ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

correctly

K ER0 EH1 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correctly-, *correctly*, correct
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correctly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ, Syn. aright, right, Ant. incorrectly, wrong, wrongly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He remembered them correctly in court.- เขาจำได้อย่างถูกต้องในศาล 12 Angry Men (1957)
He failed to guess correctly and so now he's become part of my collection.เขาเ่ลือกผิดอัน และตอนนี้เขาก็กลายเป็น ของสะสมของข้า Return to Oz (1985)
You will try and spell his name correctly this time, won't you, Timothy?สะกดชื่อให้มันถูกซะทีได้มั้ย บ๊อบบี้ Hot Fuzz (2007)
Dr. Isaacs correctly deduced that it could be used to destroy the biohazard for good.ดร.ไอแซคส์ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องว่า มันสามารถทำลาย การคุกคามทางชีวภาพได้ Resident Evil: Extinction (2007)
Jazz, translate correctly in english, otherwise later he will accuse me that I didn't warn him of my real intention for being here.แจ๊สแปลให้ดีนะ เดี๋ยวเขาจะฟ้องผมทีหลัง ว่าผมไม่เตือนเขาถึงการมาที่นี่ของผม Namastey London (2007)
I'm not sure the word lucky correctly applies.นายโทรเข้ามือถือของเธอ นายโทรเข้าบ้าน นายถึงขนาดโทรไปหาน้องชายของเธอ You Are My Everything (2008)
I think you... correctly misunderstood.เราก็จะเผชิญกับปัญหา สุุขภาพครั้งใหญ่ The Cove (2009)
I just make sure all the words are spelled correctly when it does.ฉันแค่ให้มั่นใจทุกคำพูด\สะกดคำไม่ผิดพลาด Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
And I'm going to teach you How to smile correctly for your photo.ฉันจะสอนวิธียิ้ม ที่ถูกต้องให้เธอ Mattress (2009)
Lucky for you dr. Adamson did and correctly diagnosedโชคดีสำหรับคุณที่หมออแดมสัน วินิจฉัยมันได้ถูกต้อง Invasion (2009)
I guessed correctly when you get off from work, right?ฉันทายถูกใช่ไหมคะว่าพี่เลิกงานแล้ว? Shining Inheritance (2009)
Boron, Your Majesty, if I understand this correctly Metal Beak is not a myth he's building a slave army of moon-blinked owlets and is planning to conquer the world with magical pellet debris.ขอร้องฝ่าบาท หากข้าเข้าใจถูกต้อง.. เมทัลบีคไม่ใช่แค่เรื่องเล่า.. เขากำลังสร้างกองทัพนก ที่ต้องมนต์จันทรา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correctlyAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
correctlyBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
correctlyFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
correctlyI was able to answer the question correctly.
correctlyOedipus had answered the riddle correctly!
correctlyOnly I could answer the question correctly.
correctlyPlease address your mail clearly and correctly.
correctlyThe letter was correctly addressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างถูกต้อง(adv) correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
เที่ยง(adv) correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
ถ้วน(adv) exactly, See also: correctly, accurately, Syn. ครบ, เต็มจำนวน, Ant. ขาดเกิน, Example: ของที่คุณสั่งไว้ ผมนำส่งให้คุณครบถ้วนแล้วครับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement
เที่ยง[thīeng] (adv) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably
ถ้วน[thūan] (adv) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately  FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORRECTLY K ER0 EH1 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correctly (a) kˈərˈɛktliː (k @1 r e1 k t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp, n, adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) #2,449 [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to, adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will [Add to Longdo]
失語[しつご, shitsugo] (n, vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly [Add to Longdo]
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp, v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down [Add to Longdo]
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down [Add to Longdo]
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing [Add to Longdo]
身につまされる[みにつまされる, minitsumasareru] (exp, v1) (sometimes incorrectly as 身につままれる) to sympathize deeply with; to strike a chord of sympathy [Add to Longdo]
責任を持って[せきにんをもって, sekininwomotte] (adv) responsibly; properly; correctly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correctly \Cor*rect"ly\ (k?r-r?kt"l?), adv.
   In a correct manner; exactly; acurately; without fault or
   error.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correctly
   adv 1: in an accurate manner; "the flower had been correctly
       depicted by his son"; "he guessed right" [syn:
       {correctly}, {right}, {aright}] [ant: {incorrectly},
       {wrong}, {wrongly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top