ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culley

K AH1 L IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culley-, *culley*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา culley มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *culley*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a killing today. Fisherman Sculley, by the docks.เกิดคดีฆาตกรรม ชาวประมงถูกฆ่าใกล้ๆทะเลสาบ Vampires Suck (2010)
Shit! Well, I think we all know whatever killed Fisherman Sculley was no animal.โอ้ ตายละ ไม่เหมือนร่องรอยจากสัตว์เลย Vampires Suck (2010)
Sculley, pour me a brandy, will ya?Sculley, holen Sie mir einen Brandy. K-9 (1989)
Sculley!SculleyK-9 (1989)
Steve Culley is a--Steve Culley ist ein Arschloch! Tamara Drewe (2010)
"I think we can safely say it's Steven Culley's, not mine."Es ist zweifellos Culleys Tochter, nicht meine." Tamara Drewe (2010)
Culley. You owe me.Culley, du bist mir was schuldig. Assassination Games (2011)
0K3? '- I want John Sculley.Okay, ich will John SculleyJobs (2013)
John Sculley?- John SculleyJobs (2013)
Sculley.SculleyJobs (2013)
Hi.Hier ist Jahn SculleyJobs (2013)
I vote for Sculley.Ich bin für SculleyJobs (2013)
Sculley is leaving for China tonight. He's gonna be there for a week, so we got time.Sculley fliegt heute Abend für eine Woche nach China. Jobs (2013)
Sieve, Sculley's gonna find out.- Sculley erfährt das. Jobs (2013)
Concede to Sculley.Sculley ist stärker. Jobs (2013)
Those in favor of John Sculley.Diejenigen, die für John Sculley sind? Jobs (2013)
Apple's market value has eroded in the past several years, which led to the ousting of former chief John Sculley in 1993.Apples Marktwert ist gesunken, was 1993 zur Ablösung des CEO John Sculley führte. Jobs (2013)
Detective McCulley, 95th.Detective McCulley, 95th. About Last Night (2014)
A Mr. Paul Sculley and Mayor Clarke.Ein Mr. Paul Sculley und Major Clarke. Shadow of the Thin Man (1941)
That could be Paul Clarke and Major Sculley.Könnten Paul Clarke und Major Sculley sein. Shadow of the Thin Man (1941)
That's one of the babies Sculley wanted me to tackle.Damit soll ich mich für Sculley anlegen. Shadow of the Thin Man (1941)
Major Sculley, please.Major Sculley bitte. Shadow of the Thin Man (1941)
Oh, here comes Major Sculley.Ach, Major SculleyShadow of the Thin Man (1941)
- Major Sculley and I will join you there.- Major Sculley und ich auch. Shadow of the Thin Man (1941)
I told Major Sculley, hoping he could do something.Ich sagte es Major Sculley, damit er was unternimmt. Shadow of the Thin Man (1941)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLEY    K AH1 L IY0
SCULLEY    S K AH1 L IY0
MCCULLEY    M AH0 K AH1 L IY0
SCULLEY'S    S K AH1 L IY0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top