ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissonant

D IH1 S AH0 N AH0 N T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissonant-, *dissonant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissonant[ADJ] ที่ไม่กลมกลืนกัน, See also: ที่ไม่ประสานกัน, Syn. discordant
dissonantly[ADJ] อย่างไม่กลมกลืนกัน, See also: อย่างไม่ประสานกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissonant(ดิส'ซะเนินทฺ) adj. ซึ่งไม่ประสานกัน,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งไม่กลมกลืนกัน, Syn. harsh

English-Thai: Nontri Dictionary
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like music, we are finite events, unique arrangements, sometimes harmonious, sometimes dissonant.อย่างเช่นเพลง พวกเรามีขอบเขตเหตุการณ์ การปรับแต่งบทเพลงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ บางครั้งมีความกลมกลืนกัน บางครั้งไม่กลมกลืนกัน Fromage (2013)
I've reviewed every dissonant episode I could find.ฉันหาทุกความไม่สอดคล้องทุกอย่างที่ฉันหาได้แล้ว Chestnut (2016)
Because if this is not a dissonant episode, then whatever Abernathy had could be contagious.ถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่มันไม่สอดคล้องกัน แล้วอะไรก็ตามที่ทำให้อัลเบอนาตี้ติดเชื้อ Chestnut (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโชกโฮกฮาก[ADV] harshly, See also: dissonantly, loudly, roughly, Syn. กระแทกเสียง, Ant. นุ่มนวลรื่นหู, Example: พนักงานที่นี่พูดจากระโชกโฮกฮาก จนไม่อยากเข้าไปใช้บริการ

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSONANT    D IH1 S AH0 N AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissonant    (j) dˈɪsənənt (d i1 s @ n @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dissonant; disharmonisch {adj} [mus.]dissonant [Add to Longdo]
dissonant {adv}dissonantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissonant \Dis"so*nant\, a. [L. dissonans, -antis, p. pr. of
   dissonare to disagree in sound, be discordant; dis- + sonare
   to sound: cf. F. dissonant. See {Sonant}.]
   1. Sounding harshly; discordant; unharmonious.
    [1913 Webster]
 
       With clamor of voices dissonant and loud.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Disagreeing; incongruous; discrepant, -- with from or to.
    "Anything dissonant to truth." --South.
    [1913 Webster]
 
       What can be dissonant from reason and nature than
       that a man, naturally inclined to clemency, should
       show himself unkind and inhuman?   --Hakewill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissonant
   adj 1: characterized by musical dissonance; harmonically
       unresolved [syn: {unresolved}, {dissonant}]
   2: lacking in harmony [syn: {discordant}, {disharmonious},
     {dissonant}, {inharmonic}]
   3: not in accord; "desires at variance with his duty"; "widely
     discrepant statements" [syn: {at variance(p)}, {discrepant},
     {dissonant}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 dissonant /disoːnant/
  dissonant; dissonantly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top