ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dearie

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dearie-, *dearie*
Possible hiragana form: でありえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dearie(n) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน), Syn. deary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dearie(เดีย'รี) n. ดูdeary

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, dearie me.โอ้ พระเจ้าช่วยลูกด้วย A (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสวาท(n) darling, See also: dearie, deary, Syn. ทรามสวาท, ที่รัก, ทูนหัว, สายสมร, Example: ในชีวิตเขามีเธอเป็นสายสวาทแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: หญิงที่รักจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายสวาท[saīsawāt] (n) EN: darling ; dearie ; deary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dearie (n) dˈɪəʳriː (d i@1 r ii)
dearies (n) dˈɪəʳrɪz (d i@1 r i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dearie \Dear"ie\, n.
   Same as {Deary}. --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dearie
   n 1: a special loved one [syn: {darling}, {favorite},
      {favourite}, {pet}, {dearie}, {deary}, {ducky}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top