Search result for

cuti

(84 entries)
(0.69 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuti-, *cuti*
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuticle[N] ผิวหนังชั้นนอก, Syn. epidermis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuticle(คิว'ทิเคิล) n. หนังกำพร้า,ผิวนอก,เปลือกนอก, See also: cuticular adj.
cutie(คิว'ที) adj.,n. (ผู้ที่) สวยอย่างมีเสน่ห์, Syn. cutey
cutis(คิว'ทิส) n., (pl. cutes,cutises) หนังแท้
allocution(แอลโลคิว' เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์ (formal speech)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
circumlocutionn. การพูดอ้อมค้อม,การพูดซ้ำซาก, See also: circumlocutory adj. ดูcircumlocution circumlocutionist n. ดูcircumlocution
consecution(คอนซิคิว'เชิน) n. การต่อเนื่องกัน,การเป็นไปตามลำดับ,การต่อเนื่องกันของเหตุผล
consecutive(คันเซค'คิวทิฟว) adj. ซึ่งต่อเนื่องกัน,ซึ่งตามกันมา,เป็นลำดับ, See also: consecutiveness n. ดูconsecutive, Syn. sequential ###A. interrupted
elocution(เอลละคิว'เชิน) n. วิธีการพูดหรืออ่านออกเสียง,การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดในที่ชุมนุม, See also: elocutionary adj. ดูelocution elocutionist n. ดูelocution

English-Thai: Nontri Dictionary
cuticle(n) เปลือกนอก,หนังกำพร้า,ผิวนอก
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
consecutive(adj) เป็นลำดับ,ติดต่อกัน,ซึ่งต่อเนื่องมา,ซึ่งตามกันมา
elocution(n) ศิลปะในการพูด,วิชาการพูด,การอ่านออกเสียง
elocutionist(n) ผู้ชำนาญในการพูด,ผู้ชำนาญในการออกเสียง
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
executive(adj) ฝ่ายบริหาร,เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการบริหาร
executive(n) ผู้บริหารงาน,นักบริหาร,กรรมการบริษัท
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cuticleผิวนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuticleผิวเคลือบคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutinคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutinisation; cutinizationการเกิดคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutinization; cutinisationการเกิดคิวทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cutis; skin๑. หนัง๒. ผิวหนัง (ใช้กับ skin disease) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuticleเปลือกนอก,ชั้นนอกสุด,ผิวชั้นนอกของผนังลำตัว,คิวติเคิล,หนังกำพร้า,ผิวนอก,ผิวหนัง [การแพทย์]
cuticleคิวทิเคิล, ส่วนที่เคลือบผิวนอกของชั้นเอพิเดอร์มิสของพืช  เป็นสารพวกคิวทิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cutinคิวทิน, สารประเภทขี้ผึ้ง พบมากในคิวทิเคิล ป้องกันการซึมผ่านของน้ำและแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cutis Anserinaขนลุก [การแพทย์]
Cutis Marmorataผิวหนังเป็นสีชมพู [การแพทย์]
Cutis Veraหนังแท้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Love's young dream here in fucking cutie cottage?ความรักวันแรกแย้มในบ้านความรักเหี้ยๆ Episode #1.5 (2008)
-Hey, no. No, that's not food. -Hi, cutie!cutie! I Love You, Beth Cooper (2009)
Where've you been, cutie?คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ กำลังคิดถึงอยู่พอดี Some Kinda Love (2009)
Well, aren't you a cutie?ทำไมเธอดูน่ารักจังเลย Princess Protection Program (2009)
Come on, cutie, let's fly!มาเร็ว cutie พวกเรามาบินกัน [Rec] 2 (2009)
Smooth the cuticle.ลูบหนัง Everyone (2009)
Smooth the cuticle.ลูบหนัง Everyone (2009)
Smooth the cuticle, push.ลูบหนัง ดัน Everyone (2009)
Smooth the cuticle.ลูบหนัง ดัน Everyone (2009)
Cutie da bomb met her at a beauty salon When I'm in need With a baby Louis Vuitton# พบหล่อนที่ร้านเสริมสวย พร้อมหลุยส์ วิตตอง ในอ้อมแขน # Showmance (2009)
That Finn Hudson is one cutie pie I gots my eye on.ฉันเล็งๆนายฟินน์นั่นไว้แล้ว The Rhodes Not Taken (2009)
* It started off, "Hey, cutie, where you from?" ** มันเริ่มที่ "เฮ้ คนสวย มาจากไหนจ๊ะ?" * The Rhodes Not Taken (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังกำพร้า[N] epidermis, See also: cuticle, Syn. ผิวหนังชั้นนอก, Ant. หนังแท้, Example: หากไฟลวกเพียงหนังกำพร้าร่างกายจะสร้างหนังขึ้นมาใหม่ได้, Thai definition: หนังชั้นนอกของคนและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
ดำเนินการ[adj.] (damnoēnkān) EN: administrative ; executive   
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
จำนวนถัดไป[n. exp.] (jamnūan thatpai) EN: consecutive numbers   
กรรมการบริหาร[n. exp.] (kammakān børihān) EN: executive director   
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร[n. exp.] (kammakān thī mai pen phūbørihān) EN: non-executive director (NED)   
การบังคับ[n.] (kān bangkhap) EN: execution   FR: contrainte [f]
การบังคับคดี [n.] (kān bangkhap khadī) EN: execution of a sentence   FR: exécution d'un jugement [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTICLE    K Y UW1 T AH0 K AH0 L
CUTILLO    K Y UW2 T IH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuticle    (n) (k y uu1 t i k l)
cuticles    (n) (k y uu1 t i k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cutia [ornith.]Nepal Cutia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
かわい子ちゃん[かわいこちゃん, kawaikochan] (n) (sl) popsy; cutie; sweetie [Add to Longdo]
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
アカウントエグゼクティブ[, akauntoeguzekuteibu] (n) account executive [Add to Longdo]
エクスキューショナー[, ekusukyu-shona-] (n) executioner [Add to Longdo]
エグセクティブクラス[, egusekuteibukurasu] (n) executive class [Add to Longdo]
エグゼクティブ[, eguzekuteibu] (n) executive; (P) [Add to Longdo]
エロキューション[, erokyu-shon] (n) elocution [Add to Longdo]
カモミール;カモマイル[, kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile [Add to Longdo]
キューティー[, kyu-tei-] (n) cutie [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] cuticle of bamboo plant [Add to Longdo]
角质[jiǎo zhì, ㄐㄧㄠˇ ㄓˋ, / ] cutin; keratin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment [Add to Longdo]
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library [Add to Longdo]
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time [Add to Longdo]
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time [Add to Longdo]
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence [Add to Longdo]
実行速度[じっこうそくど, jikkousokudo] execution speed [Add to Longdo]
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
逐次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top