Search result for

cling

(89 entries)
(1.3276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cling-, *cling*, cl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cling[VT] ทำให้ติดแน่น, See also: ทำให้ติดกัน, Syn. adhere
clingy[ADJ] ที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้อื่น, Syn. clinging
clingin[SL] น่ารังเกียจ
cling to[PHRV] ยึดติดกับ, See also: ติดกับ, เกาะติดกับ, Syn. keep by, stay by, stick to
cling to[PHRV] เก็บรักษา, Syn. cling onto, hang onto
cling to[PHRV] ซื่อสัตย์ต่อ, Syn. adhere to
clinging[ADJ] ที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้อื่น, Syn. clingy
cling onto[PHRV] ยึดติดกับ, See also: เกาะติดกับ, Syn. keep by, stay by, stick to, stick with
cling together[PHRV] เกาะติดกัน, See also: ขึดติดกัน, ติดกัน, ยึดติดกัน, Syn. stick together
cling together[PHRV] ยืนหยัดร่วมกับ, See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ, Syn. stick together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cling(คลิง) {clung,clung,clinging,clings} v. ยึด,ติดกับ,ทำให้เกิดเสียงกังวาน n. เสียงกังวาน
clingstoneadj. เกี่ยวกับผลไม้ที่มีเนื้อติดเมล็ด,
clingyadj. เหนียวหนืด
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
cycling(ไซ'คลิง) n. การขี่จักรยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
cling(vi) ติดกับ,ยึด,เกาะแน่น,เกาะกับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clingingการชอบให้เด็กเคล้าเคลีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.คนส่วนมากกำหนดเพดานสำหรับเรื่องราวต่างๆ\ ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ Adverse Events (2008)
If she were clinging to hope,ถ้าเธอถึงจุดสุดท้ายของความหวัง Last Resort (2008)
He said Robbie thought Lindsay was a bit clingy sometimes.เขาบอกว่าร็อบบี้คิดว่าบางครั้ง ลินซีย์ก็น่ารำคาญ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So, what exactly did he mean about Lindsay being clingy?แล้วที่เค้าว่าลินซีย์น่ารำคาญ มันเป็นยังไงแน่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Because you cling to your political power, this will never stop!คำพูดนั้นข้าฟังจนเบื่อแล้ว Goemon (2009)
You're still clinging to that need for connection, huh?คุณยังยึดติดอยู่กับความต้องการความสัมพันธ์หรอ ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I must be clinging to something.ฉันยังคงยึดติดอยู่กับบางสิ่ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
My concern is that clinging to david's killer is your way of clinging to david.ความเกี่ยวพันของฉันที่ยึดติดกับคนที่ฆ่าเดวิด คือวิธีของคุณที่ยึดติดกับเดวิด I Lied, Too. (2009)
You're facing the prospect of an empty nest, so you're clinging to this notion that michael still needs you.ฉันไม่ได้ทำงานให้แพตตี้จริงๆ หรอก อะไรนะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
RIGHT NOW, HE NEEDS A FIX, AND THE WORDS THEY'VE SHARED ARE ALL HE HAS TO CLING TO.การถูกทรยศจะให้ให้เค้ารู้สึกสิ้นหวัง. Soul Mates (2009)
Maybe I wouldn't be if you weren't so clingy.ผมอาจไม่เหนื่อยก็ได้ถ้าคุณไมจี้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Clingy?จี้เหรอ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clingCling to power.
clingHe clings to his customs.
clingI have to wrap my sister's dinner in clingfilm.
clingMud clings to my shoes.
clingShe was clinging to her father.
clingShe was still clinging to the hope that her dog would be found alive.
clingStop clinging to your glory days, or you'll be left behind.
clingThat child was clinging to his mother.
clingThe aristocrat clings to the glory of his past.
clingThe boy is clinging to his mother.
clingThe skirt clings tight to her legs.
clingWe are still clinging to the dreams of our youth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดถือ[V] hold, See also: cling to, seize, adhere to, stick, Syn. นับถือ, ยึดมั่น, Ant. ปล่อยวาง, Example: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น
เกาะติด[V] cling, See also: follow, stick, Syn. ติดตาม, Example: นักข่าวจะต้องเกาะติดสถานการณ์เพื่อจะได้เสนอข่าวที่ใหม่ล่าสุดกว่าคนอื่น
เกาะ[V] hold, See also: cling, arrest, catch, grab, take, Syn. จับ, ยึด, Ant. ปล่อย, Example: ภาพธรรมชาตินั้นประกอบด้วยต้นไม้ที่ต้นไม้มีนกเกาะอยู่ตัวหนึ่ง, Thai definition: จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่
อาวรณ์[V] cling, See also: be concerned about, care, Syn. ห่วงใย, อาลัย, Thai definition: คิดกังวลถึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แนบอก[V] cling, See also: adhere, clasp, embrace closely to the chest, Thai definition: ชิดกับอก
การยึดมั่น[N] clinging (to), See also: adherence, putting one's faith, having faith in, adhesion, Syn. ความยึดมั่น, การตั้งมั่น, ความถือมั่น, Example: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ
เกาะเกี่ยว[V] cling, See also: hold fast, Example: ผมพาร่างเกาะเกี่ยวไปตามหินเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลก, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดอยู่หรือเหนี่ยวรั้งไว้
แนบ[V] cling, See also: stick, be close to, adhere to, Syn. แนบชิด, แนบเคียง, Example: เธอเอาหน้าแนบกับหมอนแล้วร้องไห้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu
อิง[v.] (ing) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with   FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
การนำมาใช้ใหม่[n. exp.] (kān nam mā chai mai) EN: recycling ; recycle   
การรีไซเคิล[n.] (kān rīsaikhloē) EN: recycling   FR: recyclage [m]
การรีไซเคิลกระดาษ[n. exp.] (kān rīsaikhloē kradāt) EN: paper recycling   FR: recyclage du papier [m]
การยึดมั่น[n.] (kān yeutman) EN: clinging (to)   
ขี่จักรยาน[X] (khī jakkrayān) EN: ride a bicycle ; cycling   FR: rouler à vélo ; faire du vélo
เกาะ[v.] (kǿ) EN: stick (to) ; adhere ; cling ; depend on   FR: adhérer

CMU English Pronouncing Dictionary
CLING    K L IH1 NG
CLINGS    K L IH1 NG Z
CLINGAN    K L IH1 NG G AH0 N
CLINGER    K L IH1 NG ER0
CLINGING    K L IH1 NG IH0 NG
CLINGMAN    K L IH1 NG M AH0 N
CLINGERMAN    K L IH1 NG ER0 M AH0 N
CLINGENPEEL    K L IH0 NG G EH1 N P IY0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cling    (v) (k l i1 ng)
clings    (v) (k l i1 ng z)
clinging    (v) (k l i1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frischhaltefolie {f}cling film; plastic wrap [Am.] [Add to Longdo]
Halt dich gut fest!Cling on tight! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
しがみ付く[しがみつく, shigamitsuku] (v5k) (uk) to cling [Add to Longdo]
へばり付く[へばりつく, hebaritsuku] (v5k) to cling to [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
ゴミ分別;塵分別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ分別);ごみぶんべつ(塵分別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.) [Add to Longdo]
サイクリング[, saikuringu] (n) cycling; (P) [Add to Longdo]
サイクリングコース[, saikuringuko-su] (n) cycling course [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黏住[nián zhù, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ, ] cling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cling \Cling\ (kl[i^]ng), v. i. [imp. & p. p. {Clung}
   (kl[u^]ng), {Clong} (kl[o^]ng), Obs.); p. pr. & vb. n.
   {Clinging}.] [AS. clingan to adhere, to wither; akin to Dan.
   klynge to cluster, crowd. Cf. {Clump}.]
   To adhere closely; to stick; to hold fast, especially by
   twining round or embracing; as, the tendril of a vine clings
   to its support; -- usually followed by to or together.
   [1913 Webster]
 
      And what hath life for thee
      That thou shouldst cling to it thus?   --Mrs. Hemans.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cling \Cling\, v. t.
   1. To cause to adhere to, especially by twining round or
    embracing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I clung legs as close to his side as I could.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To make to dry up or wither. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If thou speak'st false,
       Upon the next tree shalt thou hang alive,
       Till famine cling thee.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cling \Cling\, n.
   Adherence; attachment; devotion. [R.]
   [1913 Webster]
 
      A more tenacious cling to worldly respects. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cling
   n 1: fruit (especially peach) whose flesh adheres strongly to
      the pit [syn: {cling}, {clingstone}]
   v 1: come or be in close contact with; stick or hold together
      and resist separation; "The dress clings to her body"; "The
      label stuck to the box"; "The sushi rice grains cohere"
      [syn: {cling}, {cleave}, {adhere}, {stick}, {cohere}]
   2: to remain emotionally or intellectually attached; "He clings
     to the idea that she might still love him."
   3: hold on tightly or tenaciously; "hang on to your father's
     hands"; "The child clung to his mother's apron" [syn:
     {cling}, {hang}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top