ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clewing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clewing-, *clewing*, clew
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clewing (v) klˈuːɪŋ (k l uu1 i ng)
clew (v) klˈuː (k l uu1)
clews (v) klˈuːz (k l uu1 z)
clewed (v) klˈuːd (k l uu1 d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clew up(phrv) ยกใบเรือขึ้น, Syn. clue up
clew down(phrv) ลดใบเรือลง, Syn. clue down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clew(คลู) n. กลุ่มด้าย,เงื่อนงำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cycleway(n) ทางจักรยาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all,didn't professor Clores clearly say so?Das hat dir Professor Clewes doch auch bestätigt. The Forger of London (1961)
They're all mistaken obviously, since Professor Cloors...Dieser Professor Clewes... The Forger of London (1961)
'Senator George McLewis resigned from the Senate today 'after 22 years of active service.Senator George McLewis legte heute nach 22 Jahren sein Amt nieder. Punishment Park (1971)
My Aunt Clewtie lives there.Meine Tante Clewtie lebt dort. The Big Brother (1976)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางจักรยาน[thāng jakkrayān] (n, exp) EN: cycling track ; bike track ; bicycle way ; cycleway

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEWS K L UW1 Z
CLEWIS K L UW1 IH0 S
CLEWELL K L EH1 W EH0 L
CLEWISTON K L UW1 AH0 S T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knäul {n}; Garnknäul {n}clew [Add to Longdo]
Schothorn {n} [naut.]clew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clew \Clew\, v. t. [imp. & p. p. {Clewed} p. pr. & vb. n.
   {Clewing}.] [Cf. D. kluwenen. See {Clew}, n.]
   1. To direct; to guide, as by a thread. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Direct and clew me out the way to happiness. --Beau.
                          & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To move of draw (a sail or yard) by means of the
    clew garnets, clew lines, etc.; esp. to draw up the clews
    of a square sail to the yard.
    [1913 Webster]
 
   {To clew down} (Naut.), to force (a yard) down by hauling on
    the clew lines.
 
   {To clew up} (Naut.), to draw (a sail) up to the yard, as for
    furling.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top