ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daunting

D AO1 N T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daunting-, *daunting*, daunt
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he has placed in front of us a daunting but righteous task.พระเจ้าได้มอบให้เรา เพื่อใช้ต่อสู้กับอธรรม You'll Be the Death of Me (2008)
"With that choice comes daunting responsibility.ด้วยทางเลือกนั้น กลายเป็นหน้าที่ที่ท้าทาย Fun Town (2008)
Each more daunting than the last.แต่ละด่านท้าทายขึ้นเรื่อยๆด้วย The Staircase Implementation (2010)
SETI tries to listen to everything out there. It's a daunting task.ดังนั้นมากที่สุดเท่าที่ซีไอเอ ล่าพูดพล่อยก่อการร้าย Are We Alone? (2010)
'And posted a daunting time of 1.56.6.'และทำเวลาได้ 1 นาที 56.6 วินาที' Episode #18.1 (2012)
You know, maybe you should pick some speeches st a little less daunting to compare yours to, like, um, "Say Anything" or "Twilight."บางทีลูกน่าจะหยิบเอาคำพูด ที่น่ากลัวน้อยหน่อยเอามา แล้วเปรียบเทียบกับของลูก เหมือนเรื่อง "Say Anything" หรือ "Twilight" Always (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAUNTING D AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daunting (v) dˈɔːntɪŋ (d oo1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose [Add to Longdo]
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 daunting \daunting\ adj.
   serving to discourage, dishearten, or intimidate;
   discouraging; disheartening. Opposite of {encouraging}.
 
   Syn: intimidating.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daunt \Daunt\ (d[add]nt; 277), v. t. [imp. & p. p. {Daunted}; p.
   pr. & vb. n. {Daunting}.] [OF. danter, F. dompter to tame,
   subdue, fr. L. domitare, v. intens. of domare to tame. See
   {Tame}.]
   1. To overcome; to conquer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To repress or subdue the courage of; to check by fear of
    danger; to cow; to intimidate; to dishearten.
    [1913 Webster]
 
       Some presences daunt and discourage us. --Glanvill.
 
   Syn: To dismay; appall. See {Dismay}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daunting
   adj 1: discouraging through fear [syn: {daunting},
       {intimidating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top