ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissident

D IH1 S AH0 D AH0 N T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissident-, *dissident*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissident[N] ผู้คัดค้าน, See also: ผู้ขัดแย้ง, ผู้ไม่เห็นด้วย, Syn. noncooperator
dissident[ADJ] ไม่เห็นด้วย, See also: ขัดแย้ง, ไม่เชื่อถือ, Syn. apostate, schismatic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissident(ดิส'ซิเดินทฺ) n. ซึ่งไม่เห็นด้วย,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งมีความเห็นไม่พ้องกัน. n. ผู้ที่ไม่เห็นด้วย,ผู้ที่มีความเห็นไม่พ้องกัน, Syn. protestor,dissenter,nonconformist

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Have you formed any connection with any peaceniks, dissidents or other unofficial groups of that nature?- คุณเชื่อมต่อใด ๆ ที่เกิดขึ้น กับใด ๆ peaceniks ต่อต้านหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการอื่น ๆ ในลักษณะที่? The Russia House (1990)
The murder of a journalist. The stoning of an Iranian dissident.การฆ่านักเขียนข่าว การปาหินใส่ผู้ไม่เห็นด้วยชาวอิหร่าน The Internet Is Forever (2010)
An asset in North Korea, a dissident group helped an injured CIA operative escape from a town near Ordos, China, may 2010.คนที่มีประโยชน์คนหนึ่งในเกาหลีเหนือ กลุ่มที่ไม่ลงรอยกันได้ช่วย คนที่หนีรอดจากปฏิบัติการของซีไอเอ ที่ได้รับบาดเจ็บไว้คนหนึ่ง จากเมืองใกล้ๆกับออร์โดส ประเทศจีน ในเดือนพฤษภาคม 2010 Matsya Nyaya (2012)
Hospital was supposed to serve and unite Kaznia's dissident ethnic faction.โรงพยาบาลควรจะต้องให้บริการ กับกลุ่มที่เหยียดเชื้อชาติในคาสเนีย Suicidal Tendencies (2015)
And it was subsequently discovered that the German Ambassador who you assassinated in Casablanca was a dissident.และข้อมูลต่อมา เราพบว่าทูตเยอรมัน ที่คุณฆ่าในคาซาบลังกาเป็นฝ่ายค้าน Allied (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissidentAll political dissidents were purged under the former regime.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดเส้น[adj.] (phit sen) EN: dissident ; discordant   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSIDENT    D IH1 S AH0 D AH0 N T
DISSIDENTS    D IH1 S AH0 D AH0 N T S
DISSIDENTS'    D IH1 S AH0 D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissident    (n) dˈɪsɪdənt (d i1 s i d @ n t)
dissidents    (n) dˈɪsɪdənts (d i1 s i d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] dissident; controversial [Add to Longdo]
异见者[yì jiàn zhě, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] dissident [Add to Longdo]
异议人士[yì yì rén shì, ㄧˋ ㄧˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] dissident [Add to Longdo]
异议分子[yì yì fèn zǐ, ㄧˋ ㄧˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] dissidents; dissenting faction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dissident {m}; Dissidentin {f}; Regimekritiker {m}; Regimekritikerin {f} | Dissidenten {pl}dissident | dissidents [Add to Longdo]
dissident; regimekritisch {adj}dissident [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反主流派[はんしゅりゅうは, hanshuryuuha] (n) anti-mainstream faction; fringe group; dissident group [Add to Longdo]
不純分子[ふじゅんぶんし, fujunbunshi] (n) dissident (discontented) element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissident \Dis"si*dent\, n. (Eccl.)
   One who disagrees or dissents; one who separates from the
   established religion.
   [1913 Webster]
 
      The dissident, habituated and taught to think of his
      dissidenc? as a laudable and necessary opposition to
      ecclesiastical usurpation.        --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissident \Dis"si*dent\, a. [L. dissidens, -entis, p. pr. of
   dissidere to sit apart, to disagree; dis- + sedere to sit:
   cf. F. dissident. See {Sit}.]
   No agreeing; dissenting; discordant; different.
   [1913 Webster]
 
      Our life and manners be dissident from theirs.
                          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissident
   adj 1: characterized by departure from accepted beliefs or
       standards [syn: {dissident}, {heretical}, {heterodox}]
   2: disagreeing, especially with a majority [syn: {dissentient},
     {dissenting(a)}, {dissident}]
   n 1: a person who dissents from some established policy [syn:
      {dissenter}, {dissident}, {protester}, {objector},
      {contestant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top