Search result for

dig out

(27 entries)
(0.7408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dig out-, *dig out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dig out[PHRV] ขุดหาและเอาออกมา, See also: ค้นหาและเอาออกมา
dig out[PHRV] ขุดหลุม, See also: ขุดให้เป็นแอ่ง, เจาะให้เป็นแอ่ง
dig out[PHRV] ขุดสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใน (ดินหรือหิมะ) ออกมา
dig out[PHRV] ค้นหา (ข้อมูลหรือเงิน), See also: ขุดคุ้ยหา (ข้อมูลหรือเงิน)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What do we do with all the dirt we're gonna dig out of the hole?เราจะทำยังไงกับดินพวกนี้ ตอนที่เราขุดหลุมลงไป The Bank Job (2008)
To dig out the tunnel before the sun comes up.ที่จะขุดอุโมงให้เสร็จก่อน พระอาทิตย์ขึ้น Under & Out (2008)
You can't dig out the truth and kill Laeddis at the same time. You've got to make a choice you understand that, don't you?นายฆ่าเลดดิส พร้อมกับ เปิดโปงที่นี่ได้ พร้อมๆ กันหรอก Shutter Island (2010)
I had to dig out the original blueprints but it's been there all these years.ผมต้องค้นหาพิมพ์เขียวต้นฉบับ แต่มันอยู่ที่นี่มาตลอดหลายปี Casualties of War (2010)
And then I'll dig out that expensive coverup. We still have some.เดี๋ยวแม่ค่อยงัดเมคอัพแพงๆมา เรายังพอมีอยู่บ้าง Black Swan (2010)
Gonna be circling till they dig out the runway and give us clearance.เราจะบินวนรอเคลียร์หิมะบนรันเวย์ และสัญญาณนำเครื่องลง Hecks on a Plane (2011)
There's nothing you can dig out here.ไม่มีอะไรให้แกขุดคุ้ยที่นี่ The Front Line (2011)
Mike is gonna dig out that trampoline so that you can... oh, my God!ไมค์จะไปงัดเอาเจ้า แทรมโปลินอันนั้นออกมา คุณจะได้... โอ้ ... พระเจ้า Is This What You Call Love? (2012)
Then, if you come down here with a shovel and dig out all the potatoes down there,แกฟังนะ ถ้าหากว่าแกหยิบจอบพลั่วมา แล้วลงมือขุดเอามันฝรั่งขึ้นมาจนหมด The Scent (2012)
So just dig out the potatoes for all I care... 30 reward points for 2 corpses...ถ้างั้นแกก็สั่งรถตัก ให้ขุดขึ้นมาจริง ๆ เลยแล้วกัน ทำไมเป็นคนเข้าใจยากนัก 2 ศพฉันจะได้ 30 แต้ม The Scent (2012)
Only too happy to, uh, dig out the memory, but... it gets really messy.ยินดีเหลือเกิน ที่จะได้รื้อฟื้นความจำ แต่... จริงแล้วมันค่อนข้างยุ่งเหยิง The Crocodile (2012)
That's the one they're trying to dig out of him now.หมอกำลังพยายามผ่าเอากระสุนออก Odd Thomas (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุดค้น[V] delve, See also: dig out, explore, search, unearth, Syn. คุ้ยหา, ค้นหา, แสวงหา, Example: หลักฐานทางโบราณคดีที่เจ้าหน้าที่ขุดค้นขึ้นมาได้ใหม่นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เลยก็ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีขุดลงไปในพื้นดิน เป็นต้น
ก่น[V] dig out, See also: grub, eradicate, Syn. ขุด, ขุดโค่น, ถอนรากเหง้า
ควัก[V] scoop out, See also: dig out, gouge, Syn. ล้วง, Example: หมอตำแยควักเมือกในปากเด็กออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai definition: งอนิ้วแล้วเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคะ[v.] (khae) EN: pick out; take out; dig out; extract   FR: curer ; gratter
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth   
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out   FR: extraire ; retirer
ก่น[v.] (kon) EN: dig up ; dig out ; grub ; eradicate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り出す;掘出す[ほりだす, horidasu] (v5s,vt) to dig out; to pick up [Add to Longdo]
決る;抉る;刳る;杓る[しゃくる;さくる(決る;抉る;刳る)(ok), shakuru ; sakuru ( kimaru ; eguru ; ko ru )(ok)] (v5r,vt) (1) (uk) to dig out; to gouge out; to hollow out; (2) to scoop; to ladle; to bail; (3) to jerk (one's chin) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kōu, ㄎㄡ, / ] dig out (with finger); stingy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dig out
   v 1: remove, harvest, or recover by digging; "dig salt"; "dig
      coal" [syn: {dig}, {dig up}, {dig out}]
   2: dig out from underneath earth or snow
   3: create by digging; "dig a hole"; "dig out a channel" [syn:
     {dig}, {dig out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top