ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deviation

D IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviation-, *deviation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviation(n) การเบี่ยงเบน, See also: การหันเห, การแตกต่างไปจากปกติ, Syn. difference, change, Ant. similarity, likeness
deviation(n) ความคลาดเคลื่อน, See also: ค่าคลาดเคลื่อน, Syn. error
deviation(n) ความประพฤติที่เบี่ยงเบน, See also: การเบี่ยงเบนทางความประพฤติ, Syn. noncompliance, Ant. conformity
deviation(n) ความไม่เห็นพ้อง, See also: ความคิดแตกต่าง, การเข้ากันไม่ได้, Syn. disagreement, Ant. accord, correspondence
deviationist(n) ผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบหรือความเชื่อบางอย่างทางการเมือง, Syn. secessionist, schismatic

English-Thai: Nontri Dictionary
deviation(n) การหันเห, การเบี่ยงเบน, การไถล, การออกนอกลู่นอกทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ส่วนเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
deviation๑. การเฉ๒. (จักษุ.) การเข, การเหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviationการเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deviationการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviationการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ (จากที่ตกลงไว้ในสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation clauseข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation of shipsการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation, sexualความผิดปรกติทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง, Example: หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation, Angularการเบี่ยงเบนเชิงมุม [การแพทย์]
Deviation, Apparentการเบี่ยงเบนปรากฎ [การแพทย์]
Deviation, Averageค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Conjugatedตาทั้งสองข้างมองไปข้างใดไม่ได้ [การแพทย์]
Deviation, Meanส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Negativeความเบี่ยงเบนในทางลบ, การเบี่ยงเบนไปทางลบ [การแพทย์]
Deviation, Normalเกณฑ์ปกติ [การแพทย์]
Deviation, Positiveความเบี่ยงเบนในทางบวก, การเบี่ยงเบนไปทางบวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're T-score's 35, right? (Scoring system relating to deviation from average)นายได้คะแนน T-score แค่ 35 เองไม่ใช่เหรอ? Episode #1.1 (2006)
Where did the course deviation occur?การเปลี่ยนเส้นทางเกิดขึ้นที่จุดไหน? The Bourne Ultimatum (2007)
So based on the data given for this population, and using the standard deviation formula, what do you think this variable is?ประเมินจากข้อมูลที่ให้เรื่องประฃากร แล้วก็ใช้สูตรนี้ เธอคิดว่า ผลต่างคืออะไร Nice Is Different Than Good (2009)
When I was in junior high, it was probably the first and last deviation from the norm in my life.ตอนฉันอยู่มัธยม มันเป็นครั้งแรกและ ครั้งสุดท้ายที่แตกต่างไปจากชีวิตปกติของฉัน Episode #1.11 (2010)
I noticed there were subtle deviations that I couldn't account for.ผมสังเกตเห็นมี การเบี่ยงเบนที่ละเอียด ผมสังเกตเห็นความเบี่ยงเบนที่อธิบายไม่ได้ Kame'e (2011)
Probably, but it's the deviation in M.O. that stumps me.ก็อาจจะนะ แต่ตัวแปร ในวิธีลงมือทำให้ผมสับสน God Complex (2012)
- If those aren't errors, but purposeful anomalies, then the deviation between the two would be his code.ไม่ใช่ความผิดพลาดล่ะ แต่จงใจให้ผิดปกติ แล้วเบี่ยงเบนระหว่างทั้งสอง จะต้องเป็นรหัสของเขา The Corpse on the Canopy (2013)
Once this deviation happens, you find yourself on a new path, uncharted, unknown... and stretching out ahead of you.เมื่อความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้น คุณจะพบตัวเองอยู่บนเส้นทางใหม่ ไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก Reunions (2013)
All the deviations in Gloria's murder involve increased ritual.ข้อแตกต่างในการฆ่ากลอเรีย คือการเป็นพิธีกรรมมากขึ้น In the Blood (2013)
Any deviation from our mission results in termination.การเบี่ยงเบนเล็กๆในภารกิจของเรา ส่งผลต่อปลายทางได้ Predestination (2014)
We've got a host making a pretty big deviation from her loop.เรามีโฮตที่ออกนอกลูปไปไกลเลย Dissonance Theory (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน(n) deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง
ความวิปริต(n) deviation, See also: divergence, digression, Syn. ความวิตถาร, ความผิดปกติ, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: เด็กชายออกมาเปิดโปงถึงความวิปริตของพระที่กระทำอนาจารทางเพศภายในวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเบี่ยงเบนทางเพศ[kān bīengbēn thāng phēt] (n, exp) EN: sexual deviation  FR: déviation sexuelle [ f ]
การผันแปร[kān phanpraē] (n) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā suan bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
ความหันเห[khwām hanhē] (n) FR: déviation [ f ] ; inflexion [ f ]
ความคลาดเคลื่อน[khwām khlātkhleūoen] (n) EN: deviation ; aberration
มุมบ่ายเบน[mumbāibēn] (n, exp) EN: angle of deviation
มุมเห[mum hē] (n, exp) EN: angle of refraction ; angle of deviation  FR: angle de déviation [ m ] ; angle de réfraction [ m ]
ส่วนเบี่ยงเบน[suanbīengben] (n) EN: deviation
ทางเบี่ยง[thāng bīeng] (n, exp) EN: road diversion  FR: déviation [ f ] ; dérivation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEVIATION D IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N
DEVIATIONS D IY0 V IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviation (n) dˌiːvɪˈɛɪʃən (d ii2 v i ei1 sh @ n)
deviations (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənz (d ii2 v i ei1 sh @ n z)
deviationism (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪzəm (d ii2 v i ei1 sh @ n i z @ m)
deviationist (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪst (d ii2 v i ei1 sh @ n i s t)
deviationists (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪsts (d ii2 v i ei1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung { f }; Abweichen { n } (von) | Abweichungen { pl } | geringfügige Abweichung { f } | mittlere Abweichung { f }deviation (from) | deviations | minor deviation | average deviation [Add to Longdo]
Abweichungsbericht { m }deviation report [Add to Longdo]
Deviationsmoment { n }moment of deviation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱線[だっせん, dassen] (n, vs) (1) derailment; (2) digression; deviation; (P) #10,952 [Add to Longdo]
逸脱[いつだつ, itsudatsu] (n, vs) (1) deviation; departure; (2) omission; (P) #12,106 [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift #19,399 [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n, vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
狂い[くるい, kurui] (n) deviation; confusion; disorder [Add to Longdo]
性的逸脱[せいてきいつだつ, seitekiitsudatsu] (n) sexual deviation; sexual anomaly [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] (n) standard deviation; SD [Add to Longdo]
平均偏差[へいきんへんさ, heikinhensa] (n) mean deviation [Add to Longdo]
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏差[へんさ, hensa] deviation [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] standard deviation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top