ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demagoguery

D EH1 M AH0 G AA2 G ER0 IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demagoguery-, *demagoguery*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demagoguery; demagogyการฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMAGOGUERY D EH1 M AH0 G AA2 G ER0 IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
民衆扇動[みんしゅうせんどう, minshuusendou] (n) demagoguery; demagogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 demagoguery \demagoguery\ n.
   1. impassioned appeals to the prejudices and emotions of the
    populace.
 
   Syn: demagogy, demagogism.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demagoguery
   n 1: impassioned appeals to the prejudices and emotions of the
      populace [syn: {demagoguery}, {demagogy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top