หรือคุณหมายถึง concuß?
Search result for

concuss

(32 entries)
(2.3813 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concuss-, *concuss*, concus
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concuss[VT] ทำให้สั่นอย่างแรง
concussion[N] การสั่นอย่างแรง, Syn. impact, collision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concussionการกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concussion myelitisไขสันหลังอักเสบเหตุกระแทกกระเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concussionสมองกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Concussionความกระทบกระเทือน,กระทบกระเทือน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Could be post concussion syndrome.อาจเป็นอาการหลังการกระแทก Joy (2008)
I think I have a concussion.ฉันว่าฉันถูกกระแทกอย่างหนัก Death Takes a Holiday (2009)
You do have a concussion.นายคงโดนกระแืทกหนักจริงๆ Death Takes a Holiday (2009)
Serious, I might have a concussion.- พูดจริงๆนะสมองฉันอาจะได้รับถูกกระทบกระแทก Peekaboo (2009)
Most likely a concussion.เหมือนกับสมองกระเทือน Today Is the Day: Part 2 (2009)
It was a concussive blast.มันแค่ระเบิดแรงอัด Cowboys and Indians (2009)
That can follow a concussive injury.มันเป็นผลข้างเคียงจากการบาดเจ็บ Air: Part 1 (2009)
And a concussion that resulted in neuropraxia.และ ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นผลให้เส้นประสาทอักเสบ Air: Part 3 (2009)
- No,no,no,no. - I think I have a concussion.ไม่ ไม่ ไม่ ฉันบาดเจ็บ To Hell... And Back (2009)
Bad news is that you've sustained a concussion.ข่าวร้ายคือคุณได้รับ การกระทบกระแทก Remains to Be Seen (2009)
And I'm not talking concussion.และผมไม่ได้หมายถึง การกระทบกระแทก Remains to Be Seen (2009)
Bad news is that you sustained a concussion.ข่าวร้ายเลยนะนั่น คุณได้รับความกระทบกระเทือน Blinded by the Light (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCUSSION    K AH0 N K AH1 SH AH0 N
CONCUSSIONS    K AH0 N K AH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concuss    (v) (k @1 n k uh1 s)
concussed    (v) (k @1 n k uh1 s t)
concusses    (v) (k @1 n k uh1 s i z)
concussing    (v) (k @1 n k uh1 s i ng)
concussion    (n) (k @1 n k uh1 sh @ n)
concussions    (n) (k @1 n k uh1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
振盪;震盪;震蕩[しんとう, shintou] (n,vs) shock; impact; concussion [Add to Longdo]
脳振盪;脳震盪[のうしんとう, noushintou] (n) cerebral concussion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concuss \Con*cuss"\, v. t. [L. concussus, p. p. of concutere.
   See {Concussion}.]
   1. To shake or agitate. "Concussed with uncertainty."
    --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To force (a person) to do something, or give up
    something, by intimidation; to coerce. --Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concuss
   v 1: shake violently
   2: injure the brain; sustain a concussion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top