ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clarification

K L EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clarification-, *clarification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarification(n) การทำให้กระจ่าง, See also: ทำให้ใสขึ้น, Syn. refinement
clarification(์n) การทำให้ชัดเจน, Syn. explication

English-Thai: Nontri Dictionary
clarification(n) การทำให้กระจ่าง, การอธิบาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarificationการทำให้ใส, การทำใส, Example: กระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Clarificationการทำให้ใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง The Last King of Scotland (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clarificationThe first point that requires clarification is that the design was purely experimental.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแถลง[kān thalaēng] (n) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication  FR: déclaration [ f ]
การทำให้ชัดเจน[kān thamhai chatjēn] (n, exp) EN: clarification  FR: clarification [ f ] (fig.)
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [ f ] ; raison [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLARIFICATION K L EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
CLARIFICATIONS K L EH2 R IH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clarification (n) klˌærɪfɪkˈɛɪʃən (k l a2 r i f i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klarheit { f } | Klarheit schaffenclarification | to provide clarification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]
明確化[めいかくか, meikakuka] (n) { comp } definition; clarification [Add to Longdo]
明徴[めいちょう, meichou] (n, vs) clarification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
明確化[めいかくか, meikakuka] definition, clarification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clarification \Clar`i*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. clarification, L.
   clarificatio glorification.]
   1. The act or process of making clear or transparent, by
    freeing visible impurities; as, the clarification of wine.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of freeing from obscurities.
    [1913 Webster]
 
       The clarification of men's ideas.   --Whewell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clarification
   n 1: an interpretation that removes obstacles to understanding;
      "the professor's clarification helped her to understand the
      textbook" [syn: {clarification}, {elucidation},
      {illumination}]
   2: the act of removing solid particles from a liquid [syn:
     {clearing}, {clarification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top