ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conceptualize

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceptualize-, *conceptualize*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา conceptualize มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *conceptualize*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceptualize[VT] สร้างกรอบความคิด, See also: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง, Syn. conceive

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entwarfconceptualized [Add to Longdo]
entwerfen | entwerfendto conceptualize | conceptualizing [Add to Longdo]
entwirftconceptualizes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 conceptualize \conceptualize\ v. t.
   1. to to form a concept of; as, He could not conceptualize a
    robot that would help paralyzed patients.
 
   Syn: conceive, conceive of, conceptualise, ideate.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceptualize
   v 1: have the idea for; "He conceived of a robot that would help
      paralyzed patients"; "This library was well conceived"
      [syn: {gestate}, {conceive}, {conceptualize},
      {conceptualise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top