ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

downpour

D AW1 N P AO0 R   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downpour-, *downpour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downpour[N] ฝนห่าใหญ่, See also: ฝนตกหนักมาก, พายุฝน, Syn. rain, shower, rainstorm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downpour(ดาว'พอร์) n. ฝนที่เทลงอย่างมากและกะทันหัน,ฝนห่าใหญ่, Syn. heavy rain

English-Thai: Nontri Dictionary
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because the evaporation off the oceans puts all the moisture up there, when storm conditions trigger the downpour, more of it faIIs down.เพราะการระเหยของมหาสมุทรนำเอาความชื้นขึ้นไป เมื่อเงื่อนไขการเกิดพายุกระตุ้นให้เกิดฝนตก ฝนเลยยิ่งตกลงมามากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
By far, the largest downpour that any city in India has ever received.ถึงตอนนี้ นับว่าเป็นฝนที่ตกหนักที่สุด เท่าที่เมืองใดๆในอินเดียเคยมี An Inconvenient Truth (2006)
And severe thunderstorms and localized downpoursมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกชุก Paradise (2008)
The water vapor condensed and fell in torrential downpours.ไอน้ำควบแน่น แล้วตกลงมาเป็นฝน Home (2009)
I hope he didn't get caught in that downpour.แม่หวังว่าพ่อคงไม่โดนน้ำพัดไปนะ Arrietty (2010)
We got caught in that torrential downpour.เราเจอ ตอนที่นั่นฝนตกหนักมาก Any Moment (2012)
That is why you have come to me. To calm storm of his wrath before you are swept away in downpour.ดังนั้นคุณมาให้ฉัน เพื่อความสงบ พายุก่อนที่คุณจะกวาดออกไปจากฝนตกหนัก Separate Paths (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downpourI was utterly soaked by the downpour.
downpourJudging from the present look of the sky, we may have a downpour any moment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fontok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; downpour   FR: fortes pluies [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNPOUR    D AW1 N P AO0 R
DOWNPOURS    D AW1 N P AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
downpour    (n) dˈaunpɔːr (d au1 n p oo r)
downpours    (n) dˈaunpɔːz (d au1 n p oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regenguss {m} | Regengüsse {pl}downpour | downpours [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨下[うか, uka] (n,vs) raining; downpour [Add to Longdo]
降りしきる[ふりしきる, furishikiru] (v5r) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
降り注ぐ;降りそそぐ;降注ぐ[ふりそそぐ, furisosogu] (v5g,vi) to rain incessantly; to downpour [Add to Longdo]
豪雨[ごうう, gouu] (n) torrential rain; heavy rain; cloudburst; downpour; (P) [Add to Longdo]
集中豪雨[しゅうちゅうごうう, shuuchuugouu] (n) local downpour; severe rain fall; (P) [Add to Longdo]
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Downpour \Down"pour`\, n.
   A pouring or streaming downwards; esp., a heavy or continuous
   shower.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downpour
   n 1: a heavy rain [syn: {downpour}, {cloudburst}, {deluge},
      {waterspout}, {torrent}, {pelter}, {soaker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top