ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontentedly

D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontentedly-, *discontentedly*, discontented
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontentedly[ADV] ด้วยความไม่พอใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONTENTEDLY D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontentedly (a) dˌɪskəntˈɛntɪdliː (d i2 s k @ n t e1 n t i d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontented \Dis`con*tent"ed\, p. p. & a.
   Dissatisfied; uneasy in mind; malcontent.
   [1913 Webster]
 
      And every one that was in distress, and every one that
      was in debt, and every one that was discontented,
      gathered themselves unto him.      --1 Sam. xxii.
                          2.
   -- {Dis`con*tent"ed*ly}, adv. -- {Dis`con*tent"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontentedly
   adv 1: with discontent; in a discontented manner; "he was still
       rumbling discontentedly when Pike returned bearing a
       folder of foolscap sheets"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top