively in a competition or fight;
      "We licked the other team on Sunday!" [syn: {cream}, {bat},
      {clobber}, {drub}, {thrash}, {lick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top