ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disassociate

D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disassociate-, *disassociate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disassociate(vt) แยก, See also: ไม่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barbara's wedding will disassociate us from all this.งานแต่งงานของบาร์บาร่าจะยกเลิกการเชื่อมโยงเราจากทั้งหมดนี้ The Birdcage (1996)
What if you were to disassociate while driving?ถ้าคุณไม่ได้สติในขณะที่ขับรถ Bit by a Dead Bee (2009)
It suggests she's trying to disassociate herself from her actions.มันทำให้รู้ว่าเธอกำลังพยายามแยกตัวเองออกจากการกระทำ Pleasure Is My Business (2009)
It's quite common in cases Of seizures and disassociate amnesia.มันยึดครองและไม่เชื่อมสัมพันธ์ กับอาการความจำเสื่อม Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISASSOCIATE D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T
DISASSOCIATE D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T
DISASSOCIATED D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T AH0 D
DISASSOCIATED D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disassociate (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪt (d i2 s @ s ou1 sh i ei t)
disassociated (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪtɪd (d i2 s @ s ou1 sh i ei t i d)
disassociates (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪts (d i2 s @ s ou1 sh i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] (n) { comp } disassociated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disassociate \Dis`as*so"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Disassociated}; p. pr. & vb. n. {Disassociating}.]
   To disconnect from things associated; to disunite; to
   dissociate. --Florio.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disassociate
   v 1: part; cease or break association with; "She disassociated
      herself from the organization when she found out the
      identity of the president" [syn: {disassociate},
      {dissociate}, {divorce}, {disunite}, {disjoint}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top