Search result for

demoded

(91 entries)
(2.3149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demoded-, *demoded*, demod, demode
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา demoded มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *demoded*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demoded[ADJ] พ้นสมัย, See also: หมดยุค, ล้าสมัย, Syn. unfashionable, out-of-date, outmoded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demode(เดมอเด') adj.,Fr. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
demoded(ดิโม'ดิด) adj. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
demodulate(ดิมมอด'จะเลท) vt. ทำให้ถูกควบคุมได้,ทำให้ถูกปรับคลื่นได้., See also: demodulation n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modulator-demodulator (modem)ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ (โมเด็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modulator-demodulator (modem)ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ (โมเด็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modem (modulator-demodulator)โมเด็ม (ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modem (modulator-demodulator)โมเด็ม (ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demodulationการแยกสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demodulatorตัวแยกสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demodulatorตัวแยกสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modulator/Demodulatorโมเด็ม [คอมพิวเตอร์]
Demodulation (Electronics)การดีมอดูเลต (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Demodex Canisไรขี้เรื้อนสุนัข [การแพทย์]
Demodulationการแปลงกลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe with proper demodulation,ฉันเชื่อว่าด้วยการสกัดสัญญาณที่ถูกต้อง The Ghost Network (2008)
And now, the Lady Holiday swimwear collection.Und nun, die Lady Holiday Bademoden-Kollektion. The Great Muppet Caper (1981)
Is that a tie or pantyhose? No, that's his argyle Swimsuit look.Seine neue Bademode wird Furore machen. The Osterman Weekend (1983)
With models, with swimsuit competition.Mit Modeln, mit Bademoden-Durchgängen. Aloha (1988)
Um, she's busy right now. "Looking ahead. Swimsuits in the '90s"?Vorschau auf die Bademode der '90er? Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
The important thing when you penetrate the lunar module is your attitude... and relative speed.Was wichtig ist, wenn du das Landemodul ansteuerst, sind Position... und relative Geschwindigkeit. Apollo 13 (1995)
...in the LEM....im Landemodul. Apollo 13 (1995)
The LEM footpads are only depressed in the surface about... one or two inches.Die Stützen des Landemoduls sind nur drei, vier Zentimeter... in den Boden gedrückt. Apollo 13 (1995)
Fred, set the S-band omni to B... and when you get in the LEM, to forward.Fred, aktiviere B-Antenne auf S, und wenn du das Landemodul erreichst, die Vorderantenne. Apollo 13 (1995)
Fred and I float down the tunnel into the lunar module... this spidery-looking guy.Fred und ich gleiten durch den Tunnel ins Landemodul, das Ding, das aussieht wie eine Spinne. Apollo 13 (1995)
Yes, well, I had a black cat... walk over a broken mirror... under the lunar module ladder.Nun, ich ließ eine schwarze Katze über einen zerbrochenen Spiegel... unter der Leiter zum Landemoduls laufen. Es schien kein Problem zu sein. Apollo 13 (1995)
- Control.- Landemodul. - Ja. Apollo 13 (1995)
Everybody, let's get turned around and pick up the lunar module.Lasst uns umdrehen und das Landemodul auflesen. Apollo 13 (1995)
Houston, we have LEM extraction.Houston, Landemodul ausgezogen. Apollo 13 (1995)
Well, folks, let's head on down to the lunar excursion module.Nun, lassen Sie uns hinüber zum Landemodul schweben. Apollo 13 (1995)
When we get ready to land on the moon... Fred Haise and I will float through this access tunnel... into the lunar module, leaving...Wenn wir uns für die Landung auf dem Mond vorbereiten, werden Fred Haise und ich durch diesen Tunnel... in das Landemodul schweben... Apollo 13 (1995)
How long does it take to power up the LEM?Wie lange dauert es, das Landemodul aufzuladen? Apollo 13 (1995)
We're moving the astronauts to the LEM.Die Astronauten werden ins Landemodul verlegt. Apollo 13 (1995)
TELMU, Control, I want emergency power procedure.Außenbord, Landemodul, Notfallprozedur Energie. Apollo 13 (1995)
The lunar module just became a lifeboat.Das Landemodul ist jetzt das Rettungsboot. Apollo 13 (1995)
Power up the LEM at the same time, so get somebody over there.Fahrt gleichzeitig das Landemodul hoch, einer von euch muss da rüber. Apollo 13 (1995)
Houston, I've moved from the command module into the LEM.Houston, ich bin jetzt im Landemodul. Apollo 13 (1995)
The Apollo 13 spacecraft has lost all electrical power... astronauts Jim Lovell, Fred Haise and Jack Swigert... are making their way to the lunar module... using it as a lifeboat so they'll have electrical power... for their radios on the command module.Das Apollo-13-Raumschiff hat alle elektrische Energie verloren, die Crew, Jim Lovell, Fred Haise und Jack Swigert, steigt in das Mondlandemodul um, um es als Rettungsboot zu nehmen... und Elektrizität für die Funkgeräte des Hauptmoduls zu haben. Apollo 13 (1995)
BERGMAN The emergency ruled out a lunar landing... and could endanger the lives of the astronauts... if the LEM oxygen supply, plus whatever is left of the command module's oxygen... can't last them until they can get back to Earth.Der Notfall hat eine Mondlandung unmöglich gemacht... und könnte das Leben der Astronauten gefährden, wenn der Sauerstoff des Landemoduls und was übrig ist im Hauptmodul... nicht für die Rückkehr zur Erde ausreichen. Apollo 13 (1995)
The LEM's descent rocket engine will be used to abort the mission... and get them safely back to Earth.Der Raketenantrieb des Landemoduls wird für den Abbruch der Mission... und die sichere Rückkehr zur Erde benutzt. Apollo 13 (1995)
She wasn't designed to fly attached like this.Das Landemodul wurde nicht für solche Flüge konzipiert. Apollo 13 (1995)
We're going to the LEM.Wir gehen auf das Landemodul. Apollo 13 (1995)
Lunar module now in control.Landemodul unter Kontrolle. Apollo 13 (1995)
No, the LEM will not support three guys for that amount of time.Das Landemodul wird nicht so lange mitmachen. Apollo 13 (1995)
That leaves us with the LEM, which means free-return trajectory.Übrig bleibt das Landemodul und das heißt Umlaufbahn. Apollo 13 (1995)
Once we get the guys around the moon... we'll fire up the LEM engine, make a long burn... pick up some speed, and get them home as quick as we can.Wenn wir sie um den Mond herum haben, zünden wir die Maschine des Landemoduls, beschleunigen und holen sie ganz schnell heim. Apollo 13 (1995)
- lf everything's on, the LEM draws 60 amps.- Das Landemodul zieht 60 Ampere. Apollo 13 (1995)
Trying to keep them alive in the LEM.Wir halten sie im Landemodul am Leben. Apollo 13 (1995)
We got a CO2 filter problem on the lunar module.Es gibt ein CO2-Filterproblem im Landemodul. Apollo 13 (1995)
- The ones on the LEM are round.- Die im Landemodul sind rund. Apollo 13 (1995)
With each breath, the three men expel... more of the poisonous gas into the lunar module cockpit... and the scrubbers intended to keep the atmosphere breathable... are quickly becoming saturated.Mit jedem Atemzug atmen die Männer... mehr von dem giftigen Gas in das Cockpit des Landemoduls aus... und die Filter, die die Luft atembar halten sollen, sind sehr schnell gesättigt. Apollo 13 (1995)
We have an umbilical that provides power from the command module to the LEM.Wir haben eine Verbindung, die Energie vom Haupt- an das Landemodul liefert. Apollo 13 (1995)
They have some power left in the LEM batteries, right?Ist noch Energie in den Batterien des Landemoduls übrig? Apollo 13 (1995)
- It's backup for the LEM power supply.- Hilfe für die Energie des Landemoduls. Apollo 13 (1995)
With a crippled command module, and surviving by using the LEM's systems... there can be no easy manoeuvre.Mit einem verkrüppelten Hauptmodul und völlig auf das Landemodul... vertrauend, ist das Manöver schwierig. Apollo 13 (1995)
Their LEM lifeboat is doing things and working longer... than it was ever intended to.Ihr Rettungsboot, das Landemodul, leistet mehr und länger, als je vorgesehen war. Apollo 13 (1995)
We're coming up on LEM jettison.Wir nähern uns Landemodulabwurf. Apollo 13 (1995)
Jim, we're ready for SM jettison!Jim, fertig für Abwurf des Landemoduls! Apollo 13 (1995)
How we doing, guys? We're closing in on lunar module jettison.Wir nähern uns dem Abwurf des Landemoduls. Apollo 13 (1995)
We're coming up on LEM jettison.Wir nähern uns Landemodulabwurf. Apollo 13 (1995)
Odyssey, I want to double check some re-entry procedures... right after we jettison the LEM, which is coming up in 30 seconds.Odyssee, ich will noch einmal einige Eintrittsprozeduren prüfen... gleich nach dem Abwurf des Landemoduls in 30 Sekunden. Apollo 13 (1995)
I was getting punchy... and I didn't want to cut the LEM loose with you guys still in it.Ich war ein bißchen angeschlagen, und ich wollte das Landemodul nicht mit euch beiden drin abwerfen. Apollo 13 (1995)
We have lunar module jettison.Werfen Landemodul ab. Apollo 13 (1995)
What about you, buttercup?Und du, Mäuschen? Modell für Bademoden? Box of Moonlight (1996)
The Swimsuit Preliminary accounts for 15% of the total score and tests the grace, athleticism and poise of each lovely woman.Die Bademoden-Präsentation macht 15% der Gesamtwertung aus und stellt die Grazie, Fitness und die Haltung der reizenden Damen auf die Probe. Miss Congeniality (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent   FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
สมัยเก่า[adj.] (samai kao) EN: old-fashioned   FR: démodé ; passé de mode

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMODULATE    D IY2 M AA2 JH AH0 L EY1 T
DEMODULATION    D IY2 M AA2 JH AH0 L EY1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demodulation {f}demodulation [Add to Longdo]
Demodulator {m}demodulator [Add to Longdo]
Geländemodell {n}terrain model [Add to Longdo]
Modem {n} (Modulator/Demodulator) | Modems {pl}modem | modems [Add to Longdo]
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) [Add to Longdo]
demodulierento demodulate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモジュレータ[, demojure-ta] (n) demodulator [Add to Longdo]
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port [Add to Longdo]
復調[ふくちょう, fukuchou] (n,vs) (1) demodulation; (2) recovery; getting back to form; (P) [Add to Longdo]
復調器[ふくちょうき, fukuchouki] (n) demodulator [Add to Longdo]
復調機[ふくちょうき, fukuchouki] (n) {comp} demodulator [Add to Longdo]
復調装置[ふくちょうそうち, fukuchousouchi] (n) {comp} demodulator [Add to Longdo]
毛包虫症[もうほうちゅうしょう, mouhouchuushou] (n) demodectic mange [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解调[jiě diào, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] to demodulate, #58,076 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
復調[ふくちょう, fukuchou] demodulation (vs) [Add to Longdo]
復調装置[ふくちょうそうち, fukuchousouchi] demodulator [Add to Longdo]
復調機[ふくちょうき, fukuchouki] demodulator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top