ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deplorable

D IH0 P L AO1 R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deplorable-, *deplorable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deplorable(ดิพลอ'ระเบิล) adj. น่าเสียใจ, น่าเสียดาย, เลว, น่าตำหนิ., See also: deplorableness n., Syn. lamentable, Ant. fortunate

English-Thai: Nontri Dictionary
deplorable(adj) น่าสังเวช, น่าเวทนา, น่าเสียใจ, น่าตำหนิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another example of our country's deplorable educational system.ตัวอย่างที่พบในประเทศของเรา ได้ทำการศึกษาตำหนิอย่างมีระบบ The Plain in the Prodigy (2009)
Your Honour, Victoria and Lilly Dosage were found in deplorable conditions.ใต้เท้า วิคตอเรียและลิลลี่ โดเสจ ถูกพบในสภาพเลวร้าย Mama (2013)
Deplorable conditions these, but soon I mean to make a change.สภาพน่าสังเวช แต่ไม่นานผมตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง Stonehearst Asylum (2014)
- Qyburn? Deplorable man.- ไคบรินเรอะ ชายที่น่าชัง The Lion and the Rose (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deplorableIt is deplorable that she is so selfish.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสังเวช[nāsangwēt] (adj) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor
น่าเสียดาย[nāsīadāi] (adj) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable  FR: regrettable ; déplorable
น่าสงสาร[nāsongsān] (adj) EN: pitying ; pathetic ; poor  FR: pitoyable ; déplorable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPLORABLE D IH0 P L AO1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deplorable (j) dˈɪplˈɔːrəbl (d i1 p l oo1 r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betrüblich { adj } | betrüblicher | am betrüblichstendeplorable | more deplorable | most deplorable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
残念[ざんねん, zannen] (adj-na, n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P) #1,808 [Add to Longdo]
不祥事[ふしょうじ, fushouji] (n) scandal; deplorable event; (P) #9,393 [Add to Longdo]
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
寒心[かんしん, kanshin] (n, vs) deplorable; alarming [Add to Longdo]
寒心すべき[かんしんすべき, kanshinsubeki] (exp) deplorable; alarming [Add to Longdo]
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
情けない(P);情け無い;情無い;情ない[なさけない(P);なっさけない(情無い;情ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P) [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P) [Add to Longdo]
嘆かわしい事態[なげかわしいじたい, nagekawashiijitai] (n) deplorable situation [Add to Longdo]
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deplorable \De*plor"a*ble\, a. [Cf. F. d['e]plorable.]
   Worthy of being deplored or lamented; lamentable; causing
   grief; hence, sad; calamitous; grievous; wretched; as, life's
   evils are deplorable.
   [1913 Webster]
 
      Individual sufferers are in a much more deplorable
      conditious than any others.       --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deplorable
   adj 1: bad; unfortunate; "my finances were in a deplorable
       state"; "a lamentable decision"; "her clothes were in sad
       shape"; "a sorry state of affairs" [syn: {deplorable},
       {distressing}, {lamentable}, {pitiful}, {sad}, {sorry}]
   2: of very poor quality or condition; "deplorable housing
     conditions in the inner city"; "woeful treatment of the
     accused"; "woeful errors of judgment" [syn: {deplorable},
     {execrable}, {miserable}, {woeful}, {wretched}]
   3: bringing or deserving severe rebuke or censure; "a criminal
     waste of talent"; "a deplorable act of violence"; "adultery
     is as reprehensible for a husband as for a wife" [syn:
     {condemnable}, {criminal}, {deplorable}, {reprehensible},
     {vicious}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 deplorable
  1. regrettable(bedaŭrinda)
  2. dismal; miserable; pitiful; poor(kompatinda)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top