Search result for

dh

(99 entries)
(0.6341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dh-, *dh*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhammacakkappavattana Sutta (n ) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

English-Thai: Longdo Dictionary
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
adherenceการปฏิบัติตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhamma Studies Departmentฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dhammasanganiธรรมสังคณี [TU Subject Heading]
Dharmaธรรมะ [TU Subject Heading]
Dharma (Buddhism)ธรรมะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Dharmacakraธรรมจักร [TU Subject Heading]
Dhimmisซิมมีส์ [TU Subject Heading]
Dhtml (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล [คอมพิวเตอร์]
DHTML (Document markup language)ดีเอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dharma(ดาร์'มะ) n. ธรรมะ
dhlabbr. diffuse histiocyte lymphoma
dhsabbr. duratiojn of hospital stay
adhดูที่ antidiuretic hormone
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
adhibit(แอบฮิบ' บิท) vt. นำเข้า, ให้เข้า, ใช้, ติด (admit, use, apply, attach)
baldheaded(บอล'ดฺเฮดดิด) adj. หัวล้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า
bloodhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานปฏิบัติธรรม    [N] dhamma retreat, Syn. สถานที่ปฏิบัติธรรม
หลักธรรม    [N] dharmic principle, See also: moral principle, Example: หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นปรัชญาเทียบขนานกันได้กับคติวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบัน, Thai definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา
โลกุตรธรรม [N] dharma which releases one from the world, Syn. นิพพาน, อรหัตผล, Thai definition: ธรรมที่พ้นวิสัยของโลก, ธรรมอันประเสริฐ, Notes: (สันสกฤต)
ทวาราวดี    [N] Dhavaravati Kingdom, Syn. อาณาจักรทวาราวดี, Example: เมื่อราวพันปีที่ร่วงมานี้ เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดี, Thai definition: ชื่อนครอโยธยา เป็นอาณาจักรโบราณ เริ่มตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรือ 12-16
ปริศนาธรรม    [N] Dharma puzzle, See also: puzzle of religious precepts, Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม, Example: สามเณรกำลังศึกษาปริศนาธรรม
ธรรมเจดีย์    [N] doctrinal shrine, See also: dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์ที่บรรจุพระธรรม
ธรรมยุต    [N] Dhammyuttika, See also: sect of Buddhist monks, sub-sect of the Thai theravada school of Buddhism, Syn. ธรรมยุติกนิกาย, Thai definition: ชื่อนิกายหนึ่งของพุทธศาสนา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะ    [N] dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะธัมโม    [ADJ] moral, See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous, Syn. ธัมมะธัมโม, Thai definition: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
สัจธรรม    [N] (eternal) truth, See also: dharmic truth, truth of the dharma, Example: หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทุกวรรณะ ทุกเทศ ทุกวัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
อยุธยา[n. prop.] (Ayutthayā) EN: Ayutthaya ; Ayudhya   FR: Ayutthaya
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THO    DH OW1
THE    DH IY0
THY    DH AY1
THE    DH AH1
THE    DH AH0
THAU    DH AW1
THAT    DH AH0 T
THEE    DH IY1
THEN    DH EH1 N
THUS    DH AH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
the    (a) (dh @)
thy    (j) (dh ai1)
dhow    (n) (d au1)
than    (cc) (dh a n)
that    (j) (dh a t)
thee    (prp) (dh ii)
them    (prp) (dh e m)
then    (a) (dh e1 n)
they    (prp) (dh ei)
this    (j) (dh i s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddhismus(n) |der, nur Sg.| ศาสนาพุทธ
Gesundheit(n) |die, nur Sg.| สุขภาพ
Gesundheit!เป็นคำอวยพรเวลาที่มีคนจาม
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า
handhabbar(adj) ซึ่งใช้ง่ายสะดวก, ซึ่งถูกจัดการได้ง่าย เช่น Das Mono-Headset ist leicht und angenehm handhabbar für den täglichen Gebrauch.
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お経[おきょう, okyou] (n) {Buddh} (See 経) Buddhist sutra [Add to Longdo]
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, ] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
敦豪快递[dūn háo kuài dì, ㄉㄨㄣ ㄏㄠˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] DHL [Add to Longdo]
敦豪快递公司[Dūn háo kuài dì gōng sī, ㄉㄨㄣ ㄏㄠˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] DHL [Add to Longdo]
达卡[Dá kǎ, ㄉㄚˊ ㄎㄚˇ, / ] Dhaka (capital of Bangladesh) [Add to Longdo]
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, / ] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]
レッドハットリナックス[れっどはっとりなっくす, reddohattorinakkusu] RedHat Linux [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top