ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismally

D IH1 Z M AH0 L IY0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismally-, *dismally*, dismal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dismally มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dismally*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismal[ADJ] หดหู่, See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้, Syn. funereal, somber, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful

English-Thai: Nontri Dictionary
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If everything truly is as dismal as you say, then heed my simple remedy. "ถ้าทุกอย่างหดหู่เหมือนที่คุณเล่าจริง ผมก็ขอส่งความเห็นใจไปให้คุณ" The Red Violin (1998)
Dismal. Once again, my request to join the Headless Hunt has been denied.ผิดหวัง คำขอร่วมกลุ่มผีหัวขาดของฉัน ถูกปฏิเสธตามเคย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
But i can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมเห็นว่าที่นี่ถูกปล่อยปละ The Dark Defender (2007)
But I can see the upkeep on this place is dismal.แต่ผมก็เห็นว่าที่มันถูกปล่อยปละนี่ก็น่ากลุ้ม Dex, Lies, and Videotape (2007)
Oh, it's the tide. It's the dismal tide.มันเป็นแค่กระแสน่ะ กระแสในทางเลว No Country for Old Men (2007)
We can turn one of your dismal Thursday night seatings into a real event.เราสามารถเปลี่ยนจากแค่คืนวันพฤหัสแล้วไปนั่งอยู่ ในงานเลี้ยงจริง ๆ ได้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
When I awoke, I found myself upon a dismal beachhead with my men.When I awoke, I found myself upon a dismal beachhead... ...with my men. Watchmen (2009)
Eventually, I came to a dismal black ocean stretching endlessly before me.Eventually, I came to a dismal black ocean stretching endlessly before me. Watchmen (2009)
That's tried their voodoo on me, with dismal results.ที่ใช้มนต์ดำวูดู ใส่ฉัน ทำให้ฉันหดหู่ The Edge (2010)
That's really dismal.นั่นมันหดหู่มากเลยนะครับ Basilone (2010)
Yes, and the most dismal thing about B.O. is...ช่าย และสิ่งที่น่าหดหู่.. สำหรับการมีกลิ่นตัว... Basilone (2010)
I'm going to kill you. Oh, yes, right here in this dismal bathroom.ข้าจะฆ่าเจ้า ใช่แล้ว ในห้องน้ำที่แสนสกปรกนี่ล่ะ The Sorcerer's Apprentice (2010)
It's a dismal failure.มันเป็นความผิดพลาด The Art of Making Art (2011)
Dismal.กลุ่มใจ It Girl, Interrupted (2012)
It will be a dismal dayมันจะเป็นวันที่อึมครึม The Pirate Fairy (2014)
It will be a dismal dayมันจะเป็นวันที่อึมครึม The Pirate Fairy (2014)
If you do not comply, your country will suffer the same dismal future that Chernobyl gave to our children.หากไม่ทำตาม ประเทศของคุณ จะต้องทุกข์ทรมาน กับอนาคตที่น่าหดหู่ เหมือนที่เชอโนบิล ทำกับเด็กๆ ของเรา The Grey Hat (2014)
May you find Guddi this time!Könnten Sie Guddi dismal finden! Kaun Kare Kurbanie (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismalThat doctrine will no doubt lead to dismal consequences.
dismalThe house looked very dismal.
dismalThe perspective for the defense program is dismal.
dismalThe prospects for Japan's future look dismal.
dismalThe rain made the autumn day dismal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึมครึม[V] be dull, See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre, Syn. สลัว, มืดมัว, Ant. สว่าง, สว่างไสว, Example: อาการอึมครึมอย่างนี้ เดี๋ยวฝนคงจะตกอย่างแน่นอน
อึมครึม[V] be dull, See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre, Syn. สลัว, มืดมัว, Ant. สว่าง, สว่างไสว, Example: อาการอึมครึมอย่างนี้ เดี๋ยวฝนคงจะตกอย่างแน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMAL D IH1 Z M AH0 L
DISMALLY D IH1 Z M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismal (j) dˈɪzməl (d i1 z m @ l)
dismally (a) dˈɪzməliː (d i1 z m @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful, #21,125 [Add to Longdo]
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dim; faint; dismal; gloomy, #22,599 [Add to Longdo]
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort, #25,671 [Add to Longdo]
凄凄[qī qī, ㄑㄧ ㄑㄧ, ] cold and dismal, #68,862 [Add to Longdo]
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark, #163,150 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧ, ] variant of 淒|凄, dismal; grim; lamentable; mournful, #189,236 [Add to Longdo]
凄暗[qī àn, ㄑㄧ ㄢˋ, / ] dismal; somber, #893,849 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsterkeit {f}dismalness [Add to Longdo]
düsterdismal [Add to Longdo]
düster {adv}dismally [Add to Longdo]
trist {adj}dreary; dismal; depressing [Add to Longdo]
trostlosdismal [Add to Longdo]
trostlos {adv}dismally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰気臭い[いんきくさい, inkikusai] (adj-i) dismal; gloomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismally \Dis"mal*ly\, adv.
   In a dismal manner; gloomily; sorrowfully; uncomfortably.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismally
   adv 1: in a cheerless manner; "in August 1914 , there was a
       dismally sentimental little dinner, when the French,
       German, Austrian and Belgian members of the committee
       drank together to the peace of the future" [syn:
       {dismally}, {drearily}]
   2: in a dreadful manner; "as he looks at the mess he has left
     behind he must wonder how the Brits so often managed to
     succeed in the kind of situation where he has so dismally
     failed" [syn: {dismally}, {dreadfully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top